Förordning (1975:506) med instruktion för domstolsverket

SFS nr
1975:506
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:317
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på domstolsverket.

Uppgifter

2 § Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen,
arrendenämnderna, hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de allmänna
advokatbyråerna.

3 § Med iakttagande av domstolarnas självständighet enligt
regeringsformen vid fullgörandet av deras dömande och rättstillämpande
uppgifter åligger det domstolsverket, utöver de uppgifter som följer av
särskilda bestämmelser, särskilt att inom sitt verksamhetsområde

1. leda och samordna verksamheten samt meddela föreskrifter och allmänna
råd,

2. tillse att verksamheten bedrivs effektivt,

3. fastställa sådan taxa som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken.

Verket får ej föreskriva att viss rotel eller visst mål eller ärende
skall tilldelas viss enskild domare eller på annat sätt bestämma hur
dömande uppgifter skall fördelas mellan enskilda domare. Förordning
(1984:958).

Organisation

4 § Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, samt sju andra ledamöter,
som regeringen utser särskilt. Förordning (1983:694).

5 § Generaldirektören är chef för verket.

Inom verket finns en organisationsenhet, en ekonomienhet, en
personalenhet, en juridisk enhet och ett sekretariat.

Varje enhet samt sekretariatet förestås av en chef. Chefen för
organisationsenheten är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1983:694).

6 § Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförtecknig samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och
sakkunniga.

7 § har upphört att gälla genom förordning (1979:977).

7 a § Inom verket finns en disciplinnämnd. Nämnden prövar frågor som
avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning samt i 22
eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Nämnden består av
generaldirektören, som är nämndens ordförande, cheferna för
personalenheten och den juridiska enheten samt två andra ledamöter, som
jämte ersättare utses av regeringen. Förordning (1977:506).

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst som chef för administrativ enhet vid
underställd myndighet, tjänst som chef för allmän advokatbyrå eller
tjänst som chef för kansli vid rättshjälpsnämnd,

5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

6. frågor som avses i 3 § 3,

7. andra frågor som är av större principiell vikt för verkets
verksamhet,

8. frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning
(1979:977).

9 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, bör om
möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Om ärendet inte
lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam
i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut,
som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:1084).

10 § har upphört att gälla genom förordning (1979:977).

10 a § Disciplinnämnden är beslutför när samtliga ledamöter är
närvarande.

Om omröstning i fråga som prövas av disciplinnämnden gäller särskilda
bestämmelser. Förordning (1975:1088).

11 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller
disciplinnämnden, avgörs av generaldirektören ensam. Förordning
(1979:977).

12 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
någon annan anställd vid domstolsverket än generaldirektören att avgöra
ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att
prövningen bör ankomma på generaldirektören.

En anställd, till vilken har överlämnats att avgöra ärenden som gäller
talan enligt rättshjälpslagen (1972:429), är vid handläggningen av
sådana ärenden direkt underställd generaldirektören samt, efter
föreskrift i arbetsordningen, någon annan anställd till vilken har
överlämnats att avgöra ärenden som har angetts nu. En anställd med
sådana arbetsuppgifter får inte samtidigt fullgöra uppgifter som följer
av 3 § fjärde stycket rättshjälpslagen. Förordning (1982:302).

13 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden.

14 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den chef
för enhet som generaldirektören bestämmer.

15 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den
enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som
handläggs enligt 12 § avgörs utan föredragning.

Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ett
ärende.

Chefen för en enhet får närvara när ärenden som hör till hans
verksamhetsområde föredras av någon annan. Förordning (1983:694).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1084).

18 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet.

19 § Generaldirektören, en chef för enhet eller, efter beslut av
generaldirektören, någon annan tjänsteman får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos verket. Förordning
(1983:694).

Tillsättning av tjänster hos verket

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter, av regeringen utsedda ledamöter av
disciplinnämnden samt ersättare för ledamöterna förordnas för högst tre
år.

En tjänst som chef för en enhet eller för sekretariatet tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av verket. Förordning
(1979:977).

Övriga bestämmelser

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om chef för enhet som ej är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1977:506).

Övergångsbestämmelser

1975:506

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975, då instruktionen
(1971:205) för domstolsväsendets organisationsnämnd skall upphöra att
gälla.

Domstolsverket får, om regeringen ej bestämmer annat, besluta att
uppgift som åligger verket eller myndighet inom verkets
verksamhetsområde skall under andra halvåret 1975 fullgöras enligt äldre
bestämmelser.

2. Ärende, som vid utgången av juni månad 1975 är anhängigt vid
domstolsväsendets organisationsnämnd, skall överlämnas för fortsatt
handläggning till domstolsverket.

3. Domstolsväsendets organisationsnämnds arkiv skall avslutas den 30
juni 1975 och överlämnas till domstolsverket.

4. Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut föreskrivit om
domstolsväsendets organisationsnämnd skall i stället avse
domstolsverket.

1979:977

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

2. De ärenden, som inte har slutligt handlagts vid utgången av december
1979, vid den besvärsnämnd som avses i 7 § av denna förordnings lydelse
före den 1 januari 1980, skall lämnas över till besvärsnämnden för
rättshjälpen.

3. Vid överlämnandet av sådana ärenden som avses i punkt 2 tillämpas de
föreskrifter som domstolsverket fastställer.

4. Domstolsverket avslutar sitt arkiv den 31 december 1979 såvitt det
avser besvärsnämnden.