Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

SFS nr
1975:885
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1975-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:779
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:113

1 § Bilar som används i yrkesmässig godstrafik, taxitrafik eller
beställningstrafik med buss skall ha ett giltigt yrkestrafikmärke, som
utvisar att tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263) har meddelats
för trafiken.

Yrkestrafikmärket skall vara fastsatt i det nedre vänstra hörnet av
fordonets vindruta. Skulle en sådan placering av märket skymma sikten
får det sättas fast på annan del av vindrutan. Märket får inte vara dolt
och det skall lätt kunna avläsas utifrån. Förordning (1988:1508).

2 § Yrkestrafikmärke utfärdas för fordon som enligt 12 §
yrkestrafikförordningen (1988:1503) har anmälts för att användas i
yrkesmässig trafik.

Yrkestrafikmärke får inte utfärdas

1. om fordonet enligt uppgift i bilregistret är belagt med körförbud
enligt fordonskungörelsen (1972:595),

2. om det för fordonet enligt uppgift i bilregistret gäller
brukandeförbud enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) eller
fordonsskattelagen (1988:327),

3. om fordonet enligt uppgift i bilregistret saknar föreskriven
trafikförsäkring, eller

4. om fordonet inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt
69 § fordonskungörelsen (1972:595).

Om något yrkestrafikmärke i enlighet med bestämmelserna i andra
stycket inte har kunnat utfärdas, skall Vägverket meddela detta till
den länsstyrelse som har meddelat trafiktillståndet.
Förordning (1994:113).

3 § Ett yrkestrafikmärke har rektangulär form med måtten 812 centimeter
och har olika färg för skilda kalenderår.

På yrkestrafikmärket anges

1. de två sista siffrorna av det kalenderår som märket är utfärdat för,

2. det eller de slags trafik som tillståndet avser,

3. den länsstyrelse som har meddelat tillståndet,

4. tillståndshavarens namn,

5. tillståndshavarens organisationsnummer om sådant finns,

6. väsentlig begränsning i befordringsrätten,

7. registreringsnumret för det fordon som märket har utfärdats för.

Yrkestrafikmärket är giltigt från utfärdandet till och med utgången av
det kalenderår som anges på märket. Förordning (1988:1508).

4 § Yrkestrafikmärken tillhandahålls av Vägverket och förnyas före
utgången av varje kalenderår.

Yrkestrafikmärke tillhandahålls när anmälan har gjorts enligt 12 §
yrkestrafikförordningen (1988:1503) eller ansökan gjorts enligt 5 §
denna förordning. Förordning (1992:1394).

5 § Har ett yrkestrafikmärke förstörts eller förkommit, skall
tillståndshavaren utan dröjsmål hos länsstyrelsen skriftligen ansöka om
ett nytt märke.

Fråga om utfärdande av nytt märke prövas av länsstyrelsen. Förordning
(1988:1508).

6 § Tillståndshavaren skall omedelbart förstöra yrkestrafikmärket

1. när trafiktillståndet upphör att gälla,

2. när ett nytt märke har erhållits på grund av att en uppgift som avses
i 3 § har ändrats,

3. när fordon som är anmälda att användas i yrkesmässig trafik övergår
till ny ägare eller

4. när ett förlorat märke kommer till rätta och tillståndshavaren enligt
5 § har ansökt om nytt märke. Förordning (1988:1508).

7 § För yrkestrafikmärken utgår avgift som Vägverket bestämmer. Avgiften
tas ut i den ordning verket bestämmer. Förordning (1992:1394).

8 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av Vägverket. Förordning (1992:1394).

9 § Frågor om undantag från bestämmelserna i denna förordning prövas av
den länsstyrelse som har meddelat tillstånd till trafiken. Undantag får
medges om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:1719).

10 § Om ett fordon används i strid mot 1 § första stycket, skall
trafikutövaren och föraren dömas till böter.

Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas

1. om ett yrkestrafikmärke har utfärdats men förstörts eller förkommit
och ett nytt märke efter ansökan enligt 5 § första stycket ännu inte har
hunnit komma tillståndshavaren till handa, eller

2. om tillståndshavaren har anmält fordon enligt 12 §
yrkestrafikförordningen (1988:1503) men yrkestrafikmärket ännu inte
hunnit komma honom till handa.

Den som bryter mot 1 § andra stycket eller 6 § skall dömas till
penningböter. Förordning (1991:1719).

11 § Beslut av länsstyrelse enligt denna förordning får överklagas hos
Vägverket. Beslut av Vägverket får inte överklagas. Förordning
(1992:1394).

Övergångsbestämmelser

1988:1508

Denna förordning träder i kraft, i fråga om godstrafik och
beställningstrafik med buss den 1 januari 1989, och i fråga om
taxitrafik den 1 juli 1990.