Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

SFS nr
1975:74
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:697

1 § Regeringen får meddela föreskrifter för trädgårdsnäringen som
är
påkallade för att främja eller möjliggöra kontroll av
trädgårdsprodukters sundhet, sortäkthet eller kvalitet. Avgift får
föreskrivas för sådan kontroll.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela
föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1977:415).

2 § Vara som har varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med
stöd av 1 §, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart
obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan
kan dess värde förklaras förverkat.

3 § Om trädgårdsprodukt ej har den sundhet eller kvalitet som kräves,
får myndighet som regeringen bestämmer förelägga produktens ägare
eller innehavare att förstöra produkten, om det ej är uppenbart
obilligt. I beslut om föreläggande kan myndigheten sätta ut vite. Lag
(1977:415).

4 § För tillsyn och kontroll enligt denna lag har den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att få tillträde till
område, lokal eller annat utrymme. Myndigheten får där göra
undersökning eller ta prov. Myndigheten har rätt att på
begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för
tillsyn och kontroll enligt denna lag. Lag (2014:697).