Fartygsregisterförordning (1975:927)

SFS nr
1975:927
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:659

1 kap. Inledande bestämmelser

Registermyndigheten

1 § Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.

Registermyndighet är Transportstyrelsen.

Registermyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för fartygsregistret. Med
personuppgifter avses i denna förordning detsamma som i
personuppgiftslagen.

Registermyndigheten skall se till att det inte förekommer
otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2008:1225).

Registrets ändamål och innehåll

2 § I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål
att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser sådan egendom som registreras i fartygsregistret,

b) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

c) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den
information som finns i registret,

2. förvärv eller avyttring av sådan egendom som registreras i
fartygsregistret,

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där den information som ingår i
fartygsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.
Förordning (2001:807).

3 § Fartygsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår
av 2 kap. 1-11 §§, 3 kap. 1-8 §§ samt 4 kap. 1-7 §§.

Fartygsregistret får även innehålla annan information som har
samband med information som ingår i registret
(tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns
i 5 kap. 15 §.

Tilläggsinformationen skall redovisas skild från övriga
uppgifter i registret. Förordning (2001:807).

4 § Transportstyrelsen får för de ändamål som anges i 2 § ge
myndighet eller någon annan direktåtkomst till
fartygsregistret. Förordning (2008:1225).

Avgifter

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om
registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen
får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av
registret. Förordning (2010:1554).

5 a § Har upphävts genom förordning (2010:1554).

Vissa statsfartyg

6 § Statsägt skepp, som är avsett uteslutande för statsändamål och icke
för affärsdrift, skall icke vara infört i fartygsregistrets skeppsdel.
Utan hinder härav skall dock införing ske, om den myndighet under vars
förvaltning statsskepp hör eller kommer att höra

1. anmäler skeppets namn för införing i fartygsregistrets skeppsdel,

2. söker inskrivning av förbehåll om skeppsnamn.

Beträffande skepp, vars namn är infört eller skall införas i
fartygsregistrets skeppsdel enligt första stycket 1, skall, om
förvaltningsmyndigheten begär det, i fartygsregistrets skeppsdel även
införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och byggnadsland,
byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och
nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri samt maskinstyrka.
Beträffande dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt
förordningen (1982:647) om skeppsmätning.

När skeppsnamn, som förbehållits staten genom inskrivning, tagits i
bruk, skall förvaltningsmyndigheten hos registermyndigheten begära att
inskrivningen avföres. När inskrivningen avföres, skall i stället namnet
föras in enligt första stycket 1, om förvaltningsmyndigheten ej begärt
annat. Förordning (2001:807).

Registreringsdistrikt för vissa fiskefartyg m.m.

7 § Fartyg, som är avsett att yrkesmässigt användas till fiske eller
annan fångst i saltsjön eller till beredning av vad som fiskas eller
fångas där, skall vid registrering hänföras till det
registreringsdistrikt, där fartyget har hemmahamn. Som sådan anses
fartygets hemort eller, om dess verksamhet företrädesvis drives med
utgångspunkt från annan ort, den orten. Registreringsdistrikten finns
angivna i härvid fogade bilaga.

Skeppslista

8 § På grundval av uppgifterna i skeppsdelen ger
Transportstyrelsen ut Sveriges skeppslista, som skall omfatta
registrerade skepp, oregistrerade skepp vars namn har förts in
i registret och inskrivna förbehåll om skeppsnamn. På grundval
av uppgifterna i båtdelen tas registreringspliktiga båtar upp i
skeppslistan.

För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges
registerbeteckning, namn, art, hemort, byggnadsår och
byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största
bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående,
maskineri, maskinstyrka, klassificeringsanstalt samt ägare
eller huvudredare. Av flera ägare tas endast en upp i listan.
Fiskeskepp och fiskebåtar redovisas särskilt. För dem anges
också distriktsbeteckning och hemmahamn.

För varje oregistrerat skepp vars namn har förts in i
fartygsregistrets skeppsdel anges vem som har sökt införingen
samt sådana uppgifter som enligt andra stycket skall anges i
fråga om registrerat skepp i den mån de förekommer i registret.
Beträffande inskrivna förbehåll om skeppsnamn anges vem som har
sökt införingen.

I skeppslistan anges också om dräktigheterna har beräknats
enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
Förordning (2008:1225).

9 § I skeppslistan skall en sådan förteckning över igenkänningssignaler
tas upp som anges i 2 kap. 1 § förordningen (1975:929) med vissa
bestämmelser om fartygs identifiering.

Uppgifter om radiostation som har tilldelats skepp, skeppsbygge eller
båt får föras in i skeppslistan. Förordning (1987:1145).

2 kap. Fartygsregistrets skeppsdel

Innehåll

1 § Införingar i fartygsregistrets skeppsdel redovisas särskilt för varje
skepp eller förbehåll om skeppsnamn, som införes där. Varje namn på skepp
som avses i 1 kap. 6 § första stycket 1 redovisas på motsvarande sätt.
Förordning (2001:807).

2 § Redovisningen av skepp sker i avdelningar som upptager

1. identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om skeppet,

3. registreringsförhållanden,

4. ägare,

5. huvudredare,

6. inteckningar,

7. anteckningar.

Avdelningarna 2-7 redovisas under rubrik.

3 § I avdelningen för identifieringsuppgifter införes

1. registerbeteckning,

2. fiskeskepps distriktsbeteckning,

3. namn,

4. IMO-identifikationsnummer. Förordning (2006:1178).

4 § I avdelningen för uppgifter om skeppet införes

1. art,

2. hemort och fiskeskepps hemmahamn,

3. byggnadsår och byggnadsland,

4. byggnadsmaterial,

5. största längd och största bredd samt brutto- och
nettodräktighet,

6. dödvikt och djupgående,

7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskeskepp, maskinens
drivmedel,

8. klassificeringsanstalt,

9. uppgift om fiskeskepp är däckat eller odäckat.

Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa
beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
Förordning (2006:1178).

5 § I avdelningen för registreringsförhållanden införes

1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller
avregistrering,

2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller
avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen
upptagits,

3. beslut som ej innefattar bifall till anmälan,

4. avregistreringsgrund, som inträtt men ej genast kan föranleda
avregistrering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida
registrering utomlands,

5. uppgift om besvär över beslut angående registrering eller
avregistrering samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av besvären.

Har skeppet överförts från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till
fartygsregistrets skeppsdel, skall det anmärkas i denna avdelning.
Förordning (2001:807).

6 § I avdelningen för ägare införes

1. sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes
person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och
postadress samt för utlänning nationalitet,

2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om
inskrivning,

3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,

4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om
beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,

5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,

6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och
omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,

7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen
därav, om förvärvet är förenat med villkor som innefattar
äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,

8. namnändring för ägare,

9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,

10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar
sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen
(1994:1009),

11. uppgift om överklagande av beslut angående
förvärvsinskrivning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning
av överklagandet.

Om sökanden förvärvat skeppet eller andel däri genom flera
förvärv, anges det sammanlagda innehav, för vilket inskrivning
sökts eller beviljats. Omfattningen av de skilda förvärven
skall därvid ej anges.

Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes
uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen.
Förordning (2006:1178).

7 § I avdelningen för huvudredare införes

1. huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns,
namn och postadress samt för utlänning nationalitet.

8 § I avdelningen för inteckningar införes

1. intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller
värdeenhet,

2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen
är en annan än den då ansökningen upptagits,

4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,

5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till
dagboken samt innehavarens namn och postadress eller, om ägaren
skall antecknas enligt 3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009),
hänvisning till denne,

6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan
förändring av inteckning eller utbyte av pantbrev,

7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt
om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

Inteckningarna redovisas i gällande företrädesordning. Gäller
inteckningar med lika rätt anges det särskilt.

Det sammanlagda belopp för vilket skeppet svarar på grund av
inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges
särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall
detta anges. Förordning (2006:1178).

9 § I avdelningen för anteckningar införes

1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen
(1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,

2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 §
sjölagen, om inskrivning inte sökts för förvärvet, samt
hänvisning till dagen för anmälan,

3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret
rättats,

4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan
författning skall antecknas i registret och som ej skall
införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

10 § Förbehåll om skeppsnamn inskrives under sådan registerbeteckning
som gäller för skepp. Förbehåll redovisas i fartygsregistrets skeppsdel
i tre avdelningar, som upptager registerbeteckningen, det namn
förbehållet avser och sökanden.

I avdelningen för sökande införes

1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn
och postadress,

2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning av förbehåll
om skeppsnamn, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen
upptagits,

4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,

5. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats,

6. uppgift om besvär över beslut angående inskrivning av förbehåll om
skeppsnamn samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av besvären.

Avdelningarna för namn och sökande redovisas under rubrik.
Förordning (2001:807).

11 § Skeppsnamn som enligt 1 kap. 6 § första stycket 1 införs i
fartygsregistrets skeppsdel skall redovisas under sådan
registerbeteckning som gäller för skepp. Redovisningen sker i
avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om skeppet
och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Föreskrifterna i 3, 4
och 10 §§ gäller i tillämpliga delar. Förordning (2001:807).

Anmälnings- och ansökningsförfarandet

12 § Vid anmälan av skepp för registrering skall uppgift lämnas
om

1. skeppets namn, byggnadsnummer, IMO-identifikationsnummer,
där sådant finns, hemort, om ägaren bestämt sådan, och
fiskeskepps hemmahamn,

2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer,
där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,

4. omfattning och art av ägares förvärv,

5. förvärvsdag och tillträdesdag,

6. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att
jämställa därmed,

7. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses
i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),

8. partrederiavtal som tidigare anmälts till
registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.
Förordning (2006:1178).

13 § Den som anmäler skepp för registrering skall inge
fångeshandling eller, om sådan ej upprättats, annan
tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens
person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och
nationalitet. Har namn för skeppet förbehållits genom
inskrivning skall det anges.

I fråga om skepp, som är eller närmast förut varit registrerat
i främmande stat, skall dessutom förebringas utredning om att
skeppet avregistrerats eller kommer att avregistreras ur det
främmande registret.

Avser registreringsanmälan skepp, som skall föras över från
fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets
skeppsdel utan inskrivning av nytt förvärv, skall uppgift
lämnas om skeppets beteckning i fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel, det namn ägaren bestämt för skeppet, hemort,
om sådan bestämts av ägaren, samt fiskeskepps hemmahamn.

Om fartygsbevis och expedition därav till registermyndigheten
är föreskrivet i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
Förordning (2001:807).

14 § Vid ansökan om inskrivning av förvärv av skepp, som är infört i
registret, skall uppgift lämnas om skeppets registerbeteckning samt om
de förhållanden som avses i 12 § utom byggnadsnummer, huvudredare och
tidigare anmält rederiavtal.

Den som söker inskrivning skall inge fångeshandling eller, om sådan ej
upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om
ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och
nationalitet.

15 § Vid ansökan om inskrivning av förbehåll om skeppsnamn och ansökan
om införing av skeppsnamn enligt 1 kap. 6 § första stycket 1 skall
uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress. Avser
ansökan inskrivning av förbehåll om skeppsnamn skall tillika uppgift
lämnas om de omständigheter som betingar sökandens behov av förbehållet.

I ansökan enligt 1 kap. 6 § andra stycket skall förvaltningsmyndigheten
lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets
skeppsdel med stöd av den bestämmelsen. Förordning (2001:807).

16 § Vid anmälan av skepp för avregistrering skall lämnas
uppgift om registerbeteckningen och inges bevis om
avregistreringsgrunden samt, om skeppet är intecknat, de
pantbrev sökanden innehar.

Om expedition av kondemnationsförklaring till
registermyndigheten är föreskrivet i 18 kap. 22 § sjölagen
(1994:1009). Förordning (2006:1178).

3 kap. Fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel

Innehåll

1 § Införingar i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel redovisas särskilt för
varje skeppsbygge, som införes där.

Redovisningen sker i avdelningar som upptager

1. identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om skeppsbygget,

3. registreringsförhållanden,

4. ägare,

5. huvudredare,

6. inteckningar,

7. anteckningar.

Avdelningarna 2-7 redovisas under rubrik.
Förordning (2001:807).

2 § I avdelningen för identifieringsuppgifter införes

1. registerbeteckning,

2. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning,

3. IMO-identifikationsnummer. Förordning (2006:1178).

3 § I avdelningen för uppgifter om skeppsbygget införes

1. art,

2. byggnadsvarv och byggnadsplats,

3. byggnadsmaterial,

4. största längd och största bredd,

5. dödvikt och djupgående,

6. maskineri.

4 § I avdelningen för registreringsförhållanden införes

1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller
avregistrering,

2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller
avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen
upptagits,

3. beslut som ej innefattar bifall till anmälan,

4. avregistreringsgrund, som inträtt men ej genast kan föranleda
avregistrering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida
registrering utomlands,

5. uppgift om besvär över beslut angående registrering samt om
lagakraftvunnet beslut i anledning av besvären.

5 § I avdelningen för ägare införes

1. sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes
person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och
postadress samt för utlänning nationalitet,

2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om
inskrivning,

3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,

4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om
beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,

5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,

6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och
omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,

7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen
därav, om förvärvet är förenat med villkor som innefattar
äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,

8. namnändring för ägare,

9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,

10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar
sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen
(1994:1009),

11. uppgift om överklagande av beslut angående
förvärvsinskrivning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning
av överklagandet.

Om sökanden förvärvat skeppsbygget eller andel däri genom flera
förvärv anges det sammanlagda innehav för vilket inskrivning
sökts eller beviljats. Omfattningen av de skilda förvärven
skall därvid ej anges.

Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes
uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen.
Förordning (2006:1178).

6 § I avdelningen för huvudredare införes

1. huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns,
namn och postadress samt för utlänning nationalitet,

2. namnändring för huvudredare.

7 § I avdelningen för inteckningar införes

1. intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller
värdeenhet,

2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen
är en annan än den då ansökningen upptagits,

4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,

5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till
dagboken samt innehavarens namn och postadress eller, om ägaren
skall antecknas enligt 3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009),
hänvisning till denne,

6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan
förändring av inteckning eller utbyte av pantbrev,

7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt
om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

Inteckningarna redovisas i gällande företrädesordning. Gäller
inteckningar med lika rätt anges det särskilt.

Det sammanlagda belopp för vilket skeppsbygget svarar på grund
av inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges
särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall
detta anges. Förordning (2006:1178).

8 § I avdelningen för anteckningar införes

1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen
(1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,

2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 §
sjölagen, om inskrivning inte sökts för förvärvet, samt
hänvisning till dagen för anmälan,

3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret
rättats,

4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan
författning skall antecknas i registret och som ej skall
införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

Anmälnings- och ansökningsförfarandet

9 § Vid anmälan av skeppsbygge för registrering skall uppgift
lämnas om

1. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning på skeppsbygget
och, där sådant finns, IMO-identifikationsnummer,

2. de förhållanden som enligt 3 § skall införas i
fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel,

3. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer,
där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

4. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,

5. omfattning och art av ägares förvärv,

6. förvärvsdag,

7. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att
jämställa därmed,

8. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses
i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),

9. partrederiavtal som tidigare anmälts till
registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.

Utföres bygget utan beställning skall det uppges.
Förordning (2006:1178).

10 § Den som anmäler skeppsbygge för registrering skall inge utredning
om det blivande skeppets skrov och styrförmåga samt om dess största
längd och största bredd. Dessutom skall inges beställningskontrakt eller
annan fångeshandling eller, om sådan ej upprättats, annan tillförlitlig
utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet.

I fråga om skeppsbygge, som är eller närmast förut varit registrerat i
främmande stat, eller skeppsbygge, som utan registrering är eller
närmast förut varit föremål för inskriven rätt i främmande stat, skall
dessutom förebringas utredning om att skeppsbygget avregistrerats eller
kommer att avregistreras eller att inskriven rätt därtill avförts eller
kommer att avföras ur det främmande registret.

11 § Vid ansökning om inskrivning av förvärv av skeppsbygge, som är
infört i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel, skall uppgift lämnas om
byggets registerbeteckning samt om de förhållanden som avses i 9 §
första stycket 1 och 3-8 utom huvudredare.

Den som söker inskrivning skall inge beställningskontrakt eller annan
fångeshandling eller, om sådan ej upprättats, annan tillförlitlig
utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet.
Förordning (2001:807).

12 § Vid anmälan av skeppsbygge för avregistrering skall
uppgift lämnas om registerbeteckningen. I fall som avses i 2
kap. 6 § sjölagen (1994:1009) skall tillika inges bevis om
avregistreringsgrunden, om bygget är intecknat och pantbrevet
inte lämnas in. Förordning (2006:1178).

4 kap. Fartygsregistrets båtdel

Innehåll

1 § Införingar i fartygsregistrets båtdel redovisas särskilt för varje båt,
som införes där.

Redovisningen sker i avdelningar som upptager

1. identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om båten,

3. registerförhålladen,

4. ägare,

5. huvudredare,

6. anteckningar.

Avdelningarna 2-6 redovisas under rubrik.
Förordning (2001:807).

2 § I avdelningen för identifieringsuppgifter införes

1. registerbeteckning,

2. fiskebåts distriktsbeteckning,

3. namn.

3 § I avdelningen för uppgifter om båten införes

1. art,

2. hemort och fiskebåts hemmahamn,

3. byggnadsår och byggnadsland,

4. byggnadsmaterial,

5. största längd och största bredd samt brutto- och nettodräktighet,

6. dödvikt och djupgående,

7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskebåt, maskinens drivmedel,

8. klassificeringsanstalt,

9. uppgift huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad samt huruvida den
såsom särskild utrustning är försedd med ekolod (vertikalt eller
horisontellt), utrustning för radiopejling, radar, navigator eller
autopilot.

Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa beräknats
enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2001:807).

4 § I avdelningen för registreringsförhållanden införes dag och
dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för
registrering eller avregistrering. Förordning (1979:380).

5 § I avdelningen för ägare införes

1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn
och postadress samt för utlänning nationalitet,

2. dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan
för anteckning av förvärv,

3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen.

Om sökanden förvärvat båten eller andel däri genom flera förvärv, anges
det sammanlagda innehav för vilket anmälan för anteckning av förvärv
gjorts. Omfattningen av de skilda förvärven skall därvid ej anges.

Har äganderättsanteckning gjorts eller begärts för staten, införes
uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning
(1979:380).

6 § I avdelningen för huvudredare införes

1. huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns,
namn och postadress samt för utlänning nationalitet,

2. namnändring för huvudredare.

7 § I avdelningen för anteckningar införes

1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen
(1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,

2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 §
sjölagen, om förvärvet inte anmälts för anteckning i registret,
samt hänvisning till dagen för anmälan om andelsövergången,

3. uppgift om att nationalitetshandling har utfärdats för
båten,

4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan
författning skall antecknas i registret och som ej skall
införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

Anmälningsförfarandet

8 § Vid anmälan av båt för registrering skall uppgift lämnas om

1. båtens namn, om ägaren vill ha detta antecknat i registret,
hemort, om ägaren bestämt sådan, och fiskebåts hemmahamn,

2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer,
där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,

4. omfattning och art av ägares förvärv samt förvärvsdag,

5. partrederiavtal som tidigare anmälts till
registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009).
Förordning (2006:1178).

9 § Har båten undergått skeppsmätning inges bevis härom. Har
båten inte skeppsmätts skall vid registreringen inges antingen
bevis om skrovets beskaffenhet och båtens styrförmåga samt om
dess största längd och största bredd (båtbevis), utfärdat
enligt 10 §, eller annan tillförlitlig utredning om dessa
förhållanden.

Dessutom skall, i den mån det är känt, lämnas uppgift om

1. art,

2. byggnadsår och byggnadsland,

3. byggnadsmaterial,

4. brutto- och nettodräktighet,

5. dödvikt och djupgående,

6. maskineri, maskinstyrka och, för fiskebåt, maskinens
drivmedel,

7. klassificeringsanstalt,

8. huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad.

Beträffande dräktigheter i andra stycket 4 anges om dessa
beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
Förordning (2006:1178).

10 § Båtbevis utfärdas på ägarens begäran av fartygsinspektör,
lots eller tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen.
Sådant bevis kan även utfärdas av besiktningsman för fartyg
enligt 18 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) eller någon annan som
registermyndigheten utser eller godkänner.

I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser
om fartygsbevis. Förordning (2001:807).

11 § Vid anmälan för anteckning av förvärv av båt, som är införd i
registret, skall uppgift lämnas om båtens registerbeteckning samt om de
förhållanden som avses i 8 § utom huvudredare och tidigare anmält
rederiavtal. Förordning (1979:380).

12 § Vid anmälan från förutvarande ägare om överlåtelse av båt enligt
8 § andra stycket andra meningen lagen (1979:377) om registrering av
båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. skall lämnas uppgift för identifiering
av båten i registret samt uppgift om förvärvarens namn och postadress,
överlåtelsens omfattning och art samt dag för överlåtelsen. Förordning
(1979:380).

13 § Vid anmälan av båt för avregistrering skall uppgift lämnas
om registerbeteckning och, ifall båten varit
registreringspliktig, om avregistreringsgrunden.

Om expedition av kondemnationsförklaring till
registermyndigheten är föreskrivet i 18 kap. 22 § sjölagen
(1994:1009). Förordning (2006:1178).

14 § Har upphört att gälla genom förordning (1979:380).

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Radiostationer

1 § I register får i avdelningen för identifieringsuppgifter införas
uppgifter om radiostation som tilldelas skepp, skeppsbygge eller båt.

2 § Inträder eller ändras förhållande, som skall redovisas i register,
och föreligger eljest icke skyldighet att göra anmälan eller ansökan
enligt lag eller annan författning, skall ägaren anmäla detta till
registermyndigheten inom en månad. Detsamma gäller den som innehar båt
på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt enligt 2 § första
stycket lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig
sjöfart m.m. Föreligger utan sådan anmälan tillförlitlig uppgift om
ändringen, får registermyndigheten självmant göra den införing som
ändringen påkallar. Förordning (1979:380).

3 § När registrerat skepp under byggnad sjösatts, skall tillverkaren
ofördröjligen anmäla detta till registermyndigheten med uppgift om dag
för sjösättningen. På motsvarande sätt skall tillverkaren anmäla
leverans till beställare eller annan.

Fångeshandling m.m.

4 § Fångeshandling eller annan handling, som ges in till bevis
om förvärv av skepp eller skeppsbygge, skall vara åtföljd av en
bestyrkt avskrift. Ges avskrift inte in, skall
registermyndigheten göra sådan på sökandens bekostnad.
Förordning (2006:1178).

5 § Är handling, som åberopas inför registermyndigheten, avfattad på
annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, får myndigheten
kräva översättning. Möter svårighet att rätt förstå innehållet i
handling, som är avfattad på engelska, får översättning krävas även av
sådan handling. Ges icke tillförlitlig översättning in, skall
registermyndigheten låta göra sådan på sökandens bekostnad.

Skriftväxling med utländsk myndighet

6 § I registerärenden eller båtregistreringsärenden samt i
allt som rör exekution i skepp eller skeppsbygge får
registermyndigheten skriftväxla eller på annat sätt utväxla
meddelanden direkt med utländska myndigheter.

Därvid får sådana personuppgifter som är nödvändiga för
handläggning av ärendet överföras till tredje land.
Förordning (2001:807).

Dagböcker

7 § Dagboken över registerärenden enligt sjölagen (1994:1009)
(A) förs på blankett enligt formulär som fastställs av
registermyndigheten.

Dagboken över båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377)
om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. (B) förs
på blankett enligt formulär som fastställs av
registermyndigheten.

Över ärenden som inte omedelbart leder till införing i
fartygsregistret förs dagbok (C).

Dagböckerna förs i nummerserier. Förordning (2006:1178).

8 § Ärendena tas upp i dagboken efter hand som de skall
handläggas och numreras i löpande följd för kalenderår. På
varje handling anges vilken dag den kommit in samt
dagboksnummer.

För varje inskrivningsdag då registerärende enligt sjölagen
(1994:1009) handläggs och för varje dag då
båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering
av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. handläggs skall den som
har fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som har
förts in i dagboken. Förordning (2001:807).

9 § Anteckning i dagbok får ej strykas över eller ändras, sedan
expedition i ärendet lämnats ut. När felskrivning i dagbok rättas, skall
rättelsen bestyrkas av den som fattat beslut härom.

Minnesbok

10 § Hos registermyndigheten föres minnesbok, som dag för dag visar
vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att
iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.

Aktbildning

11 § För varje skepp, skeppsbygge eller båt förs handlingarna
samman till en akt. Detsamma gäller förbehåll om skeppsnamn och
sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket 1.
Akten förvaras efter registerbeteckning.

För varje akt skall ett förteckningsblad föras. På
förteckningsbladet skall anteckning göras om de handlingar som
akten innehåller. Handlingar som tas in i akten numreras i
löpande följd i den ordning de har kommit in eller upprättats.
Förordning (2001:807).

Renovation

12 § Har upphävts genom förordning (2001:807).

13 § Sammanträden enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) hålls
på registermyndighetens kansliort eller, om det finns särskilda
skäl, på annan ort inom riket där det är lämpligt med hänsyn
till utredningen.

Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid
sammanträdet. Protokollet tillföres handlingarna i ärendet, när
detta tages upp till fortsatt handläggning.

Har någon som registermyndigheten kallat och som ej är sökande
inställt sig för att höras i ärendet, har han rätt till
ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder
att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

Ersättning av allmänna medel betalas enligt förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Sådan kostnad skall stanna på statsverket.
Förordning (2006:1178).

Införing i registren

14 § Införing i fartygsregistrets skeppsdel, fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel eller fartygsregistrets båtdel sker över
terminal och anses verkställd när handläggarens instruktion att
databehandlingen skall slutföras lämnats över terminalen.
Registerutdrag som visar införingen bestyrkes av handläggaren
och fogas till akten.

Uppstår avbrott i informationssystemets drift eller föreligger
eljest särskilda skäl, får införing i stället göras på
tillfälligt upprättat registerupplägg. Sådan införing anses
gjord då den bestyrkts av handläggaren. Den skall föras över
till informationssystemet snarast möjligt efter driftsavbrottet.
Förordning (2001:807).

Äldre förhållanden

15 § Förhållande som inte längre gäller (äldre förhållande) får
redovisas som tilläggsinformation till fartygsregistret.

Med äldre förhållande avses tidigare ägare, tidigare
inteckningsåtgärder och anteckningar.

När skepp, skeppsbygge eller båt avregistreras, skall
fartygsregistrets uppgifter om egendomen föras över till
särskild arkivförteckning. Motsvarande gäller när förbehåll om
skeppsnamn eller sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 §
första stycket 1 avförs ur fartygsregistrets skeppsdel.
Uppgifterna skall utgöra tilläggsinformation till
fartygsregistret. Förordning (2006:1178).

Bevis om beslut

16 § Om sådant beslut av registermyndigheten som har införts i register
utfärdas bevis enligt bestämmelserna i 17-19 §§.

Bevis undertecknas av den som fattat beslutet.

17 § Uppskjutes ärende enligt 2 kap. 21 eller 22 § sjölagen
(1994:1009) eller möter hinder mot avregistrering enligt 2 kap.
7 § sjölagen, utgör underrättelse enligt 2 kap. 18 § sjölagen
bevis om beslutet. Förordning (2006:1178).

18 § Om pantbrev som bevis om inteckning finns bestämmelser i 3
kap. 1 och 25 §§ sjölagen (1994:1009). Förordning (2006:1178).

19 § För annat beslut i registerärende eller
båtregistreringsärende utfärdas bevis, om ärendet rör

1. registrering eller avregistrering,

2. inskrivning eller anteckning av förvärv,

3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om
innehavaren är någon annan än ägaren,

4. skeppsnamn,

5. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,

6. rättelse av oriktig införing i register.

Om det behövs skall registermyndigheten tillsammans med ett
bevis om avregistrering enligt 2 kap. 25 § tredje stycket
sjölagen (1994:1009) lämna skriftlig upplysning, på engelska
eller franska, om beslutets innebörd.

På begäran skall vid bevis om avregistrering fogas upplysning
om registrets innehåll rörande egendomen vid avregistreringen.
Sådan upplysning lämnas genom registerutdrag.
Förordning (2001:807).

20 § Pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge
utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av
registermyndigheten.

Tillsammans med ett utfärdat pantbrev skall upplysning lämnas
om svensk rätt rörande upplåtelse av panträtt i skepp eller
skeppsbygge.

Efter utbyte utfärdas pantbrev enligt första stycket. Utbytt
pantbrev skall göras obrukbart och behållas av
registermyndigheten. Förordning (2001:807).

21 § Pantbrev skall innehålla uppgift om

1. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,

2. registerbeteckning för det skepp eller skeppsbygge vari inteckningen
beviljats,

3. pantbrevets belopp med bokstäver och siffror samt det myntslag eller
den värdeenhet vari inteckningen beviljats.

22 § Dödas inteckning enligt 3 kap. 31 § sjölagen (1994:1009),
skall pantbrevet förses med anmärkning om detta och återställas
till sökanden. Förordning (2006:1178).

23 § Har upphävts genom förordning (2006:1178).

24 § Sedan skepp eller skeppsbygge avregistrerats, skall pantbrev på
grund av inteckning i egendomen förses med anmärkning härom och
återställas till sökanden med erinran om ägarens rätt enligt 12 § första
stycket stämpelskattelagen (1964:308). Vad som nu sagts gäller dock icke
när skeppsbygge avregistreras för att överföras till skeppsregistret.

25 § Finnes felskrivning i utfärdat bevis, skall nytt bevis utfärdas.
Den tidigare utfärdade handlingen skall återfordras, göras obrukbar och
behållas av registermyndigheten.

Upplysning om registrets innehåll

26 § Uppgifter ur fartygsregistret lämnas i form av
registerutdrag.

Registerutdrag skall innehålla de uppgifter om skepp,
skeppsbygge eller båt som enligt lag eller annan författning
har förts in i registret.

Detsamma gäller förbehåll om skeppsnamn eller namn som avses i
1 kap. 6 § första stycket 1.

Även rubrikerna till sådana avdelningar i fartygsregistrets
skepps- eller skeppsbyggnadsdel som inte innehåller någon
uppgift skall tas upp i registerutdraget. Förordning (2001:807).

27 § Av utdrag ur fartygsregistrets skeppsdel och fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel skall framgå till vilken inskrivningsdag utdraget
hänför sig. Av utdrag ur fartygsregistrets båtdel skall framgå till
vilken kalenderdag utdraget hänför sig. Registerutdrag undertecknas av
den som svarar för dess riktighet. Förordning (2001:807).

28 § Består registerutdrag av två eller flera blad, dateras varje blad
enligt 27 §. På varje blad anges dessutom registerbeteckningen för det
skepp, skeppsnamn eller förbehåll därom, skeppsbygge eller båt som
utdraget gäller. Sidorna numreras i följd för hela utdraget. På
utdragets sista sida skall före underskriften lämnas uppgift om det
antal sidor utdraget omfattar.

29 § På begäran utfärdar registermyndigheten särskilt bevis om
att visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i
fartygsregistret. Förordning (2001:807).

Underrättelser

30 § Ändras införing i register utan ansökan eller anmälan av ägare,
skall registermyndigheten genast underrätta denne om ändringen. Angående
anteckning om innehav av pantbrev underrättas ägaren endast om han själv
förut var antecknad som innehavare.

31 § När inteckning i skeppsbygge föres över från fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel, skall
registermyndigheten underrätta den som är antecknad som innehavare av
pantbrev på grund av inteckningen. Underrättelsen skall innehålla
erinran om att pantbrevet gäller med oförändrad rätt i det registrerade
skeppet och att pantbrevet ej skall bytas ut med anledning av överföringen.
Förordning (2001:807).

32 § Underrättas registermyndigheten om att skepp, som är
infört i fartygsregistrets skeppsdel, utomlands belagts med
kvarstad eller utmätts eller skall säljas exekutivt eller sådan
åtgärd mot skepp hävts eller återgått, skall myndigheten genast
sända meddelande till ägaren och var och en som enligt
anteckning i registret är innehavare av pantbrev på grund av
inteckning i skeppet. Är skeppet redan utmätt i Sverige, skall
sådant meddelande också lämnas till den som enligt en
registeranteckning eller annan tillgänglig uppgift är
utmätningssökande här.

Avser underrättelsen beslutad utmätning eller beslutad exekutiv
försäljning, skall registermyndigheten till den utländska
myndighet som handlägger exekutionsärendet snarast sända
registerutdrag om skeppet. Vid registerutdraget fogas
upplysning om svensk rätt rörande upplåtelse av panträtt i
skepp eller skeppsbygge. Är skeppet utmätt också i Sverige
skall upplysning lämnas om utmätningen och utmätningssökanden
samt om att den rätt som vunnits genom utmätningen enligt 4
kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken gäller som panträtt.

Första och andra styckena tillämpas även i fråga om skeppsbygge
som sjösatts. Förordning (2001:807).

33 § Senast sex månader innan inteckning kan komma att förfalla
enligt 3 kap. 16 § sjölagen (1994:1009) skall
registermyndigheten sända underrättelse om förhållandet till
ägaren eller huvudredaren och den som är antecknad som
innehavare av pantbrev. Förordning (2006:1178).

6 kap. Nationalitetshandlingar

1 § På grundval av registrering utfärdar registermyndigheten
nationalitetscertifikat för skepp. Nationalitetscertifikatet
skall innehålla uppgift om skeppets

1. namn,

2. registerbeteckning,

3. hemort,

4. byggnadsår,

5. brutto- och nettodräktighet,

6. största längd och största bredd.

På ägarens begäran utfärdar registermyndigheten
nationalitetsbevis för en registrerad svensk båt. Ägare som
begär ett sådant bevis skall ge in fångeshandling eller, om
sådan inte har upprättats, någon annan tillförlitlig utredning
om förvärvet samt ett bevis om sin nationalitet.
Nationalitetsbevis för båt skall innehålla uppgift om båtens

1. namn, om det är antecknat i registret,

2. registerbeteckning,

3. hemort,

4. byggnadsår,

5. byggnadsmaterial,

6. art,

7. största längd och största bredd.

Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa har
beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
Förordning (2001:807).

2 § Nationalitetshandling skall såvitt möjligt åtfölja fartyget.

3 § Har nationalitetshandling förstörts eller förkommit eller har den
förändrats så att den icke lämpligen kan brukas, utfärdar
registermyndigheten på ansökan av fartygets ägare dubblett av
handlingen. Dubbletten skall betecknas såsom sådan. Finns den
ursprungliga handlingen i behåll, skall den återställas till myndigheten
innan dubbletten lämnas ut.

Kommer förlorad nationalitetshandling till rätta, skall dubbletten eller
den tillrättakomna handlingen utan dröjsmål återställas till
registermyndigheten.

4 § Ändras införing i register, vilken är återgiven i
nationalitetshandling, eller finnes handlingen vara felskriven, skall ny
handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall återställas
till registermyndigheten.

5 § Har avregistreringsgrund inträtt för fartyg enligt 2 kap.
6 § sjölagen (1994:1009) eller 7 § lagen (1979:377) om
registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. eller har
båt som inte är registreringspliktig avregistrerats, skall
utfärdad nationalitetshandling ofördröjligen återställas.

Första stycket har motsvarande tillämpning om båt eller andel
däri överlåtits. På nye ägarens begäran skall
nationalitetshandlingen utlämnas till honom om båten efter
överlåtelsen alltjämt är svensk. Förordning (2006:1178).

6 § Handling, som har återställts till registermyndigheten enligt
3-5 §§, skall av myndigheten göras obrukbar och behållas.

Fullgöres ej skyldighet att återställa nationalitetshandling enligt
3 §, andra stycket, 4 eller 5 §, skall myndigheten återfordra denna.
I föreläggande får vite sättas ut.

7 § Bestämmelserna i 2 och 4-6 §§ gäller även dubblett av
nationalitetshandling.

8 § Om det är nödvändigt för att undgå oskäligt uppehåll i
driften av ett registreringspliktigt svenskt fartyg eller
annars av särskilda förhållanden, får registermyndigheten
eller, efter myndighetens bemyndigande eller på dess anmodan i
särskilt fall, en svensk utlandsmyndighet för en viss resa
eller en viss kort tid utfärda en tillfällig
nationalitetshandling. En sådan handling skall innehålla
uppgift om fartygets

1. namn,

2. igenkänningssignal,

3. byggnadsår,

4. brutto- och nettodräktighet,

5. största längd och största bredd.

Av handlingen skall det framgå för vilken resa eller under
vilken tid den gäller.

I handlingen anges också om dräktigheterna har beräknats enligt
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2001:807).

9 § Utfärdar svensk utlandsmyndighet tillfällig nationalitetshandling,
skall kopia av handlingen ofördröjligen tillställas registermyndigheten.

Tillfällig nationalitetshandling skall ges in till registermyndigheten
när den upphört att gälla.

10 § Bestämmelserna i 2-7 §§ har motsvarande tillämpning i fråga om
tillfällig nationalitetshandling.

11 § Kopia av nationalitetshandling skall förvaras av
registermyndigheten.

12 § Utan gällande nationalitetshandling får skepp icke hållas i drift.

7 kap. Övriga bestämmelser

Delgivning m.m.

1 § Skall handling eller annat bringas till någons kännedom,
får det ske genom delgivning.

En underrättelse till sökanden eller annan enligt sjölagen
(1994:1009) eller denna förordning får sändas i rekommenderat
brev. Förordning (2006:1178).

Underrättelse till myndigheter

2 § Registermyndigheten ska fortlöpande underrätta
Trafikanalys, Tullverket, Kustbevakningen, Post- och
telestyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten om ändringar i
registrets innehåll med avseende på uppgifter om fartyg eller
bygge, registreringsförhållanden, äganderättsförhållanden samt
huvudredare. Förordning (2011:659).

Biträde åt registermyndigheten

3 § Tullverket och Kustbevakningen biträder
registermyndigheten med att

1. tillhandahålla blanketter för anmälningar och ansökningar i
registerärenden och båtregistreringsärenden,

2. ta emot och till registret vidarebefordra anmälningar,
ansökningar och andra handlingar i sådana ärenden.
Förordning (2001:807).

4 § Tullverket och Kustbevakningen biträder också
registermyndigheten med sådan utredning om fartyg som
registermyndigheten behöver för en tillförlitlig
registerföring. Förordning (2001:807).

Vite

5 § Vite, som förelagts enligt denna förordning, dömes ut av
registermyndigheten.

Överklagande av registermyndighetens beslut

6 § Ett beslut av registermyndigheten i något annat ärende
enligt denna förordning än ett registerärende eller
båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt
av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne
emot. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs
i 2 kap. 19 § fjärde stycket samt 19 a och 19 b §§ sjölagen
(1994:1009). Förordning (2001:807).

Ansvar

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 kap.
2 eller 3 § döms till penningböter.

Befälhavare och redare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot 6 kap. 12 § döms till böter. Förordning (1999:362).

8 § har upphört att gälla genom förordning (1983:282).

Övergångsbestämmelser

1975:927

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

2. Genom denna förordning upphäves

a) kungörelsen (1901:73 s.1) i fråga om sättet för infordrande av
avskrift ur fartygsregistret vid behandling av ärenden rörande
inteckning i fartyg,

b) kungörelsen (1921:570) om vad i vissa fall skall iakttagas vid
utfärdande av gravationsbevis rörande fartyg,

c) kungörelsen (1934:535) om vad i visst fall skall iakttagas vid
utfärdande av gravationsbevis rörande fartyg,

d) kungörelsen (1936:303) med föreskrifter angående tillämpningen av
lagen den 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg,

3. Saknas i fråga om fartyg som förts över från fartygsregistret eller
fiskefartygsregister uppgift i skepps- eller båtregistret om fartygets
största längd eller största bredd och har i stället uppgift om
igenkänningslängd eller igenkänningsbredd förts in i skepps- eller
båtregistret, skall det utmärkas i registret.

4. Saknas i fråga om båt, som förts över från fartygsregistret eller
fiskefartygsregister och ägs av flera, uppgift i båtregistret om hur
stor andel av båten varje ägare innehar och underlåter ägare efter
anmaning av registermyndigheten att lämna uppgift därom, skall
andelsstorlek vid tillämpningen av 4 kap. 5 § första stycket 3 beräknas
efter huvudtal.

5. Dödas inteckning, som beviljats före ikraftträdandet, skall
registermyndigheten förse inteckningshandlingen med bevis om åtgärden
samt påskrift att handlingen icke längre medför någon rätt i den
intecknade egendomen. Handlingen skall återlämnas till sökanden.

Utbytes handling, på grund av vilken inteckning beviljats före
ikraftträdandet, eller inteckningshandling, som före nämnda tidpunkt
satts i stället för annan inteckningshandling, har första stycket
motsvarande tillämpning i fråga om den handling som bytts ut.

6. Nationalitets- och registreringscertifikat för fartyg, som förts över
från fartygsregistret till skeppsregistret eller båtregistret, upphör
att gälla med utgången av år 1976. Det får dessförinnan ges in till
registermyndigheten för att kostnadsfritt bytas ut till
nationalitetshandling enligt denna förordning.

Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. 12 § får skepp, som förts över
från fartygsregistret eller fiskefartygsregister och för vilket
nationalitets- och registreringscertifikat eller annan gällande
nationalitetshandling ej utfärdats, hållas i drift intill utgången av år
1976. Dessförinnan skall registermyndigheten utfärda och kostnadsfritt
tillställa ägaren eller huvudredaren nationalitetscertifikat för
skeppet.

7. Vad som är föreskrivet i denna förordning om skepp har motsvarande
tillämpning i fråga om båt, som enligt 5 övergångsbestämmelserna till
lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) tagits upp i
skeppsregistret, så länge båten skall vara registrerad där.

2001:807

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

Bilaga

Registreringsdistrikt för vissa fiskefartyg

Haparanda distrikt: Haparanda och Kalix kommuner.

Luleå distrikt: Luleå kommun.

Piteå distrikt: Piteå kommun.

Umeå distrikt: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner.

Örnsköldsviks distrikt: Örnsköldsviks kommun.

Härnösands distrikt: Härnösands och Kramfors kommuner.

Sundsvalls distrikt: Sundsvalls och Timrå kommuner.

Hudiksvalls distrikt: Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

Söderhamns distrikt: Söderhamns kommun.

Gävle distrikt: Gävle, Tierps och Älvkarleby kommuner.

Stockholms distrikt: Botkyrka, Danderyds, Haninge, Lidingö, Nacka,
Norrtälje, Nynäshamns, Stockholms, Södertälje, Tyresö, Täby, Vaxholms,
Värmdö och Östhammars kommuner.

Nyköpings distrikt: Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner.

Norrköpings distrikt: Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks
kommuner.

Visby distrikt: Gotlands kommun.

Västerviks distrikt: Västerviks kommun.

Oskarshamns distrikt: Mönsterås och Oskarshamns kommuner.

Kalmar distrikt: Borgholms, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.

Karlskrona distrikt: Karlskrona kommun.

Karlshamns distrikt: Karlshamns och Ronneby kommuner.

Sölvesborgs distrikt: Bromölla och Sölvesborgs kommuner.

Åhus distrikt: Kristianstads kommun.

Simrishamns distrikt: Simrishamns kommun.

Ystads distrikt: Skurups och Ystads kommuner.

Trelleborgs distrikt: Trelleborgs kommun.

Malmö distrikt: Burlövs, Lomma, Malmö och Vellinge kommuner.

Landskrona distrikt: Kävlinge och Landskrona kommuner. Helsingborgs
distrikt: Båstads, Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms kommuner.

Halmstads distrikt: Halmstads och Laholms kommuner.

Falkenbergs distrikt: Falkenbergs kommun.

Varbergs distrikt: Varbergs kommun.

Göteborgs distrikt: Göteborgs, Kungsbacka, Kungälvs, Stenungsunds,
Tjörns och Öckerö kommuner.

Lysekils distrikt: Lysekils, Munkedals, Orusts och Sotenäs kommuner.

Uddevalla distrikt: Uddevalla kommun.

Strömstads distrikt: Strömstads och Tanums kommuner.
Förordning (1991:1245).