Förordning (1975:441) om verkan av lönegradsändring av tjänst m.m.

SFS nr
1975:441
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1974-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1743
Upphävd
1992-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning avser tjänst för vilken avlöningsförmånerna
fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer. Med sådan tjänst likställes i förordningen, om
ej annat skriftligen förutsatts i avtal, långtidsvikariat på
tjänsten.

Vad som sägs om lönegrad i förordningen äger motsvarande tillämpning
på lönetariffklass.

Enhetlig lönegradsändring

2 § Har, i samband med omprövning av gällande normer för
lönegradsplacering, genom avtal eller genom beslut av myndighet med
stöd av avtal samtliga tjänster inom en grupp av tjänster i samma
lönegrad med gemensam tjänstebenämning i lika mån ändrats i lönegrad,
gäller därmed tjänsternas nya lönegradsplacering för tjänsternas
innehavare. Motsvarande gäller om ändringen avser enstaka tjänst, som
ej ingår i grupp av tjänster.

3 § Skriftligt bevis om den nya löneställningen enligt 2 § utfärdas
av den myndighet där tjänstemannen är anställd, om överordnad
myndighet ej bestämmer annat.

Oenhetlig lönegradsändring

4 § Har under de övriga förutsättningar som sägs i 2 § antingen
samtliga tjänster inom gruppen i olika mån ändrats i lönegrad eller
också endast någon eller några av tjänsterna inom gruppen ändrats i
lönegrad, äger 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning, om avtalet utvisar
vilken eller vilka tjänster som ändringen avser.

Inrättande av tjänst

5 § Har i samband med organisationsförändring eller annars till följd
av ändring av arbetsuppgifterna tjänst inrättats, tillämpas vanliga
regler för tillsättning av den nya tjänsten.