Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

SFS nr
1975:689
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:664

1 § Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar
verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun
svarar,

2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen
eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer,
eller

3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt
i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i
övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs landsting och
kommunalförbund. Lag (2013:664).

2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk
eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han
eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds
personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet,
affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets
försvar. Detta gäller även den som är eller har varit
anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:418).

Övergångsbestämmelser

2004:807

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser
gäller beträffande uppdrag som fullgjorts före ikraftträdandet.