Steriliseringslag (1975:580)

SFS nr
1975:580
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1140

1 § Denna lag gäller sådant ingrepp i könsorganen som utan
att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av
fortplantningsförmågan (sterilisering). Lagen gäller dock
inte ingrepp som utförs som ett led i behandlingen av
kroppslig sjukdom. Lag (2012:457).

2 § En person som har fyllt tjugofem år får på egen begäran
steriliseras, om han eller hon är bosatt i Sverige. Om
sterilisering vägras, ska frågan omedelbart underställas
Socialstyrelsens prövning. Lag (2012:457).

3 § En person, som har fyllt arton men inte tjugofem år och
som är bosatt i Sverige, ska efter egen ansökan hos
Socialstyrelsen få tillstånd till sterilisering

1. om det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan
medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig
sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till
avkomling (genetisk indikation),

2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av sjukdom,
kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för
kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation), eller

3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen
(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
om förutsättningar i övrigt föreligger för sådan
fastställelse. Lag (2012:457).

4 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till
sterilisering får inte överklagas. Lag (2012:457).

5 § Sterilisering får inte ske utan att den som begär
åtgärden noggrant har informerats om ingreppets innebörd och
följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att
förebygga graviditet. Lag (2012:457).

6 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra
sterilisering.

Sterilisering av kvinnor ska ske på allmänt sjukhus eller på
annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och
omsorg godkänner. Lag (2013:1140).

Sterilisering av kvinna ska ske på allmänt sjukhus eller på
annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner.
Lag (2012:457).

7 § Har upphävts genom lag (1980:228).

8 § Den som uppsåtligen utför sterilisering i strid med denna
lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till
ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen
är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2012:457).

Övergångsbestämmelser

2013:1140

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den
enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för
prövning.

3. För gärningar som avses i 8 § och som har begåtts före
ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.