Förordning (1975:836) om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall

SFS nr
1975:836
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1435
Upphävd
1992-01-01

1 § Denna förordning tillämpas vid beräkning av pensionslön enligt 9 §
2 mom. andra stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287) för tid före utgången av år 1974 såvitt gäller sådan
icke-statlig anställning på vilken kommunala eller motsvarande
lönebestämmelser tillämpats.

2 § Pensionslönen utgöres av den vid anställningens upphörande
gällande månadslönen för den löneklass på löneplan K som anges i
bilaga till denna förordning, till den del pensionslönen beräknas
på grundval av månadslön som utgått enligt tidigare tillämpad
löneplan.

Övergångsbestämmelser

1975:836

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med
den 1 januari 1975, även om anställningen upphört före förordningens
ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas.

Övergångsbestämmelser

1991:1435

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991.
Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter
den som har en sådan rätt.