Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975

SFS nr
1975:55
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1975-03-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1980:225

1 § För framställning av statistik för samhällsplanering, forskning
och allmän information samt för kontroll av folkbokföringen äger
allmän folk- och bostadsräkning rum år 1975. Räkningen genomföres av
statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling.

Till folk- och bostadsräkningen lämnas peronsuppgift, bostadsuppgift
och fastighetsuppgift enligt denna lag. Personuppgift och
bostadsuppgift avser förhållandena under tiden den 20-26 oktober 1975.
Fastighetsuppgift avser förhållandena den 1 november 1975.

2 § Personuppgift skall lämnas av den som är född år 1959 eller
tidigare och som är bosatt här i riket under tiden den 20-26 oktober
1975.

Bostadsuppgift skall lämnas av den som under tiden den 20-26 oktober
1975 innehar och stadigvarande bebor bostadslägenhet eller
enfamiljshus här i riket. Med enfamiljshus avses hus som innehåller
endast en bostadslägenhet. Med innehavare av bostadslägenhet och av
enfamiljshus avses den som på grund av äganderätt, bostadsrätt,
hyresrätt eller på annat sätt förfogar över lägenheten eller huset.

Fastighetsuppgift lämnas av den som den 1 november 1975 äger här i
riket belägen byggnad i vilken finns bostadslägenhet.
Fastighetsuppgift lämnas dock icke för enfamiljshus, för vilket
bostadsuppgift skall lämnas. Har flera byggnader, som är belägna på en
fastighet, samme ägare som fastigheten, lämnas fastighetsuppgift
gemensamt för byggnaderna.

Vad som i trejde stycket sägs om ägare av byggnad gäller även den som
arrenderar fastighet på vilken finns byggnad med bostadslägenhet och
den som innehar sådan fastighet med tomträtt.

3 § Personuppgift och bostadsuppgift lämnas på personblankett.
Fastighetsuppgift lämnas på fastighetsblankett. Personblankett och
fastighetsblankett samt anvisningar till dem fastställes av
statistiska centralbyrån efter samråd med datainspektionen.
Statsverket tillhandahåller blanketterna samt portofria svarskuvert.

Sammanboende makar får lämna personuppgifter gemensamt på en
personblankett. Innehas och bebos bostadslägenhet eller enfamiljshus
av två eller flera personer tillsammans, får också bostadsuppgift
lämnas gemensamt på en blankett.

Uppgifterna underskrives av den som lämnar uppgiften. Denne svarar för
uppgifternas riktighet.

4 § Personuppgift och bostadsuppgift lämnas senast den 30 oktober 1975
till granskningsorgan, som sägs i 10 §, i den kommun där den
uppgiftsskyldige är bosatt. Fastighetsuppgift lämnas senast den 10
november 1975 till granskningsorganet i den kommun där fastigheten är
belägen.

5 § Personuppgift skall innehålla följande uppgifter, nämligen

namn och personnummer,

kyrkobokföringsort och -fastighet,

utdelnings- och ortsadress,

förvärvsarbete eller annan sysselsättning,

yrke,

yrkesställning,

namn och huvudsaklig verksamhet på arbetsgivarens företag vid
arbetsplatsen,

arbetsplatsens adress och kommuntillhörighet,

färdsätt till arbetet samt

innehavare av bostaden.

6 § Bostadsuppgift skall innehålla följande uppgifter, nämligen

de boendes namn, personnummer och hushållsställning,

formen för innehav av lägenheten,

antal rum,

i vilken utsträckning lägenheten användes också till annat än bostad,

huruvida en eller flera bostadslägenheter finns i byggnaden,

förekomsten av kök, kokvrå eller kokskåp samt

förekomsten av vattenklosett och bad- eller duschrum.

För enfamiljshus, som bebos av ägaren, skall utöver de uppgifter som
anges i första stycket lämnas uppgift om

huruvida byggnaden är taxerad som jordbruksfastighet eller annan
fastighet,

byggnadsår,

ombyggnadsår,

i vilken utsträckning huset användes också till annat än bostad samt

förekomsten av vattenledning, avlopp och centralvärme.

7 § Fastighetsuppgift skall innehålla följande uppgifter om den
fastighet på vilken byggnaden är belägen, nämligen

kommun och församling där fastigheten är belägen,

fastighetsbeteckning,

ägarens namn och postadress samt

ägarekategori.

För varje byggnad, i vilken finns bostadslägenhet, skall
fastighetsuppgiften, utöver de uppgifter som anges i första stycket,
innehålla uppgift om

huruvida byggnaden är taxerad som jordbruksfastighet eller annan
fastighet,

adress eller annan beteckning,

byggnadsår,

ombyggnadsår,

antal bostadslägenheter,

förekomsten av vattenledning, avlopp och centralvärme,

huruvida mer än hälften av våningsytan upptas av annat än
bostadslägenheter samt

huruvida byggnaden är rad- eller kedjehus.

För varje bostadslägenhet skall fastighetsuppgiften innehålla uppgift
om

lägenhetsinnehavarens namn,

antal rum,

förekomsten av kök eller kokvrå samt

för ej upplåtna lägenheter förekomsten av vattenklosett och bad- eller
duschrum samt orsaken till att lägenheten ej är upplåten.

8 § För folk- och bostadsräkningen får, förutom de uppgifter som
angivits i 5, 6 och 7 §§, inhämtas uppgifter om fastighets
tätortstillhörighet från länsstyrelsernas fastighetsband, uppgifter om
personnummer, civilstånd, kyrkobokföringsort och -fastighet,
utdelnings- och ortsadress, samhörighetsbeteckning, medborgarskap och
födelseland från statistiska centralbyråns register över
totalbefolkningen, uppgifter om inkomst från centralbyråns
taxeringsband, uppgifter om bilinnehav från centralbyråns
personbilregister samt uppgifter om företags form, storlek och
näringsundergrupp från centralbyråns centrala företagsregister.

9 § Önskar statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk
databehandling använda ytterligare uppgifter tillsammans med
uppgifterna för folk- och bostadsräkningen för sådana statistiska
ändamål som anges i 1 §, fordras beslut eller tillstånd som avses i
datalagen (1973:289).

10 § Det åligger kommun att lämna information om folk- och
bostadsräkningen. Kommunen skall också biträda vid distributionen av
blanketterna för personuppgift, bostadsuppgift och fastighetsuppgift
samt vid upprättandet och insamlingen av dessa uppgifter.

Kommunen svarar för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett
skick överlämnas för fortsatt bearbetning till statistiska
centralbyrån.

Kommunen skall uppdraga åt särskilt granskningsorgan att handha de
göromål, som avses i denna paragraf.

11 § Kommunen skall utse en granskningsledare och en ställföreträdare
för denne.

Kommunen skall sörja för att granskningsperosnal erhåller utbildning
för sina arbetsuppgifter.

12 § Granskningsledaren eller den han utser får av uppgiftsskyldig
inhämta upplysningar rörande förhållanden som omfattas av
uppgiftsskyldigheten.

13 § Har personuppgift, bostadsuppgift eller fastighetsuppgift ej
lämnats inom föreskriven tid eller lämnas ej upplysningar som har
begärts enligt 12 §, får granskningsledaren eller statistiska
centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Innan anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om detta kan ske
utan olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att lämna
föreskrivna uppgifter och upplysningar.

Om anmaningen icke efterkommes, kan länsstyrelsen på
granskningsledarens eller statistiska centralbyråns begäran vid vite
förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Vite får
ej bestämmas under etthundra kronor eller över ettusen kronor.
Försuttet vite utdömes av länsrätten.

14 § Statistiska centralbyrån och kommunens granskningsorgan skall
tillse att den uppgiftsskyldige ej betungas onödigt.

15 § Folkbokföringsmyndighet har rätt att ta del av hos kommun
förvarad personuppgift och bostadsuppgift för kontroll av namn,
personnummer, kyrkobokföringsort och -fastighet samt utdelnings- och
ortsadress.

16 § har upphävts genom lag (1980:225).

17 § Anvisningar om förfarandet vid folk- och bostadsräkningen lämnas
av riksskatteverket i vad sådana anvisningar rör länsstyrelserna, de
lokala skattemyndigheterna i Stockholm och Göteborg och
pastorsämbetena samt i övrigt av statistiska centralbyrån.