Förordning (1975:828) om garanti för obligationslån

SFS nr
1975:828
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Regeringen ger till känna, att regeringen /k/ dels /-k/ fastställt
fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda nio obligationslån
enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa
lån på sammanlagt nominellt åtta miljarder nittiotvå miljoner
fyrahundratjugosju tusen kronor.

Obligationslån Lånebelopp kr.

Svenska statens 7 1/2 % obligationslån
1974–07–10 lån nr 120 510 000 000

Svenska statens 8 % obligationslån
1974–09–10 lån nr 121 800 000 000

Svenska statens 8 % obligationslån
1975–01–10 lån nr 122 1 400 000 000

Svenska statens 8 % obligationslån
1975–03–10 lån nr 123 900 000 000

Svenska statens 9 % obligationslån
1975–06–10 lån nr 124 1 900 000 000
1974 års tredje premieobligationslån 700 000 000
1974 års sparobligationslån 582 427 000
1975 års första premieobligationslån 750 000 000
1975 års andra premieobligationslån 550 000 000