Förordning (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.

SFS nr
1975:439
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:909
Upphävd
1987-12-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning avser biståndsverksamhet som sker genom eller med
bidrag av staten.

2 § I förordningen avses med

statsmyndighet dels domstol, dels statlig förvaltnings myndighet,

myndighet dels statsmyndigheter, dels kommuner, landstingskommuner,
kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna
försäkringskassor, dels sådana arbetsgivare som avses i 1 kap. 1 § 3
lagen (1976:600) om offentlig anställning,

statligt reglerad tjänst sådan tjänst för vilken avlöningsförmånerna
fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer,

tjänsteman den som innehar eller uppehåller statligt reglerad tjänst.
Förordning (1982:110).

Medverkan vid rekrytering

3 § Statsmyndighet bör aktivt medverka till att biståndsverksamheten
tillföres kvalificerad personal. Om styrelsen för internationell
utveckling begär det, bör statsmyndighet även medverka vid rekrytering
av sådan personal. Har statsmyndighet särskild sakkunskap inom område,
som är av betydelse för biståndsverksamheten, kan myndigheten efter
överenskommelse med styrelsen ta över uppgiften att rekrytera personal
för biståndsverksamheten.

Tjänstledighet

4 § Tjänsteman bör medges tjänstledighet för anställning inom
biståndsverksamheten.

Tjänsteman, som är gift med eller stadigvarande lever samman med
anställd inom biståndsverksamheten, bör medges tjänstledighet under
sammanlagt högst fyra år för att vistas tillsammans med denne under
dennes tjänstgöring inom biståndsverksamheten.

Medgivande enligt första eller andra stycket bör lämnas, om ej
synnerliga skäl föranleder annat.

Meritvärde m.m.

5 § Myndighet bör i största möjliga utsträckning meddela bestämmelser om
meritvärdet av anställning inom biståndsverksamheten för statligt
reglerad tjänst inom myndighetens verksamhetsområde.

Före utgången av föreskriven tid för sökande av viss anställning inom
biståndsverksamheten bör myndighet på begäran lämna besked, om så är
möjligt, om anställningens meritvärde för tjänst som avses i första
stycket.

6 § Före utgången av tid som avses i 5 § andra stycket bör myndighet,
som enligt kollektivavtal avseende statligt reglerade tjänster har
befogenhet att besluta om tillgodoräkning i lönehänseende av tidigare
anställning, på begäran om möjligt lämna besked, i vad mån anställningen
inom biståndsverksamheten kan tillgodoräknas i lönehänseende.

Överklagande

7 § En myndighets beslut i ärenden om tjänstledighet enligt 4 § får
överklagas.

Hos vilken myndighet ett överklagande skall ske följer av särskilda
föreskrifter. Sista instans i ärendena är statens arbetsgivarverk.
Förordning (1987:556).