Förordning (1975:928) om handläggning av partrederiärenden

SFS nr
1975:928
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1223

1 § Ett partrederiärende är ett ärende med anledning av en anmälan
till Transportstyrelsen enligt 5 kap. 1 § första stycket sjölagen
(1994:1009) om partrederiavtal eller enligt 5 kap. 14 § tredje
stycket samma lag om en andelsövergång i ett partrederi.

Om behandlingen av partrederiärenden gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden, om något annat inte följer av denna förordning.
Förordning (2008:1223).

2 § Partrederiärende skall om möjligt handläggas den dag anmälan
kommer Transportstyrelsen tillhanda. Förordning (2008:1223).

3 § Anmälan om partrederiavtal göres skriftligen av samtliga redare
eller av huvudredaren.

Anmälningen skall innehålla uppgift om

1. samtliga redares och huvudredarens person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist
och postadress,

2. den ort där rederiets verksamhet huvudsakligen drives, om den är
annan än huvudredarens hemvist,

3. fartyg eller fartygsbygge, som avtalet avser, med uppgifter för
dess identifiering,

4. fartygets hemort eller, om det är under byggnad, byggnadsorten,

5. storleken av varje redares andel i fartyget eller fartygsbygget.

Anmälan om partrederiavtal kan göras genom att avtalet ges in med
tillägg, om det behövs, av uppgifter som föreskrives i andra stycket.

4 § Anmälan om andelsövergång i partrederi göres skriftligen av den
förutvarande redaren.

Anmälningen skall innehålla uppgift om

1. den förutvarande redarens namn och postadress,

2. den nye redarens person- eller organisationsnummer, där sådant
finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

3. det fartyg eller fartygsbygge, som andelsövergången avser, med
uppgifter för dess identifiering,

4. fartygets hemort eller, om det är under byggnad, byggnadsorten,

5. tiden för andelsövergången samt förvärvets omfattning och art,

6. den ort där rederiets verksamhet huvudsakligen drives, om den är
annan än huvudredarens hemvist.

Anmälan om andelsövergång kan göras genom att fångeshandling ges in
med tillägg, om det behövs, av uppgifter som föreskrives i andra
stycket.

5 § Rederiavtal eller fångeshandling, som ges in, skall vara åtföljd
av en avskrift, eljest kan Transportstyrelsen vid behov låta göra sådan
på sökandens bekostnad.

Framgår ej av anmälan i partrederiärende att förhållande som avses i
5 kap. 1 eller 14 § sjölagen (1994:1009) föreligger eller innehåller
anmälningen ej uppgift som föreskrives i 3 § andra stycket eller 4 §
andra stycket denna förordning, skall sökanden föreläggas att avhjälpa
bristen. Efterkommes icke föreläggandet, kan anmälningen förklaras
förfallen. Erinran härom skall intagas i föreläggandet.

Förklaras anmälan förfallen, skall Transportstyrelsen genast
skriftligen underrätta sökanden om beslutet och skälen därför.
Förordning (2008:1223).

6 § Anmälan om partrederiavtal och andelsövergång kungöres i Post- och
Inrikes Tidningar, om fartyget är oregistrerat.

Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som föreskrives i 3 § andra
stycket eller 4 § andra stycket samt uppgift om den dag anmälningen
gjordes.

Sökanden skall betala kostnaderna för kungörelsen. Förordning
(1977:837).

7 § Över partrederiärenden föres dagbok på blankett enligt formulär
som fastställes av Transportstyrelsen. Ärendena tages upp i dagboken
efter hand som de förekommer till handläggning och numreras i löpande
följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag den kommit
in samt dagboksnummer. För varje dag då ärende förekommer skall den
som fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som förts in
i dagboken.

Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan
expedition i ärende lämmnats ut. När felskrivning i dagboken rättas,
skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslut härom.
Förordning (2008:1223).

8 § I partrederiärende utfärdar Transportstyrelsen bevis om att anmälan
gjorts och, i förekommande fall, att kungörelse utfärdats. Beviset
utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av
Transportstyrelsen. Uppgift ur dagboken lämnas i form av utdrag.
Förordning (2008:1223).

9 § Handlingar i partrederiärende, vilka icke återlämnas med bevis
enligt 8 §, skall förvaras i akt.

10 § Har upphävts genom förordning (2001:808).