Förordning (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

SFS nr
1975:433
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1503
Upphävd
1989-01-01

1 § Postverket fastställer enligt denna förordning taxor för sådan
linjetrafik med buss som verket driver med tillstånd av regeringen.

2 § Postverket får nedsätta avgift som beräknats enligt denna
förordning, när det är förenligt med verkets ekonomiska intressen.

3 § Postverket fastställer tariffavstånd som grund för beräkning av
avgift för personbefordran.

4 § För enkel biljett beräknas avgift enligt följande grunder/n1/.
Förordning (1980:726).

Tabellen är inte med.

5 § För en tur- och returbiljett beräknas avgift enligt följande
grunder. Förordning (1980:726).

Tabellen ej med här.

6 § Barn som ej fyllt 6 år och medföljer vuxen resande befordras utan
avgift, om ej annat följer av andra stycket.

För barn som fyllt 6 men ej 12 år utgår avgift med hälften av avgift
enligt 4 eller 5 §. Detsamma gäller i fråga om barn som avses i första
stycket, om särskild plats begärs eller behövs för barnet.

För barn som fyllt 12 år utgår hel avgift enligt 4 eller 5 §.

7 § Postverket bestämmer grunderna för beräkning av avgift för

parti-, månads- och terminsbiljetter,

befordran av resgods,

magasinering av resgods,

andra tjänster (prestationer) i samband med personbefordran, som inte
angetts särskilt i denna förordning.

8 § Bestämmelserna om taxa i 29 § förordningen (1940:910) angående
yrkesmässig automobiltrafik m.m. gäller ej sådan linjetrafik med buss
som avses i 1 §.

9 § Postverket överständer till vederbörande länsstyrelse sådan taxa
för personbefordran med buss som verket fastställt enligt denna
förordning.

10 § Postverket bestämmer grunderna för beräkning av avgift för
befordran av gods med buss enligt denna förordning.

11 § Avgifter som beräknas enligt denna förordning får avrundas på
sätt som postverket närmare bestämmer.

12 § Postverket meddelar föreskrifter om betalning och uppbörd av
avgift som avses i denna förordning. Verket meddelar också i övrigt
de föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen.

13 § Postverket svarar för att verkställighetsföreskrifter och taxor
som har fastställts av verket hålles tillgängliga för allmänheten.