Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse

SFS nr
1975:592
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1975-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1299
Upphävd
1993-01-01

Den som enligt kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig
myndighets styrelse m.m. har utsetts att i myndighet med
lekmannastyrelse vara personalföreträdare eller ersättare för sådan
skall erhålla arvode enligt de grunder som gäller för arvode åt sådan
ledamot eller ersättare i myndighetens styrelse som ej är anställd hos
myndigheten.

Övergångsbestämmelser

1975:592

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Till personalföreträdare eller ersättare som har
utsetts före ikraftträdandet utgår arvode dock redan från och med den
dag han tillträtt sitt uppdrag.