Förordning (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall

SFS nr
1975:540
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1975-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1314
Upphävd
1995-01-01

1 § Bidrag av statsmedel utgår enligt denna förordning för kostnader
för veterinärvård enligt 3 § veterinärtaxeförordningen (1975:539) till
sådana djurägare med begränsad produktion och låg inkomst vilkas
djurbesättningar särskilt hårt har drabbats av sjukdomsfall.

2 § Bidrag utgår endast till djurägare som har sin huvudsakliga
inkomst av jord- eller skogsbruk eller av rennäring (renägare) och
vars till statlig inkomstskatt taxerade inkomst ej överstiger 15000
kronor och som ej heller har påförts förmögenhetsskatt. Förordning
(1977:170).

3 § Bidrag utgår ej

1. till sådan djurägare som ej är renägare och vars djurbesättning
överstiger 15 djurenheter, varvid som en enhet anses

en häst,

ett fullvuxet nötkreatur,

två ungnöt,

en modersugga,

en gylta,

fem slaktsvin,

tre modertackor,

tre getter,

2. till djurägare som yrkesmässigt bedriver kreaturshandel,

3. för veterinärvård vid sjukdomsfall hos hund, katt eller annat säll
skapsdjur, fjäderfä, kanin eller pälsdjur. Förordning (1977:170).

4 § Bidrag utgår med högst 80 procent av den del av kostnaden för
veterinärvård som överstiger 60 kronor.

5 § Djurägare, som ansöker om bidrag till djursjukvård enligt denna
förordning, skall på blankett som veterinären tillhandahåller lämna
uppgift på heder och samvete dels om sin till statlig inkomstskatt
taxerade inkomst och förmögenhetsskatt enligt nästföregående års
taxering, dels, såvitt avser sådan djurägare som ej är renägare, om
antalet djurenheter i besättningen.

Veterinären skall på samma blankett lämna uppgift dels om den sjukdom
eller åtgärd för vilken ägaren söker bidrag, dels om kostnaderna för
veterinärvården. Förordning (1977:170).

6 § Veterinären skall insända blankett som avses i 5 § till
länsstyrelsen i länet. Nämnden beslutar om utbetalning av bidrag
och ombesörjer utbetalningen till djurägaren. Förordning (1991:1444).

7 § Länsstyrelsens beslut i en bidragsfråga får överklagas hos statens
jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1444).

8 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1444).