Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare

SFS nr
1975:491
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:751

1 § Vid utövandet av de befogenheter som avses i 1 § första
stycket lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export-
och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m. ska
rådet i fråga om punkt 1 lämna anvisningar om
verksamhetsplanering samt ange uppgifter, fördela resurser och
meddela andra liknande föreskrifter för verksamheten.
Förordning (2012:751).

2 § har upphävts genom förordning (1981:633).