Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

SFS nr
1975:929
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1224

1 kap. Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.
Förordning (2001:809).

2 kap. Fartygs igenkänningssignal

1 § När fartyg registreras eller förses med tillfällig
nationalitetsbeteckning, tilldelar Transportstyrelsen fartyget
igenkänningssignal.

Statsägt fartyg tilldelas vid behov igenkänningssignal även om
fartyget icke registreras. Sådan signal upptages i särskild
förteckning som Transportstyrelsen för på lämpligt sätt.
Förordning (2008:1224).

2 § Igenkänningssignal väljs ur de för identifiering av
svenska fartyg internationellt reserverade serierna SAA-SMZ,
7SA-7SZ och 8SA-8SZ. Transportstyrelsen skall för detta ändamål
samråda med Post- och telestyrelsen.

För skepp skall igenkänningssignalen bestå av en fyrställig
bokstavsgrupp. För båt skall den bestå av en treställig
bokstavsgrupp eller siffer- och bokstavsgrupp, åtföljd av fyra
siffror av vilka den första skall vara 2 eller högre.
Förordning (2008:1224).

3 kap. Distriktsbeteckning för fiskefartyg

1 § Bestämmelserna om fiskefartyg i denna förordning gäller sådana
fartyg som är avsedda att yrkesmässigt användas till fiske eller annan
fångst i saltsjön eller till beredning av vad som fiskas eller fångas
där. Utländsk båt, som är registrerad såsom fiskefartyg i främmande
stat, omfattas dock icke av dessa bestämmelser. Förordning (1979:381).

2 § Transportstyrelsen tilldelar registrerat fiskefartyg
distriktsbeteckning efter det registreringsdistrikt till vilket
fartyget hänförts enligt 1 kap. 7 § fartygsregisterförordningen
(1975:927). Förordning (2008:1224).

3 § Distriktsbeteckning består av en bokstavsgrupp för
distriktet, åtföljd av en eller flera siffror. Bokstavsgruppen
bildas genom sammanställning av begynnelsebokstaven och
slutbokstaven i distriktets namn. För Härnösands
registreringsdistrikt skall dock användas bokstavsgruppen HND,
för Norrköpings registreringsdistrikt bokstavsgruppen NRG och
för Simrishamns registreringsdistrikt bokstavsgruppen SIN.

Transportstyrelsen för särskild förteckning över samtliga
bokstavsgrupper med angivande av dessas innebörd.
Förordning (2008:1224).

4 § Får fartyg hemmahamn i annat distrikt skall det tilldelas ny
distriktsbeteckning.

Distriktsbeteckning får tilldelas fartyg utan hinder av att samma
beteckning förut burits av annat fartyg.

4 kap. Fartygs märkning

1 § Registrerat fartyg skall ha registerbeteckningen varaktigt anbragt
på lätt tillgänglig plats på skrovets insida. På skepp skall
beteckningens bokstäver vara minst sex centimeter höga och ha en
stapelbredd av minst en centimeter. På båt skall beteckningens
karaktärer vara minst två centimeter höga och fem millimeter breda.

2 § Kan märkning icke lämpligen anbringas varaktigt, får den utföras på
platta i korrosions- och brandbeständigt material, vilken skall
plomberas av fartygsinspektör, tulltjänsteman eller tjänsteman vid
kustbevakningen. Transportstyrelsen kan bemyndiga annan att utföra
sådan plombering. Förordning (2008:1224).

3 § På registrerat skepp skall namn och hemort vara angivna genom väl
synlig märkning på skrovets utsida. På registrerad båt, för vilken
nationalitetsbevis har utfärdats eller som används till uthyrning skall
registerbeteckningen vara anbragt väl synlig på ömse sidor av skrovet.

Märkning skall utföras med karaktärer som är minst sjuttiofem millimeter
höga och har en stapelbredd av minst femton millimeter.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller icke fiskefartyg. Förordning
(1987:1144).

4 § Registrerat fiskefartyg skall ha distriktsbeteckningen anbragt väl
synlig på ömse sidor av förstäven.

Märkning skall utföras med karaktärer i svart färg på ljus botten eller
i vit färg på mörk botten. De skall på fiskeskepp vara minst fyrtiofem
centimeter höga och ha en stapelbredd av minst sex centimeter. På
fiskebåtar skall de ha en höjd av minst tjugofem centimeter och en
stapelbredd av minst fyra centimeter eller, om båten är för liten för
att sådan märkning skall vara lämplig, en höjd av minst femton
centimeter och en stapelbredd av minst tre centimeter.

5 § har upphävts genom förordning (1999:363).

6 § På registrerat fiskefartyg skall hemmahamnen vara angiven genom väl
synlig märkning antingen på akterspegeln eller på ömse sidor vid
akterstäven. På samma sätt skall fartygets namn vara utmärkt, om det har
sådant.

Märkning skall utföras med karaktärer i svart färg på ljus botten eller
i vit färg på mörk botten. De skall vara minst sjuttiofem millimeter
höga och ha en stapelbredd av minst femton millimeter.

7 § Märkning enligt 3, 4 och 6 §§ får icke göras otydlig eller döljas.

8 § På registrerat fartyg får ej anbringas beteckning, som kan förväxlas
med föreskriven märkning.

9 § Registrerat fartyg får ej hållas i drift utan att vara märkt enligt
detta kapitel.

10 § Avregistreras fartyg, skall ägaren såvitt möjligt avlägsna märkning
med registerbeteckning och, i förekommande fall, distriktsbeteckning.

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7-10 §§
döms till böter. Förordning (1999:363).

Övergångsbestämmelser

Till 1975:929.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

2. Genom förordningen upphäves kungörelsen (1933:27) angående
signalbokstäver för svenska fartyg.

3. Utan hinder av bestämmelserna i denna förordning behåller
fiskefartyg, som överförts till skepps- eller båtregistret från
fiskefartygsregister, den beteckning varunder det var registrerat i
fiskefartygsregistret, såvida fartyget ej får hemmahamn i annat
registreringsdistrikt än tidigare.

4. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § gäller icke skepp vari dess tidigare
registreringsnummer i fartygsregistret huggits in. Bestämmelserna i 3
kap. 7–11 §§ har motsvarande tillämpning på sådan märkning.

5. Har fiskefartyg märkts utvändigt enligt tidigare gällande
bestämmelser behöver sådan märkning enligt denna förordning ej ske så
länge den tidigare märkningen är tydlig och väl synlig.