Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor

SFS nr
1975:69
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:868
Upphävd
1989-07-01

1 § Regeringen bemyndigas att i fråga om varor som består
av eller innehåller explosivt eller pyrotekniskt ämne (explosiva
varor) samt i fråga om brandfarliga varor meddela föreskrifter
som gäller tillverkning, handel, hantering, förvärv, överlåtelse,
transport eller införsel eller som i övrigt är påkallade från
säkerhetssynpunkt.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för
provning, kontroll eller besiktning eller annan verksamhet enligt
bestämmelse som avses i första stycket.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela
sådana föreskrifter som avses i första och andra styckena och
åt kommun att meddela sådana föreskrifter som avses i andra
stycket.

Lagen gäller inte i fråga om sådan transport av explosiva och
brandfarliga varor som omfattas av lagen (1982:821) om
transport av farligt gods. Lag (1982:823).

2 § För tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter om explosiva eller
brandfarliga varor har myndighet, i enlighet med vad regeringen
närmare föreskriver, rätt att få tillträde till ställe eller utrymme
där sådan vara tillverkas, förvaras, hanteras, transporteras,
saluhålles eller förbrukas.

Myndighet som regeringen bestämmer har rätt att som led i kontroll av
tillverkningen av flyttbara förvaringspersedlar för sprängämnen, krut
och sprängkraftiga tändmedel eller av dörrar till magasin och liknande
förvaringsrum för sådana varor få tillträde till lokal där sådan
tillverkning förekommer.

Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs med
anledning av bestämmelserna i första och andra styckena.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan att vara berättigad
till det tillverkar, idkar handel med, innehar eller förvärvar
explosiv vara dömes till fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i samband med handel överlåter
explosiv vara till någon som ej får inneha vad som har överlåtits
dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd överlåter
sprängämne som har tillverkats vid förbrukningsställe för användning
där.

Vapenhandlare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som
är föreskrivet om förvaring av ammunition dömes till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Om ansvar för överträdelse av andra föreskrifter om explosiva varor än
som avses i denna paragraf finns särskilda bestämmelser.

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som ej är ringa

1. förvarar, hanterar, transporterar eller försäljer brandfarlig vara
utan att inneha tillstånd då sådant behövs,

2. utan behövligt medgivande utnyttjar meddelat tillstånd utan
föregående avsyning och besked om att avsynad anläggning eller
anordning får tagas i bruk,

3. i verksamhet, för vilken tillstånd har meddelats, åsidosätter
föreskrift i tillståndsbeslutet eller vidtager ändring, som innebär
väsentlig avvikelse från vad som har förutsatts i beslutet,

4. åsidosätter föreskriven skyldighet att göra anmälan hos brandchef,

5. brukar eller låter bruka tankbil eller annat för transport av
brandfarlig gas eller brandfarlig vätska tillverkat fordon, som icke
är godkänt för sitt ändamål i föreskriven ordning,

6. saluhåller, försäljer eller nyttjar anordning för förvaring,
hantering, transport eller försäljning av brandfarlig vara utan att
anordningen är godkänd i föreskriven ordning,

7. saluhåller eller försäljer anordning, vilken har utmärkts såsom
typgodkänd, fastän anordningen icke är utförd i enlighet med
godkännandet,

8. i ansökan rörande brandfarlig vara eller i anmälan eller annan
underrättelse till brandchef lämnar oriktig uppgift om förhållande av
betydenhet,

dömes till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett
år.

Om ansvar för överträdelse av andra föreskrifter om brandfarliga varor
än som avses i denna paragraf finns särskilda bestämmelser.

5 § Explosiv vara som har varit föremål för brottsligt innehav eller
förvärv eller för brottslig tillverkning eller transport skall
förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället för
varan kan dess värde förklaras förverkat.

Förklaras explosiv vara förverkad, skall även emballage eller kärl, i
vilket den förvaras, vara förverkat.

6 § Har någon tagit brottslig befattning med anordning för hantering,
förvaring, transport eller försäljning av brandfarlig vara och har
gärningen medfört uppenbar fara för skada av betydenhet genom brand
eller på annat sätt, skall anordningen förklaras förverkad, om det ej
är uppenbart obilligt. I stället för anordningen kan dess värde
förklaras förverkat.

Förklaras anordning förverkad, skall även innehåll och förpackning
vara förverkade.