Förordning (1975:848) om kupongskatt för person med hemvist i Liberia, m.m.

SFS nr
1975:848
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1046
Upphävd
1988-01-01

Kupongskatt för person med hemvist i Liberia

1 § Utgår enligt kungörelsen (1969:566) om tillämpning av avtal den 29
april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen
(1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt
aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen 1969:566. Därvid gäller
bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av
kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen
(1970:624) lämnas jämte intyg av liberiansk myndighet eller bank i
Liberia att den utdelningsberättigade har hemvist i Liberia.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt kungörelsen 1969:566, restitueras det
överskjutande beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Liberia

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt art. 8 § 1 i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till
statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning
eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år
avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda
taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Övergångsbestämmelser

1975:848

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom förordningen upphäves kungörelsen (1969:567) med vissa
bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i
Liberia, m.m.

Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit
tillgänglig för lyftning från och med dagen för ikraftträdandet och
beträffande statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i
ekonomisk förening som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången
av år 1974.

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om kupongskatt på
utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet av
denna förordning samt i fråga om statlig inkomstskatt på sådan
utdelning på andel i ekonomisk förening som blivit tillgänglig för
lyftning före utgången av år 1974.

1987:1046

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för inkomst som
förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före
år 1989.