Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina

SFS nr
1975:49
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-02-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:809

1 § Med märkning avses i denna förordning sådan stämpling som
anges i konventionen om kontroll och märkning av arbeten av
ädel metall, vilken undertecknades i Wien den 15 november 1972.

Märkning består av tillverkarstämpel, finhaltsstämpel,
kontrollbyrås identitetsstämpel och gemensam kontrollstämpel.
Förordning (1999:781).

1 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll anmäler
de organ som ska vara svenska kontrollbyråer enligt
konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädel
metall.

De organ ska anmälas som begär det och som är ackrediterade
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll som kontrollorgan enligt
lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten samt i övrigt
uppfyller de krav som följer av konventionen.
Förordning (2011:809).

1 b § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela närmare föreskrifter om de krav som skall vara
uppfyllda för att ett organ skall kunna anmälas som
kontrollbyrå enligt denna förordning och om de kontrollformer
som skall användas i samband med kontrollstämpling. Förordning
(1999:781)

2 § Tillverkarstämpel utgörs av bokstäver eller symbol.
Finhaltsstämpel utgörs av siffror som utvisar arbetets lägsta
finhalt i tusendelar.

En kontrollbyrås identitetsstämpel utgörs av tre kronor i en
rektangulär sköld åtföljd av kontrollbyråns identitetsnummer
hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. För
sådant arbete som avses i 1 § lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten får organets identitetsstämpel utgöras av
kontrollbyråns kontrollstämpel enligt förordningen (1999:780)
om handel med ädelmetallarbeten åtföljd av kontrollbyråns
identitetsnummer hos Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll.

Gemensam kontrollstämpel består av en avbildning i relief av en
balansvåg med siffror på en linjerad bakgrund inom en ram som
genom sin form anger ädelmetallens art. Siffrorna visar
arbetets lägsta finhalt i tusendelar. Förordning (1999:781).

3 § En kontrollbyrå skall på begäran förse ett arbete som
avses i 1 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
med gemensam kontrollstämpel, om kraven för detta är uppfyllda.

En kontrollbyrå skall på begäran förse även andra arbeten av
guld eller silver än som avses i första stycket med gemensam
kontrollstämpel, om kraven för detta är uppfyllda. Förordning
(1999:781).

4 § Ett arbete av guld eller platina som är försett med
märkning behöver inte förses med stämplar enligt lagen
(1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. Förordning
(1999:781).

5 § har upphävts genom förordning (1988:914).

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
utföra kontrollprov på arbeten av guld, silver eller platina
som har försetts med gemensam kontrollstämpel. Förordning
(1999:781).

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter
samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om
avgifter för användande av identitetsstämpel. Förordning
(1999:781).

8 § Efter kontrollstämpling får inte tillverkarstämpel eller
finhaltsstämpel ändras eller utplånas eller sådan stämpel
åsättas arbetet i form av reliefstämpel.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter,
om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Förordning (1999:781)

9 § har upphävts genom förordning (1999:781).

10 § har upphävts genom förordning (1988:914).

Övergångsbestämmelser

1999:781

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Intill dess att sådant ackrediterat organ som avses i 1 a §
har anmälts får motsvarande uppgifter utföras av Sveriges
Provnings och forskningsinstitut Aktiebolag, utan hinder av att
detta inte ackrediterats.