Förordning (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär

SFS nr
1975:802
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1975-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1389
Upphävd
2010-01-01

Har legitimerad veterinär, som omfattas av statstjänstemannalagen
(1965:274) eller stadgan (1965:602) om vissa tjänstemän hos kommuner
m.fl., genom beslut av annan myndighet än lantbruksstyrelsen blivit
avskedad för brott eller förseelse i utövningen av veterinäryrket,
skall myndigheten så snart det kan ske sända avskrift av beslutet till
lantbruksstyrelsen. Vinner beslutet laga kraft, skall
lantbruksstyrelsen underrättas därom.