Förordning (1975:492) med instruktion för handelssekreterare

SFS nr
1975:492
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1975-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1093
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 och
9 §§, tillämpas på handelssekreterarna och deras kontor.

Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av Sveriges
exportråd enligt vad regeringen föreskrivit särskilt. Förordning
(1985:424).

Uppgifter

2 § Handelssekreteraren har till uppgift att främja svensk export till
det verksamhetsområde som han är förordnad för. Förordning (1985:424).

3 § Det åligger handelssekreteraren särskilt att ge råd och annat
bistånd i fråga om marknadsföring av svenska varor och tjänster. I sin
verksamhet skall handelssekreteraren på begäran av Sveriges exportråd
eller en abonnent hos rådet eller av en myndighet eller på eget
initiativ undersöka marknadsläget för olika varor samt medverka till
marknadsföringen av dessa. Förordning (1985:424).

4 § Handelssekreteraren skall samverka med den svenska
utrikesrepresentationen och med de svenska handelskamrar i utlandet
som träffat avtal med Sveriges exportråd om exportfrämjande
verksamhet. Förordning (1985:424).

5 § Handelssekreteraren får besluta om kostnader för verksamhetens
genomförande, i fråga om exportservice och exportfrämjandeprojekt i
enlighet med uppgjord budget och i övrigt inom ramen av de medel som
inflyter i uppdragsverksamhet eller på annat sätt. Förordning
(1985:424).

6 § Handelssekreteraren skall ta ut avgifter för sina tjänster enligt
grunder som fastställs av regeringen. Förordning (1985:424).

7 § Handelssekreteraren får inte för egen del driva handel eller idka
annan näring. Förordning (1985:424).

Organisation

8 § Hos handelssekreterarna är, efter godkännande av Sveriges
exportråd, personal anställd i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får handelssekreterarna anlita
utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1985:424).

9 § Hos handelssekreterarna genomförs utbildning av praktikanter
enligt vad Sveriges exportråd bestämmer. Förordning (1985:424).

10 § Om inte regeringen föreskriver annat, är handelssekreteraren
underställd den svenska beskickningschefen i verksamhetslandet när det
gäller förbindelser med detta lands myndigheter. Förordning
(1985:424).

10 a § Hos handelssekreteraren får finnas ett exportfrämjanderåd med
uppgift att lämna handelssekreteraren sådana upplysningar och
synpunkter som kan vara av betydelse i frågor som anges i 2 och 3 §§.

Ett exportfrämjanderåd skall bestå av handelssekreteraren och en
representant för beskickningen eller ett konsulat i verksamhetslandet
samt minst fyra och högst tio andra ledamöter.

Rådet utser inom sig en ordförande. Det sammanträder på kallelse av
ordföranden eller handelssekreteraren. Förordning (1985:424).

Tjänstetillsättning

11 § Handelssekreterarna förordnas av regeringen efter anmälan av
Sveriges exportråd.

Andra tjänster tillsätts av handelssekreterarna.

Andra ledamöter i ett exportfrämjanderåd än handelssekreteraren och
representanten för beskickningen eller konsulatet förordnas för högst
fyra år av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden som
gäller utrikeshandelsfrågor. Förordning (1985:424).

12 § Revision av handelssekreterarnas verksamhet sker i samma ordning
som gäller för revisionen av Sveriges exportråd. Förordning
(1985:424).