Förordning (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen

SFS nr
1975:567
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1975-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

1 § Det åligger varje myndighet inom den civila statsförvaltningen att
vidta de åtgärder som behövs för att verksamheten inom myndighetens
ansvarsområde skall kunna bedrivas så rationellt som möjligt.
Rationaliseringsåtgärder skall avse såväl myndighetens inre organisation
och arbetsformer som myndighetens förhållande till allmänheten och till
andra myndigheter.

2 § Finner en myndighet att en föreskrift i något avseende är så
utformad, att den som berörs av den blir mera betungad eller
administrationen mera kostnadskrävande än som med hänsyn till
föreskriftens syfte kan anses absolut nödvändigt, skall myndigheten
ändra föreskriften eller, om den har utfärdats av någon annan, anmäla
förhållandet till denne.

En myndighet, som för ett administrativt eller statistiskt ändamål
hämtar in uppgifter från kommuner, landstingskommuner, organisationer
eller företag, skall i syfte att underlätta arbetet för uppgiftslämnarna
noga pröva behovet av uppgifterna. Förordning (1986:550).

3 § En myndighet bör vid utveckling av system för automatisk
databehandling (ADB) och annan rationaliseringsverksamhet så tidigt som
möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av större omfattning
eller av principiell betydelse. Sådant samråd bör även omfatta frågor
som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100). Förordning
(1982:273).

4 § Inom ramen för tillgängliga resurser biträder statskontoret civila
statsmyndigheter vid rationaliseringsutredningar. I första hand gäller
detta sådana rationaliseringsutredningar, som

1. avser myndighetens hela verksamhet eller huvuddelen av denna,

2. i väsentlig mån berör myndighetens kontakter med en annan myndighet,

3. avser funktioner som förekommer i flera myndigheter eller avser
verksamhetsområden inom vilka flera myndigheter gemensamt arbetar och då
verksamheten vid flera myndigheter kan beröras av eventuella
förändringar.

5 § har upphävts genom förordning (1981:478).

6 § har upphävts genom förordning (1980:118).

7 § En myndighet skall i syfte att begränsa kostnaderna vid införande
eller förändring av ADB-rutiner i första hand använda de färdiga program
för ADB-system eller delar av ADB-system som finns på marknaden, om
dessa i rimlig grad tillgodoser myndighetens behov. Förordning
(1981:478).

8 § I frågor som avser anlitande av en servicebyrå, datorcentral eller
liknande för driften av ADB-system bör myndigheterna — dock inte
affärsverken — samråda med statskontoret. Förordning (1986:550).

9 § I fråga om rationaliseringsverksamheten vid myndigheter som hör till
försvarsdepartementet finns särskilda bestämmelser.

10 § Vad som i denna förordning föreskrivs om myndigheter skall i
förekommande fall tillämpas även på kommittéer och särskilda utredare
enligt kommittéförordningen (1976:119). Förordning (1976:121).