Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

SFS nr
1975:85
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1255

1 § Regeringen får, med den begränsning som följer av 2 §, meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor, om det är påkallat av
hänsyn till risk för störning inom samhällsekonomin eller
folkförsörjningen, av särskilda handelspolitiska skäl eller av hänsyn
till behov att trygga kvaliteten hos produkter av visst slag, till
hälsovården, miljövården, växtskyddet, skyddet mot djursjukdomar
eller till kontrollen av materiel som kan få militär användning.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela
föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1996:97).

2 § Bemyndigandet i 1 § medför inte befogenhet att meddela
föreskrifter om tull. Ej heller medför det befogenhet att meddela
föreskrifter om annan avgift än sådan som följer av 3 § eller avser
kostnad för handläggning av fråga om tillstånd, för omhändertagande av
gods eller för kontroll, inspektion eller annan därmed jämförlig
åtgärd. Lag (1984:496).

3 § Regeringen får föreskriva att en särskild avgift skall erläggas
till staten vid överträdelser av föreskrifter enligt 1 §. Avgiften
skall tas ut av den för vars räkning in- eller utförseln sker. Den får
uppgå till högst tjugo procent av varans värde. Om en överträdelse är
ursäktlig skall avgift inte tas ut. Ett beslut om avgift skall kunna
överprövas. Lag (1984:496).

4 § Beslut i tillståndsfrågor som har meddelats av en
förvaltningsmyndighet med stöd av förordningen (1997:969) om
import- och exportreglering får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

5 § Följande beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol:

1. beslut som Statens jordbruksverk har meddelat i ett
enskilt fall enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lag,

2. beslut som en officiell veterinär som förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer har meddelat i
ett enskilt fall enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lag, och

3. beslut som har meddelats med stöd av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om
djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av
rådets direktiv 92/65/EEG.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän
förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har
meddelats av en officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1255).

6 § Beslut som avses i 5 § första stycket gäller omedelbart,
om inte annat meddelas i beslutet. Lag (2009:1255).