Lag (1975:603) om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.

SFS nr
1975:603
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1975:924

1 § Har inteckning beviljats i fartyg enligt lagen (1901:26 s. 1) om
inteckning i fartyg och har fartyget därefter avförts ur
fartygsregistret utan att inteckningen dödats innan denna lag har
trätt i kraft, består inteckningen, till dess den förfaller enligt 2 §
eller dödas. Inteckningsboken skall överlämnas till den
registermyndighet som avses i 2 § sjölagen (1891:35 s. 1). Denna
myndighet skall föra boken så länge den upptager bestående
inteckning.

Inteckning som avses i första stycket dödas på ansökan av innehavare.
Därvid skall inteckningshandlingen företes. Beslutet skall föras in i
inteckningsboken. Bevis om beslutet tecknas på inteckningshandlingen.

På ansökan av innehavare av inteckningshandling skall innehavet
antecknas i inteckningsboken och bevis därom tecknas på handlingen.

2 § Inteckning som avses i 1 § förfaller med utgången av maj 1977, om
den icke dödas dessförinnan. Om inteckningen vid ikraftträdandet av
denna lag utgjorde och alltjämt utgör säkerhet för pantfordran, kan
den dock, på begäran av innehavaren medan inteckningen ännu gäller,
förnyas att gälla ytterligare tio år och därefter förnyas i samma
ordning för tio år åt gången.

3 § Begäran om inteckningsförnyelse göres skriftligen hos
registermyndigheten. Därvid skall inteckningshandlingen företes. I
ärende om inteckningsförnyelse har lagen (1946:807) om handläggning av
domstolsärenden motsvarande tillämpning.

Beslut om inteckningsförnyelse skall införas i inteckningsboken och
bevis om förnyelsen tecknas på inteckningshandlingen. Handlingar i
ärenden om inteckningsförnyelse sammanföres i akter under det
registreringsnummer fartyget har haft i fartygsregistret.

4 § I fråga om utmätning och exekutiv försäljning av egendom, vari
göres gällande panträtt på grund av inteckning som avses i denna lag,
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om utmätning och exekutiv
försäljning av registrerat skepp.

5 § Registermyndigheten skall före utgången av år 1976 översända
underrättelse till varje känd innehavare av inteckning som avses i
denna lag med upplysning om att inteckningen icke har kunnat överföras
till skeppsregistret samt om vad som enligt denna lag och 11 a
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen
(1891:35 s. 1) gäller om sådan inteckning.