Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall

SFS nr
1975:834
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1975-09-10

Vid beräkning av pensionslön som avses i 9 § 2 mom. andra stycket
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) utgöres, såvitt
gäller år 1974, pensionslönen

för tjänst i någon av lönegraderna F 18–20 av månadslönen för
ålderstilläggsklass 3 inom lönegraden,

för tjänst i lönegrad F 21 eller 22 av månadslönen för
ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 21/22 och

för tjänst i lönegrad F 23 eller 24 av månadslönen för
ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 23/24.

Övergångsbestämmelser

1975:834

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med
den 1 januari 1975, även om anställningen upphört före förordningens
ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas.