Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen

SFS nr
1975:87
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-04-03

1 § Om främmande stats myndighet avfordrar redare i svenskt fartyg
handling som förvaras utanför den staten och innehåller uppgift vars
utlämnande till myndigheten kan medföra betydande skada för den
svenska sjöfartsnäringen, får sjöfartsverket vid vite förbjuda redaren
att lämna ut handlingen.

2 § Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av
regeringen.