Förordning (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

SFS nr
1975:507
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:318
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § För tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet gäller 4, 11, 12 och
18 §§ allmänna verksstadgan (1965:600). Förordning (1987:961).

Uppgifter

2 § Nämnden avger förslag till regeringen i fråga om tillsättning av
tjänster vid domstolar och hyresnämnder enligt särskilda bestämmelser.

Nämnden beslutar i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 §
rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och rättsbildade
befattningshavare vid de allmänna domstolarna.

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som regeringen bestämmer. Förordning
(1985:771).

Organisation

3 § Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra
ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden finns en ersättare.
Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt ersättare utses av
regeringen för en tid av högst tre år.

4 § Nämndens kansligöromål fullgöres av domstolsverket.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden, är närvarande. När ärenden av principiell natur
eller annars av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:1085).

6 § Är ärende så brådskande att nämnden ej hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Beslut, som har fattats
enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Även i annat fall än som avses i första stycket får ärende avgöras genom
meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i
avgörandet och är ense om utgången.

7 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på tjänsteman hos
domstolsverket.

Nämndens ordförande får övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chefen för domstolsverket och chefen för verkets personalenhet får
närvara när ärende föredrages av annan tjänsteman hos verket.

8 § Nämndens ordförande eller domstolsverket får infordra förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1986:1085).

8 a § En skrivelse med överklagande av nämndens förslag i fråga om
tillsättning av tjänst skall ges in till regeringen.

I fråga om överklagande i annat fall finns bestämmelser i 23 § andra
stycket förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1987:20).

Övriga bestämmelser

9 § Vid tillämpning av 10 § andra stycket och 42 §
anställningsförordningen (1965:601) skall med myndighetens anslagstavla
avses domstolsverkets anslagstavla. Förordning (1987:961).

10 § Nämnden sammanträder i Jönköping. Nämndens ordförande får bestämma
att nämnden vid visst tillfälle sammanträder på annan ort.