Kungl. Maj:ts förordning (1975:576) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

SFS nr
1975:576
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1090
Upphävd
1989-01-01

1 § Denna förordning avser tjänst för vilken avlöningsförmånerna
fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer, dock ej tjänst på övergångsstat.

2 § Fulmakt, konstitutorial eller förordnande, som innehåller
löneplansbeteckning och lönegradsnummer enligt löneplan F eller som
med tillämpning av kungörelsen (1974:125) om löneplansbeteckningar och
lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. avser sådan
löneplansbeteckning eller sådant lönegradsnummer, skall från och med
den 1 januari 1975 för tjänst med lönegradsplacering enligt
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) och tjänst som
skolkantor med lönegradsplacering enligt tjänsteförteckningsavtal för
kyrkliga tjänster (TFK) avse den löneplansbeteckning och det
lönegradsnummer enligt löneplan L som följer av det mellan statens
avtalsverk och statstjänstemännens huvudorganisationer den 6 maj 1975
träffade avtalet om införande av löneplan L, m.m.

3 § Bestämmelse, som regeringen har meddelat i författning eller
särskilt beslut och som anger löneplansbeteckning och lönegrad eller
löneklass enligt löneplan F, skall från och med den 1 januari 1975 för
tjänst med lönegradsplacering enligt TFU och tjänst som skolkantor med
lönegradsplacering enligt TFK avse den löneplansbeteckning och den
lönegrad eller den löneklass på löneplan L som svarar däremot enligt
bestämmelser i avtalet den 6 maj 1975, om regeringen ej föreskriver
annat.

4 § Fullmakt, konstitutorial och förordnande, som har meddelats på
tjänst i lönegrad F 21 eller F 22 respektive F 23 eller F 24 eller som
med tillämpning av kungörelsen (1974:125) om löneplansbeteckningar och
lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. avser sådana
tjänster i nämnda lönegrader, skall från och med den 1 januari 1975
avse tjänst i lönegrad F 21/22 respektive F 23/24.

Första stycket gäller ej tjänster med lönegradsplacering enligt TFU.

5 § Bestämmelse som regeringen har meddelat i författning eller
särskilt beslut och som gäller tjänst i lönegrad F 21 eller F 22
respektive F 23 eller F 24 skall från och med den 1 januari 1975 avse
tjänst i lönegrad F 21/22 respektive lönegrad F 23/24.

Första stycket gäller ej tjänster med lönegradsplacering enligt TFU.

6 § Bestämmelse i instruktion eller särskilt beslut att tjänst i lägst
lönegrad F 24 tillsättes av regeringen skall från och med den 1
januari 1975 avse tjänst i lägst lönegrad F 23/24 för byråchef eller
motsvarande.