Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

SFS nr
1975:88
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1556

1 § Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 §
första stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna
gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för
allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av
järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för
järnvägsbefordran som avses under 1,

4. postbefordran,

5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med
utländskt fartyg,

6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för
sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon
eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och
svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,

8. trafik på väg eller i terräng,

11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter
och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,

13. tillstånd att bruka svävare,

14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt
förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid
sådana transporter,

15. användning av vattenskoter eller annan liknande
vattenfarkost.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter

1. för trafikövervakningstjänster,

2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket
6 när det gäller säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13
och 14, och

3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i
första stycket 5, 6, 8, 13 och 14.

Regeringen får också meddela föreskrifter om

1. avgifter för farledsverksamheten,

2. avgifter för skeppsmätning, och

3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första
stycket 14. Lag (2010:1556).

2 § Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att
meddela föreskrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare
överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 §
första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för
trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket.
Lag (1999:336).

3 § Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd
av 1 § första stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller
krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är
föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms
till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1986:298).