Förordning (1975:586) om register över statliga avgifter

SFS nr
1975:586
Departement/myndighet
Civildepartementet BU
Utfärdad
1975-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:354
Upphävd
1991-07-01

1 § Hos riksrevisionsverket skall föras register över statliga avgifter.
Med avgift förstås vad som avses med detta begrepp i regeringsformen.

2 § I registret skall för varje avgift angivas vilket organ som meddelar
föreskrifter om avgiften och, i förekommande fall, bemyndigande varpå
beslutanderätten grundas. Riksrevisionsverket bestämmer vilka uppgifter
som i övrigt skall antecknas i registret.

3 § Statlig förvaltningsmyndighet skall underrätta riksrevisionsverket
när statlig avgift inom myndighetens verksamhetsområde har beslutats
eller när sådan avgift har ändrats.

4 § Varje statlig förvaltningsmyndighet som inte är affärsverk skall
årligen samråda med riksrevisionsverket i fråga om avgifterna inom
myndighetens område. Framställning om ändring av avgifter hos regeringen
eller beslut om ändring av avgiften skall vid sådan myndighet ske efter
samråd med riksrevisionsverket.

Riksrevisionsverket får medge undantag från den samrådsskyldighet som
föreskrivs här. Förordning (1982:662).

5 § Ytterligare föreskrifter rörande tillämpningen av denna förordning
meddelas av riksrevisionsverket.