Förordning (1975:607) med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974

SFS nr
1975:607
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-06-05

Regeringen tillkännager, att York-Antwerpen-reglerna 1974 har den
lydelse i engelsk text och svensk översättning som framgår av bilaga
till denna förordning. Den engelska texten äger vitsord.

Bilaga

York-Antwerpen-reglerna 1974

Tolkningsregel. Vid uppgörandet av gemensamt haveri skall
följande littererade och numrerade regler tillämpas med uteslutande av
varje med dem oförenlig lag eller praxis.

Gemensamt haveri uppgörs i enlighet med de littererade reglerna utom i
de fall för vilka särskilda bestämmelser finns i de numrerade reglerna.

Regel A. En gemensamt-haveri-akt föreligger då — och endast
då — en extraordinär uppoffring eller utgift avsiktligt och skäligen
görs till gemensam räddning i syfte att bevara värden, som gemensamt är
utsatta för fara på sjön.

Regel B. Uppoffringar och kostnader av gemensamt haveris
natur bärs av de olika bidragande intressena efter nedan angivna
grunder.

Regel C. Endast sådana förluster, skador eller kostnader,
vilka är en direkt följd av gemensamt-haveri-akten ersätts såsom
gemensamt haveri.

Såsom gemensamt haveri ersätts icke förlust eller skada på fartyg eller
last genom dröjsmål, vare sig under resan eller därefter, såsom
demurrage, och icke heller någon som helst indirekt förlust såsom
förlust av marknad.

Regel D. Då den händelse, som gav anledning till uppoffringen
eller utgiften, tillkommit genom vållande av någon av
haveriintressenterna, föreligger icke desto mindre bidragsskyldighet,
men detta skall inte inskränka någondera sidans möjlighet att åberopa
sådant vållande.

Regel E. Den, som kräver ersättning i gemensamt haveri, har
att visa att förlusten eller kostnaden är ersättningsgill såsom
gemensamt haveri.

Regel F. Varje extra utgift, som trätt i stället för annan
utgift, vilken skulle ha ersatts såom gemensamt haveri, skall anses vara
gemensamt haveri och ersättas såsom sådant, utan hänsyn till den
besparing som kan ha uppstått för andra intressen, men endast intill
beloppet av den inbesparade gemensamt-haveri-utgiften.

Regel G. Med hänsyn till såväl rätten till ersättning som
bidragsskyldigheten skall gemensamt haveri uppgöras på grundval av
värdena vid den tid och på den ort, där resan slutar.

Genom denna regel avgörs icke, var dispaschen angående det gemensamma
haveriet skall upprättas.

Regel I. Kast av last

Överbordkastning av last ersätts icke såsom gemensamt haveri, såvida
icke samma last transporteras i överensstämmelse med erkänd sedvänja
inom ifrågavarande slags fraktfart.

Regel II. Skada, förorsakad av kastning och uppoffring för det
helas räddning.

Som gemensamt haveri ersätts skada som tillfogas fartyg och/eller last
genom eller till följd av en uppoffring för det helas räddning liksom
även skador av vatten som tränger ner genom ett fartygs luckor, när
dessa öppnats för att verkställa kastning för det helas räddning, eller
som tränger ner genom andra öppningar som gjorts i samma avsikt.

Regel III. Släckning av brand ombord

Skada som vid brandsläckning ombord tillfogas fartyg och/eller last
genom vatten eller annorledes, däri inbegripet skada, som uppkommit
genom att ett brinnande fartyg strandsatts eller borrats i sank, skall
ersättas såom gemensamt haveri; dock ersätts icke skada av rök eller
värme hur den än uppkommit.

Regel IV. Bortkapning av skadade fartygsdelar

Förlust eller skada uppkommen till följd av bortkapning av spillror
eller delar av fartyget, vilka förut slagits loss eller måste anses
förlorade till följd av sjöolycka, skall icke ersättas som gemensamt
haveri.

Regel V. Frivillig strandning

När ett fartyg med avsikt sätts på grund för det helas räddning, vare
sig fartyget i annat fall skulle drivit i land eller ej, skall därav
uppkommande förlust eller skada ersättas som gemensamt haveri.

Regel VI. Bärgarlön

Utgifter som haveriintressent till följd av bärgning fått vidkännas på
grund av kontrakt eller på annan grund skall ersättas i gemensamt haveri
i den omfattning bärgningsåtgärderna vidtagits för att bevara värden som
gemensamt var utsatta för fara på sjön.

Regel VII. Skada på maskineri och pannor

Skada som uppkommit på maskineri av något slag och på pannor vid försök
att flottaga fartyg, som strandat och befinner sig i farlig belägenhet,
skall ersättas såsom gemensamt haveri, när skadan bevisligen härleder
sig från åtgärd, som företagits i avsikt att för det helas räddning
bringa fartyget flott även med risk att lida dylik skada; men när
fartyget är flott ersätts icke under några omständigheter såsom
gemensamt haveri förlust eller skada som uppstått genom att fartygets
framdrivningsmaskineri och pannor fått arbeta.

Regel VIII. Utgifter för att lätta strandat fartyg och skada som
därav följt

När fartyget strandat och lossning av last, fartygets bränsle och /eller
utrustningsartiklar sker såom en gmensamt-haveri-akt, skall de extra
utgifterna för fartygets lättande, för pråmhyror och för återinlastning
(om sådan ägt rum) ävensom därvid uppkommen förlust eller skada ersättas
såsom gemensamt haveri.

Regel IX. Fartygsinventarier och utrustningsartiklar, använda till
bränsle

Fartygsinventarier och/eller utrustningsartiklar, som oundgängligen måst
användas till bränsle för det helas räddning i en nödsituation, skall
ersättas såsom gemensamt haveri, då — och endast då — fartyget varit
försett med ett tillräckligt förråd av bränsle; dock skall den
uppskattade kvantitet bränsle, som eljest skolat förbrukas, beräknad
efter gängse pris i fartygets sista avgångsort vid tiden för avgången,
räknas det gemensamma haveriet till godo.

Regel X. Utgifter i nödhamn etc.

(a) När fartyget anlöpt en hamn eller ort såsom nödhamn eller återvänt
till lastningsort till följd av sjöolycka, uppoffring eller andra
extraordinära omständigheter, som gjort anlöpandet eller återvändandet
nödvändigt för det helas räddning, skall utgifterna för anlöpandet av
sådan hamn eller ort ersättas såsom gemensamt haveri; och när fartyget
därifrån åter avgått med sin ursprungliga last eller en del därav, skall
motsvarande utgifter för utgående från sådan hamn eller ort, vilka är en
följd av sådant anlöpande, likaledes ersättas såsom gemensamt haveri.

När fartyget befinner sig i hamn eller ort såsom nödhamn och måste
förflyttas till annan hamn eller ort emedan reparation icke kan utföras
i den första hamnen eller orten, då skall bestämmelserna i denna regel
tillämpas beträffande denna andra hamn eller ort som om den var nödhamn
och kostnaderna för sådan förflyttning, inklusive provisoriska
reparationer och bogsering, skall ersättas såsom gemensamt haveri.
Bestämmelserna i Regel XI skall tillämpas på den förlängning av resan
som föranletts av dylik förflyttning.

(b) Kostnaden för hantering ombord eller lossning av last, bränsle eller
utrustningsartiklar, vare sig i lastningsort, orderplats eller nödhamn,
skall ersättas såsom gemensamt haveri, när hanteringen eller lossningen
var nödvändig för det helas räddning eller för att möjliggöra reparation
av skada, som fartyget lidit genom uppoffring eller sjöolycka, förutsatt
att reparationen vad nödvändig för att resan tryggt skulle kunna
fullföljas utom i de fall då skadan på fartyget upptäcks i lastningsort
eller orderplats utan att någon sjöolycka eller annan extraordinär
händelse som äger samband med sådan skada inträffat under resan.

Kostnaden för hantering ombord eller lossning av last, bränsle eller
utrustningsartiklar skall ej ersättas i gemensamt haveri om den
uppkommit endast för omstuvning på grund av förskjutning under resan och
sådan omstuvning icke är nödvändig för gemensam räddning.

(c) När kostnaden för hantering eller lossning av last, bränsle eller
utrustningsartiklar är föremål för ersättning i gemensamt haveri, skall
kostnaden för lagring inklusive skälig försäkringskostnad,
återinlastning och stuvning av nämnda last, bränsle eller
utrustningsartiklar likaledes ersättas såsom gemensamt haveri.

Om fartyget kondemneras eller icke fortsätter sin ursprungliga resa,
skall lagringskostnader dock ersättas i gemensamt haveri endast fram
till den tidpunkt då fartyget kondemneras eller resan avbryts eller fram
till den tidpunkt då lossningen av lasten avslutas om kondemnation sker
eller beslut om resans avbrytande träffas dessförinnan.

Regel XI. Besättningens hyror och underhåll jämte andra utgifter
under anlöpande av och uppehåll i nödhamn etc.

(a) Skäliga kostnader för hyror och underhåll för befäl och besättning,
jämte bränsle och utrustningsartiklar som förbrukats under förlängning
av resan till följd av att fartyg anlöper en hamn eller ort såsom
nödhamn eller återvänder till sin lastningsort, skall ersättas såsom
gemensamt haveri, om utgifterna för anlöpande av dylik hamn eller ort
ersätts i gemensamt haveri enligt Regel X (a).

(b) När fartyget anlöpt eller blivit uppehållet i någon hamn eller ort
till följd av sjöolycka, uppoffring eller av annan extraordinär
omständighet, som gjort detta nödvändigt för det helas räddning eller
för att möjliggöra reparation av skador på fartyget förorsakade av
uppoffring eller sjöolycka, då skall, om reparationen var nödvändig för
att resan tryggt skulle kunna fullföljas, skäliga kostnader för hyror
och underhåll för befäl och besättning under den tid det extra
uppehållet i sådan hamn eller ort varar och intill dess fartyget är
eller bort vara färdigt att fortsätta resan, ersättas såsom gemensamt
haveri.

Då skada på fartyget upptäcks i lastningsort eller orderplats utan att
någon sjöolycka eller annan extraordinär händelse som äger samband med
sådan skada inträffat under resan, skall dock ej hyror och underhåll för
befäl och besättning eller förbrukat bränsle och utrustningsartiklar
under det extra uppehållet för reparation av sålunda upptäckta skador
ersättas i gemensamt haveri, även om reparationerna är nödvändiga för
att resan tryggt skall kunna fullföljas.

När fartyget kondemneras eller icke fortsätter sin ursprungliga resa
skall hyror och underhåll för befäl och besättning samt förbrukat
bränsle och utrustningsartiklar ersättas i gemensamt haveri endast fram
till den tidpunkt då fartyget kondemneras eller resan avbryts eller fram
till den tidpunkt då lossningen av lasten avslutas om kondemnation sker
eller beslut om resans avbrytande träffas dessförinnan.

Bränsle och utrustningsartiklar som förbrukats under det förlängda
uppehållet skall ersättas i gemensamt haveri, dock ej vad som förbrukats
medan reparationer, som ej är ersättningsgilla i gemensamt haveri,
utförts.

Hamnavgifter för tiden för det förlängda uppehållet skall likaledes
ersättas i gemensamt haveri utom sådana avgifter som uteslutande
föranletts av reparationer, vilka icke är ersättningsgilla i gemensamt
haveri.

(c) I denna och övriga regler inbegrips under hyror alla utbetalningar
till eller till förmån för befäl och besättning, vare sig dessa
betalningar åligger redaren enligt lag eller enligt anställningsavtal.

(d) När ersättning för övertid betalas till befäl och besättning för
underhållsarbeten på fartyget eller sådana reparationsarbeten, vilka
icke är ersättningsgilla i gemensamt haveri, skall sådant övertidsarbete
ersättas i gemensamt haveri endast intill det inbesparade beloppet av de
utgifter, vilka skulle ha uppkommit och ersatts såsom gemensamt haveri,
om sådant övertidsarbete icke tillgripits.

Regel XII. skada på lasten genom lossning etc.

Skada på eller förlust av last, bränsle eller utrustningsartiklar,
vilken förorsakats av själva hanteringen, lossningen, uppläggningen,
återinlastningen och stuvningen skall ersättas såsom gemensamt haveri,
då — och endast då — kostnaderna för dessa åtgärder ersätts i
gemensamt haveri.

Regel XIII. Avdrag å reparationskostnader

Reparationer som skall ersättas i gemensamt haveri skall icke
underkastas avdrag för “nytt mot gammalt” då gammalt material eller
gamla delar ersätts med nytt, såvida icke fartyget är över femton år
gammalt, i vilket fall avdrag med en tredjedel skall göras. Avdragen
skall bestämmas efter fartygets ålder räknat från den 31 december det år
då nybyggnaden färdigställdes intill dagen för gemensamt-haveri-akten
utom ifråga om isolering, livbåtar och liknande båtar, apparater och
utrustning för kommunikation och navigering, maskineri och pannor, för
vilka avdragen skall bestämmas efter åldern av de särskilda delar
vartill de hänför sig.

Avdragen skall göras endast å kostnaden för nytt material eller nya
delar när materialet eller delarna är färdiga att insättas i fartyget.

Inga avdrag skall göras för proviant, utrustningsartiklar, ankare eller
ankarkättningar.

Torrdocks-, slip- och förhalningskostnader skall ersättas fullt.

Kostnaderna för rengöring, målning eller strykning av botten skall ej
ersättas i gemensamt haveri såvida icke botten blivit målad eller
struken inom tolv månader före gemensamt-haveri-akten, i vilket fall
hälften av sådan kostnad skall ersättas.

Regel XIV. Provisoriska reparationer

Då provisoriska reparationer utförs på ett fartyg i en lastning-, order-
eller nödhamn för gemensam räddning eller till avhjälpande av skada,
förorsakad av uppoffring av gemensamt haveris natur, skall kostnaden för
sådana reparationer ersättas såsom gemensamt haveri.

Då provisoriska reparationer av en skada som uppkommit genom
olyckshändelse utförs endast för att möjliggöra resans fullbordande,
skall kostnaden för sådana reparationer ersättas såsom gemensamt haveri
utan hänsyn till den besparing som kan ha uppstått för andra intressen,
men endast i den mån därigenom inbesparas utgift, som, om icke de
provisoriska reparationerna utförts, skulle ha uppkommit och skulle ha
ersatts såsom gemensamt haveri.

Intet avdrag för skillnad av “nytt mot gammalt” görs från kostnad för
provisoriska reparationer, vilken ersätts såsom gemensamt haveri.

Regel XV. Förlust av frakt

Fraktförlust härrörande från skada på eller förlust av last skall
ersättas såsom gemensamt haveri, när den förorsakats av en
gemensamt-haveri-akt eller när skadan på eller förlusten av lasten
ersätts såsom gemensamt haveri.

Från beloppet av den förlorade bruttofrakten skall avdragas kostnader,
vilka fraktens ägare skulle haft att vidkännas för fraktens intjänande
men vilka till följd av uppoffringen ej uppkommit.

Regel XVI. Ersättning för last som förlorats eller skadats genom
uppoffring

Det ersättningsbelopp, som utgår i gemensamt haveri för skada på eller
förlust av uppoffrad last skall motsvara den förlust, som uppkommit
genom uppoffringen, beräknad efter värdet vid tiden för lossningen
fastställt med ledning av den handelsfaktura mottagaren erhållit eller,
om sådan ej finns, med ledning av avskeppningsvärdet. Värdet vid tiden
för lossningen skall innefatta kostnaderna för försäkring och frakt,
dock ej i den utsträckning annan än lastintressenten står risken för
frakten.

Då sålunda skadad last försäljs, och skadans storlek icke annorledes
överenskommits, skall den i gemensamt haveri ersättningsgilla förlusten
utgöra skillnaden mellan behållningen av försäljningen och nettovärdet i
oskadat skick beräknat såsom anges i regeln första stycke.

Regel XVII. Bidragande värden

Gemensamt haveri skall fördelas efter de verkliga nettovärden egendomen
ägde vid resant slut, varvid dock lastens värde skall utgöra värdet vid
tiden för lossningen fastställt med ledning av den handelsfaktura
mottagaren erhållit eller, om sådan ej finns, med ledning av
avskeppningsvärdet. Lastens värde skall innefatta kostnaden för
försäkring och frakt, dock ej i den utsträckning annan än
lastintressenten står risken för frakten, med avdrag för sådan förlust
eller skada på lasten som uppkommit före eller under lossningen.
Fartygets värde skall bestämmas utan hänsynstagande till den värdeökning
eller värdeminskning som kan bero av det kontrakt om skeppslega (demise
charter) eller tidscerteparti som må gälla för fartyget.

Till dessa värden skall läggas den ersättning i gemensamt haveri för
uppoffrad egendom som ej redan ingår däri. Från för risk utsatta frakt-
och passageraravgifter avdrages sådana kostnader och hyror till
besättningen, som icke skulle ha uppkommit för fraktens intjänande i
händelse fartyg och last totalt förlorats, när gemensamt-haveri-akten
ägde rum, och vilka icke ersätts såsom gemensamt haveri. Likaledes
avdrages från den bidragande egendomens värde alla kostnader, som å
densamma uppstått efter gemensamt-haveri-akten med undantag av sådana
kostnader, vilka ersätts såsom gemensamt haveri.

Då last försäljs innan den nått bestämmelseorten skall den bidraga på
grundval av behållningen av försäljningen jämte eventuell ersättning i
gemensamt haveri.

Passagerares resgods och personliga effekter, varå konossement ej
utfärdats, skall icke bidraga till gäldande av gemensamt haveri.

Regel XVIII. Skada på fartyg

Det belopp, vilket skall ersättas såsom gemensamt haveri för skada eller
förlust som drabbat fartyg, dess maskineri och/eller tillbehör och som
föranletts av en gemensamt-haveri-akt skall beräknas sålunda:

(a) Då reparaion eller nyanskaffning sker:

Den verkliga och skäliga kostnaden för sådan reparation eller
nyanskaffning, efter avdrag enligt Regel XIII.

(b) Då reparation eller nyanskaffning ej sker:

Den skäliga värdeminskning som föranleds av sådan skada eller förlust,
dock ej utöver den uppskattade reparationskostnaden; men då fartyget
gått totalt förlorat eller då kostnaden för reparation och skadan skulle
överstiga värdet av fartyget efter reparation, skall ersättningen i
gemensamt haveri utgöra skillnaden mellan det uppskattade värdet av
fartyget i oskadat skick med avdrag för den uppskattade kostnaden för
reparation av skada som icke är av gemensamt-haveri-natur och värdet av
fartyget i skadat skick, vilket kan beräknas med ledning av behållningen
av en everntuell försäljning.

Regel XIX. Oanmäld eller oriktigt angiven last */-k/

Skada på eller förlust av gods, som inlastats utan redarens eller hans
ombuds vetskap, eller gods, som avsiktligt betecknats oriktigt vid
avskeppningen, ersätts icke såsom gemensamt haveri, men sådant gods är
bidragspliktigt, om det räddas.

Skada på eller förlust av gods, som vid avskeppningen avsiktligt
angivits till ett lägre värde än det verkliga, skall ersättas såsom
gemensamt haveri efter det angivna värdet, men sådant gods är
bidragspliktigt efter sitt verkliga värde.

Regel XX. Anskaffande av penningmedel

En kommission av 2 % på andra gemensamt-haveri-utlägg än hyror och
underhåll till befäl och besättning samt bränsle och utrustningsartiklar
som icke förnyats under resan, ersätts såsom gemensamt haveri; men då
medlen icke förskjutits av någon av haveriintressenterna, ersätts såsom
gemensamt haveri nödvändig kostnad för anskaffande av de erforderliga
medlen genom bodmerilån eller annorledes, eller förlust för ägare av
gods, som sålts i samma syfte.

Kostnaden för försäkring av penningar, förskjutna till gäldande av
gemensamt-haveri-utgifter, ersätts likaledes såsom gemensamt haveri.

Regel XXI. Ränta på utgifter ersatta i gemensamt haveri

Ränta på utgifter, uppoffringar och ersättningar, vilka blivit hänförda
till gemensamt haveri, skall gottgöras efter en räntesats av 7 % om året
till generaldispaschens dag, varvid hänsyn skall tagas till under tiden
lämnade förskott från haveriintressent eller från det gemensamma
haveriets depositionsfond.

Regel XXII. Behandling av deponerade belopp

Då kontanta belopp deponerats till säkerhet för lasts ansvarighet
beträffande gemensamt haveri, bärgningskostnad eller enskilda kostnader
skall sådana deponerade belopp utan varje dröjsmål insättas på ett
särskild konto i två personers gemensamma namn, varav den ene skall
utses för redaren och den andre för deponenterna, i en bank som godkänns
av båda. Sålunda deponerade belopp jämte eventuellt uppenlupen ränta
skall tjäna som säkerhet för betalning till dem som är berättigade till
sådant bidrag till gemensamt haveri, bärgningskostnad eller enskilda
kostnader som skall gäldas för last beträffande vilken depositionerna
gjorts. Förskottsbetalningar eller återbetalningar av deponerade belopp
må göras i enlighet med skriftligt intyg av dispaschören. Deposition,
förskottsbetalning eller återbetalnning är utan verkan beträffande den
slutliga ansvarigheten parterna emellan.