Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

SFS nr
1975:490
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:536

1 § Enligt de närmare föreskrifter regeringen beslutar får
Sveriges export- och investeringsråd

1. planera och leda handelssekreterarnas verksamhet,

2. besluta om handelssekreterares anställnings- och
arbetsvillkor, i den mån dessa inte bestäms genom avtal eller
det enligt särskilda bestämmelser är en myndighet som har
beslutanderätt, dock inte i frågor om tillsättning av eller
skiljande från tjänst, eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

3. besluta om statliga bidrag till språkutbildning med
inriktning på affärsspråk.

Vid utövande av en befogenhet som rådet har enligt första
stycket, ska rådet i sak tillämpa de föreskrifter som skulle
gälla för en statlig förvaltningsmyndighet i motsvarande fall.
Lag (2012:536).

2 § Förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas vid handläggning
av ärenden hos Sveriges export- och investeringsråd enligt
1 §.

Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av

– lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol
att pröva vissa mål,

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

– andra föreskrifter. Lag (2012:536).

3 § Vad någon i samband med Sveriges export- och
investeringsråds befattning med handelssekreterares verksamhet
eller på grund av uppdrag hos rådet har fått veta om enskilda
företags eller sammanslutningars affärs- eller
driftförhållanden får han eller hon inte obehörigen yppa eller
utnyttja. Lag (2012:536).

Övergångsbestämmelser

1986:1172

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut
som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre
föreskrifter.

2012:536

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. För sådant som någon har erfarit med anledning av Sveriges
exportråds verksamhet gäller dock 3 § i sin äldre lydelse.