Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

SFS nr
1975:883
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1975-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:185
Upphävd
1994-01-01

1 § Artiklarna 1 och 5–13 i den europeiska överenskommelsen den 1 juli
1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella
vägtransporter (AETR) och den till överenskommelsen hörande bilagan
skall, om ej annat följer av 2 §, i tillämpliga delar lända till
efterrättelse i fråga om sådan i överenskommelsen avsedd internationell
vägtransport som utföres inom landet eller utom landet med fordon som är
registrerat i Sverige. I fråga om vägtransport utom landet med fordon
som är registrerat i Sverige skall angivna bestämmelser lända till
efterrättelse även om transporten ej innefattar någon gränsövergång.

Ändring i överenskommelsen eller i bilagan till denna som sker enligt
artikel 21 eller 22 skall tillämpas från den tidpunkt då ändringen
träder i kraft enligt artikeln. Förordning (1992:964).

2 § AETR och bilagan till överenskommelsen gäller inte i fråga om
vägtransport som utförs med

1. fordon som används för godstransporter, om fordonens högsta tillåtna
vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton,

2. fordon som används för persontransporter, om fordonen på grund av sin
konstruktion och utrustning är lämpliga för transport av högst nio
personer, inklusive föraren, och avsedda för detta ändamål,

3. fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens
längd inte överstiger 50 km,

4. fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 30 km/tim,

5. fordon som används av eller står under kontroll av väpnade
styrkor, civilförsvar, brandförsvar och styrkor som är ansvariga för
upprätthållande av allmän ordning,

6. fordon som används i samband med avloppsunderhåll,
översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning, underhåll och
kontroll av allmänna vägar, avfallshantering, teleservice,
posttransporter, radio- och televisionssändning samt pejling av sändare
eller mottagare av radio- eller televisionssignaler,

7. fordon som används i nödsituationer eller räddningsarbete,

8. specialfordon som används för sjukvårdsändamål,

9. fordon som transporterar cirkus- och nöjesfältutrustning,

10. specialfordon för bärgning,

11. fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete,
reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte
tagits i drift,

12. fordon som används för icke yrkesmässig transport av gods för
personligt bruk,

13. fordon som används för transport av mjölk från lantgårdar och för
återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter för utfodring av djur.

AETR och bilagan till överenskommelsen gäller inte heller i fråga om
besättningsmedlem som vid den internationella vägtransporten inte lämnar
Sverige.

Artikeln 5 AETR gäller ej innehavare av körkort utfärdat i stat, som ej
är bunden av överenskommelsen, om körkortet medför rätt att här i landet
föra fordon av det slag med vilket transporten utföres. Förordning
(1992:964).

3 § Översättning till svenska språket av AETR och bilagan till
överenskommelsen och av ändringar i dem samt uppgift om vilka stater som
är bundna av överenskommelsen offentliggörs av Vägverket, som även
håller överenskommelsen och bilagan till den tillgängliga på
originalspråken. Förordning (1992:1395).

4 § Med behörig myndighet i AETR och bilagan till överenskommelsen avses
för Sveriges del Vägverket. Ackreditering av montör eller verkstad
enligt artikel 9.1 i bilagan till AETR skall dock ske enligt lagen
(1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Styrelsen
för teknisk ackreditering skall därvid underrätta Vägverket om
ackrediteringar och återkallelser av ackrediteringar som meddelats
enligt artikeln.

Med behörig kontrolltjänsteman eller kontrollmyndighet i AETR och
bilagan till överenskommelsen avses för Sveriges del polisman eller
polismyndighet och bilinspektör eller Vägverket. Förordning (1992:1395).

5 § I fordon som används vid vägtransport enligt denna förordning skall
färdskrivare vara installerad och användas i enlighet med kraven i
artikel 10 AETR.

På diagramblad som används i fordon som är registrerade i Sverige får
registrering av tid därvid ske i enlighet med kapitel III C.4 a) andra
stycket i underbilaga 1 till AETR-bilagan. Förordning (1992:964).

6 § För kontroller och besiktningar enligt kapitel VI i underbilaga 1
till AETR-bilagan gäller följande:

1. Sådant intyg som avses i punkt 1 får utfärdas av tillverkaren eller
dennes godkända representanter.

2. Periodiska besiktningar av färdskrivarutrustning i fordon enligt
punkt 3 a skall genomföras i samband med kontrollbesiktning
enligt fordonskungörelsen (1972:595).

3. Besiktning som avses i punkt 3 b skall beträffande fordon
registrerade i Sverige genomföras vartannat år i samband med
kontrollbesiktning eller av ackrediterad montör eller verkstad.
Förordning (1992:964).

7 § Föreskrifter om sådan avvikelse som avses i artikel 3.2 AETR prövas
av Vägverket. Verket får därvid föreskriva särskilda villkor. Förordning
(1992:1395).

8 § Till böter dömes

1. den som i fråga om viss transport bryter mot föreskrift, förbud eller
villkor, som meddelats i eller med stöd av AETR eller bilagan och som
enligt 1 § äger tillämpning på transporten,

2. den som bryter mot 5 § första stycket eller mot föreskrift som
meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (1992:964).

9 § Framföres fordon i strid mot denna förordning, skall polisman
hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för
trafiksäkerheten.

10 § Vägverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. Förordning (1992:1395).

11 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt denna
förordning sänds till Vägverket och Generaltullstyrelsen. Förordning
(1992:1395).

12 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av Vägverket. Förordning (1992:1395).

Övergångsbestämmelser

1992:964

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992. Äldre föreskrifter
om kontrollanordning och om kontrollbok får dock tillämpas till den 24
april 1995.