Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

SFS nr
1975:688
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:508

Skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken ska tillkomma

1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller
ordningstjänst vid kanal- eller slussverk eller
järnvägsanläggning eller flygplats;

2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller
ordningsuppgift och därvid bär uniform eller märke som
tydligt utvisar denna uppgift;

3. trafiktjänsteman för vilken bestämmelserna i 4 kap.
ordningslagen (1993:1617) gäller enligt vad som sägs i 2 §
nämnda kapitel. Lag (2010:508).