Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning

SFS nr
1975:425
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05

1 § Redogörelse enligt 1 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid
grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning lämnas på formulär som
tillhandahålles av Sveriges geologiska undersökning.

2 § Sveriges geologiska undersökning får med stöd av 5 § lagen
(1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och
brunnsborrning för visst fall medge undantag från nämnda lag.

3 § Om ansvar för den som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet
eller lämnar oriktig uppgift finns bestämmelser i lagen (1975:424) om
uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och
brunnsborrning.

4 § Ytterligare föreskrifter och anvisningar för verkställighet av
lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid
grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning meddelas av Sveriges
geologiska undersökning.