Förordning (1975:855) om kupongskatt för juridisk person som är bosatt i Thailand, m.m.

SFS nr
1975:855
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:814
Upphävd
1990-01-01

Kupongskatt för juridisk person som är bosatt i Thailand

1 § Utgår enligt kungörelsen (1962:93) om tillämpning av ett mellan
Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen
(1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt
aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen 1962:93. Därvid gäller
bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av
kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen
(1970:624) lämnas jämte intyg av thailändsk myndighet eller bank i
Thailand att den utdelningsberättigade har hemvist i Thailand.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt kungörelsen 1962:93, restitueras det överskjutande
beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till juridisk person som är bosatt i Thailand

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt art. VI i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till
statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning
eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år
avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda
taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om bosättning enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Övergångsbestämmelser

1975:855

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom förordningen upphäves kungörelsen (1962:94) med vissa
bestämmelser angående kupongskatt för juridisk person hemmahörande i
Thailand.

Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit
tillgänglig för lyftning från och med dagen för ikraftträdandet och
beträffande statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i
ekonomisk förening som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången
av år 1974.

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om kupongskatt på
utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet av
denna förordning.

1989:814

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1962:93) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet samt förordningen (1975:855) om kupongskatt för juridisk
person som är bosatt i Thailand, m. m.

De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande
kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs till person med
hemvist i Thailand före den 1 januari 1990 och beträffande andra skatter
på inkomst för beskattningsår eller räkenskapsperiod som börjar före den
1 januari 1990. Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den
upphävda kungörelsen sista gången vid 1990 års taxering.