Förordning (1975:850) om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m.

SFS nr
1975:850
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1975-09-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1256
Upphävd
2008-01-01

Kupongskatt för person med hemvist i Marocko

1 § Är enligt kungörelsen (1961:521) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande direkta skatter utdelning på aktie i svenskt aktiebolag
befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid utbetalning av
utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse
från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att
utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna
i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 §
kupongskattelagen (1970:624) lämnas jämte intyg av marockansk
myndighet eller bank i Marocko att den utdelningsberättigade har
hemvist i Marocko.

3 § Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall
restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1961:521 är befriad
från sådan skatt.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Marocko

7 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt art. 8 i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till
statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning
eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år
avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda
taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Övergångsbestämmelser

1975:850

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom förordningen upphäves kungörelsen (1961:522) med vissa
bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i
Marocko.

Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit
tillgänglig för lyftning från och med dagen för ikraftträdandet och
beträffande statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i
ekonomisk förening som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången
av år 1974.

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om kupongskatt på
utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet av
denna förordning.