Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

SFS nr
1975:605
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1552

Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna
tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta
registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos
Transportstyrelsen och får därmed förmånsrätt enligt 4 §
förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för
beställarens räkning tillverkats med förskottet.

Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna
lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna
lag.

Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas
bestämmelserna i 14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om
registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Lag (2010:1552).