Lag (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp;

SFS nr
1975:494
Departement/myndighet
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:901
Upphävd
1992-01-01

Kommun och landstingskommun får i samband med krig, farsot,
översvämning, jordbävning, vulkanutbrott, torka eller liknande
händelse i annat land eller återuppbyggnadsarbete efter sådan händelse
bistå med utrustning som kommunen eller landstingskommunen kan avvara.
Utrustning som nu sagts får också överlämnas till internationell
hjälporganisation för att användas, om sådan händelse skulle
inträffa.

Kommun eller landstingskommun som har beslutat att lämna bistånd med
utrustning får i skälig omfattning anvisa medel för iordningsställande
och transport av utrustningen samt tillhandahålla och svara för
ersättning till personal som behövs för att utrustningen skall kunna
tagas i bruk.