Förordning (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

SFS nr
1975:468
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1131
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
omfattar riksantikvarieämbetet och följande institutioner, nämligen

1. historiska museet,

2. kungl. myntkabinettet, statens museum för mynt-, medalj- och
penninghistoria,

3. medelhavsmuseet,

4. en teknisk institution,

5. ett bibliotek.

2 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på myndigheten.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan riksantikvarien
och i övrigt

i fråga om riksantikvarieämbetet riksantikvarien,

i fråga om institution chefen för institutionen.

Ställföreträdare för riksantikvarien i fråga om den uppgift som avses i 5
§ verksstadgan är överantikvarien. Förordning (1984:453).

Uppgifter

Allmänna bestämmelser

3 § Myndigheten är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
kulturminnesvård i den mån ärendena ej ankommer på annan myndighet.

Myndigheten skall bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i
Sverige, företrädesvis under förhistorisk tid och medeltid. Denna uppgift
skall fullgöras mot bakgrund av den europeiska kulturutvecklingen.

Myndigheten skall belysa penningväsendets historia, medaljkonsten samt de
antika kulturerna i länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten.
Förordning (1976:444).

4 § I fråga om kulturminnesvården åligger det myndigheten särskilt att

1. verka för en övergripande planering av kulturminnesvården,

2. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,

3. bevaka kulturminnesvårdens intressen vid bebyggelse- och annan
samhällsplanering,

4. leda arbetet med att planmässigt inventera och dokumentera
kulturminnen och kulturmiljöer,

5. handlägga frågor om vård och bevarande av kulturminnen och
kulturmiljöer,

6. utarbeta allmänna råd samt främja utbildning och information rörande
kulturminnesvården,

7. följa den regionala kulturminnesvården och biträda länsstyrelserna i
ärenden som rör denna. Förordning (1987:716).

5 § I fråga om verksamheten vid museerna åligger det myndigheten särskilt
att

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de
samlingar som har anförtrotts museerna,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva
och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annat biträde åt regionala och lokala
museer.

6 § Myndigheten får utföra undersökningar och utredningar även på uppdrag
av statlig eller kommunal myndighet eller enskild. För utförda uppdrag
utgår ersättning enligt grunder som fastställs av myndigheten efter
samråd med riksrevisionsverket.

Myndigheten företräder inom sitt verksamhetsområde staten såväl vid som
utom domstol.

Fördelning inom myndigheten av uppgifterna

7 § Till riksantikvarieämbetet hör de uppgifter i fråga om
kulturminnesvården som ej ankommer på institution. Förordning (1976:444).

8 § Historiska museet fullgör de åligganden för myndigheten som avser
dess uppgift att bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i
Sverige i den mån åliggandena ej ankommer på annat museum inom
myndigheten.

I sin utställningsverksamhet får museet även belysa historiska och
kulturutveckling inom och utom landet under nyare tid.

Samlingsområdet för museet omfattar föremål från förhistorisk tid och
medeltid samt, såvitt avser kyrklig konst, även från nyare tid. Föremålen
skall ha påträffats, tillverkats eller varit i bruk i landet.
Samlingsområdet omfattar även jämförande material från andra länder.

8 a § Historiska museet är ansvarsmuseum för de delar av området
kulturhistoria som inte hör till verksamheten vid etnografiska museet
eller stiftelsen Nordiska museet. Som sådant åligger det museet att inom
detta område

verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer
på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess
omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på
regional nivå. Förordning (1987:716).

9 § Kungl. myntkabinettet skall belysa penningväsendets historia från
förhistorisk tid till nutid. Vid fullgörandet av sin uppgift skall kungl.
myntkabinettet beakta den ekonomiska utveckling som hänger samman med
penningväsendets historia. Kungl. Myntkabinettet skall vidare belysa
medaljkonstens utveckling.

Samlingsområdet för kungl. myntkabinettet omfattar mynt och andra
betalningsmedel samt medaljer från alla länder.

10 § Medelhavsmuseet skall belysa de antika kulturerna i länderna kring
Medelhavet och i Främre Orienten.

Samlingsområdet för museet avser föremål av främst arkeologiskt och
konstvetenskapligt slag, som härrör från länderna kring Medelhavet och i
Främre Orienten.

Bestämmelserna om utställningsverksamheten i 8 § andra stycket äger
motsvarande tillämpning.

11 § Tekniska institutionen skall inom myndighetens verksamhetsområde
utföra uppdrag som rör analys, konservering och fotografering.

12 § Biblioteket skall svara för biblioteksservice åt myndigheten samt på
lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning och studier
inom myndighetens verksamhetsområde.

Organisation

13 § Myndigheten ledes av en styrelse, som består av en ordförande samt
riksantikvarien såsom självskriven ledamot och åtta andra ledamöter.
Ordföranden och de icke självskrivna ledamöterna utses av regeringen
särskilt.

Styrelsen utser bland de icke självskrivna ledamöterna en vice
ordförande.

14 § Riksantikvarien är chef för riksantikvarieämbetet.

En överantikvarie är riksantikvariens ställföreträdare.

Inom riksantikvarieämbetet får det finnas högst tre avdelningar och högst
två byråer.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef och varje byrå av en
byråchef. Förordning (1987:716).

15 § En museidirektör är chef för historiska museet.

Inom historiska museet finns två avdelningar och ett kansli. Förordning
(1987:716).

16 § Chef för kungl. myntkabinettet är en museidirektör.

17 § En museidirektör är chef för medelhavsmuseet.

Inom medelhavsmuseet finns två avdelningar. Förordning (1987:716).

18 § Chef för den tekniska institutionen är en avdelningsdirektör.

19 § Chef för biblioteket är en chefsbibliotekarie. Förordning
(1986:209).

20 § Inom myndigheten finns ett sekretariat för planering, en teknisk
nämnd och en forskningsnämnd samt de övriga samordnande och rådgivande
organ som myndigheten bestämmer. Förordning (1978:244).

21 § Hos myndigheten är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

22 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
myndighetens verksamhetsområde,

4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänst,

6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning,

7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande
eller skiljande från provanställning,

8. viktigare frågor om utlåning eller deposition av föremål som tillhör
institutionerna,

9. annat ärende än som avses i 1–8, om ärendet berör
riksantikvarieämbetet och en eller flera av institutionerna eller om det
berör två eller flera institutioner,

10. andra frågor som hänskjuts till styrelsen av riksantikvarien eller
chefen för den institution som berörs. Förordning (1986:209).

23 § Styrelsen är beslutför när sex ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden och riksantikvarien eller, i fall som avses i 27
§, hans ställföreträdare, är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst
sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
riksantikvarien eller, i fall som avses i 27 §, hans ställföreträdare.
Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får riksantikvarien
eller, i fall som avses i 27 §, hans ställföreträdare besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:926).

24 § Styrelsen får överlämna åt riksantikvarien att avgöra ärende eller
grupp av ärenden som avses i 22 § 5 eller 9 och som icke är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

I beslut om överlämnande enligt första stycket får riksantikvarien medges
rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller
grupp av ärenden.

25 § Hör ärende, som ej ankommer på styrelsen enligt 22 §, till
riksantikvarieämbetet eller till en enda institution avgöres ärendet av
riksantikvarien respektive chefen för institutionen.

26 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än riksantikvarien eller chef för institution att avgöra
ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på riksantikvarien eller chef för institution.

27 § När riksantikvarien är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av riksantikvarien
även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss
grupp av ärenden.

28 § Uppkommer hinder för såväl riksantikvarien som dennes
ställföreträdare, fullgöres riksantikvariens åligganden av den tjänsteman
riksantikvarien bestämmer.

Om hinder uppkommer för chef för institution, fullgöres dennes åligganden
av den tjänsteman chefen för institutionen bestämmer.

29 § I riksantikvariens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som
rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade
grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på riksantikvarietjänsten, till
dess regeringen bestämmer annat.

30 § Ärende avgöres efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 26 § avgöres
utan föredragning.

31 § Styrelseärende föredrages av riksantikvarien eller, i fråga om
ärende som hör till en enda institution, av chefen för institutionen.
Föredragning får även ske av särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av styrelseärende.

Chef för institution har rätt att närvara när styrelseärende som hör till
hans institution föredrages av annan.

32 § Föredragningen av ett ärende som inte skall avgöras av styrelsen
ankommer på chefen för den avdelning eller byrå dit ärendet hör eller på
en särskilt förordnad föredragande. Riksantikvarien eller en chef för en
institution får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

Avdelningschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
avdelning föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer
byråcheferna.

När riksantikvarien avgör ett ärende som avses i ett beslut enligt 24 §
har även chefen för den institution som berörs rätt att närvara.
Förordning (1987:716).

33 § har upphävts genom förordning (1986:926).

34 § Riksantikvarien eller chef för institution får meddela beslut utan
föredragning i ärende som ankommer på honom, om

1. han befinner sig på tjänsteresa eller fråga är om annat tillfälle, när
ärende är så brådskande att föredraganden ej kan tillkallas, och

2. beslutet ej utan olägenhet kan uppskjutas.

35 § Ordföranden i styrelsen, riksantikvarien, chef för institution
eller, efter beslut av riksantikvarien eller chef för institution, annan
tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

36 § Ordföranden och de ledamöter i styrelsen som regeringen utser
särskilt förordnas för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst
en gång, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Riksantikvarien förordnas av regeringen.

Tjänst som överantikvarie, museidirektör, avdelningschef vid
riksantikvarieämbetet eller byråchef som är underställd riksantikvarien
tillsätts av regeringen efter anmälan av riksantikvarien.

Andra tjänster tillsätts av myndigheten. Förordning (1987:716).

37 § I ärende om tillsättning av ordinarie eller extra ordinarie tjänst i
någon av lönegraderna F 15-25 får myndigheten inhämta yttrande om
sökandes vetenskapliga kompetens från en eller flera sakkunniga.
Förordning (1978:244).

Övriga bestämmelser

38 § Information och besked enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavare av tjänst som avses
i 36 § tredje stycket. Förordning (1978:244).

39 § har upphävts genom förordning (1984:453).