Förordning (1975:932) med dispaschörsinstruktion

SFS nr
1975:932
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
t.o.m SFS 2008:421

1 § I riket skall finnas en dispaschör som avses i 17 kap. 2 § andra
stycket sjölagen (1994:1009).

För dispaschören skall finnas en ersättare (biträdande dispaschör).
Förordning (1995:170).

2 § Dispaschören har till uppgift att uppgöra dispasch enligt
bestämmelserna i 9 kap. 6 § och 17 kap. sjölagen (1994:1009).

Dispaschören är ej skyldig att åtaga sig förrättning, om det på grund av
särskilda omständigheter icke rimligen kan begäras att han skall
verkställa förrättningen. Förordning (1995:170).

3 § Domstolsverket har tillsyn över dispaschörens verksamhet.

Jäv mot dispaschören eller biträdande dispaschören, som denne icke
godkänner, prövas av hovrätten för Västra Sverige.

Kansli m.m.

4 § Dispaschören skall ha kansli i Göteborg. Det skall hållas öppet för
allmänheten under viss tid varje vardag utom lördagar, midsommarafton,
julafton och nyårsafton. Tiden skall tillkännages genom anslag på plats
i lokalen där allmänheten kan taga del därav. Förordning (1977:838).

Fördelning av göromålen

5 § När dispaschören är förhindrad att fullgöra en uppgift, fullgörs den
av biträdande dispaschören.

Första stycket gäller även vid ledighet på befattningen som dispaschör
till dess regeringen bestämmer annat.

Dagbok och dispasch m.m.

6 § Dispaschören skall föra dagbok för varje kalenderår. Däri skall
varje ärende upptagas under särskilt nummer och för vart och ett
antecknas

1. ärendets art och, om det angår fartyg, fartygets namn,

2. när begäran om dispasch kommit in och, med uppgift om namn och
hemort, vem som begärt dispaschen,

3. när anmaning til haveridelägare eller sakägare avgivits och kungjorts
enligt 17 kap. 7 § eller 9 kap. 6 § sjölagen (1994:1009),

4. när handling eller upplysning eljest infordrats och, med uppgift om
namn och hemort, från vem den infordrats,

5. när infordrad handling eller upplysning kommer in och, med uppgift om
ingivarens namn och hemort, när skrift eller handling eljest ges in i
ärendet,

6. när och under vilket nummer dispasch utfärdas,

7. klander mot dispasch och domstols beslut i anledning av klandertalan
samt åtgärd som beslutet föranleder i ärendet,

8. när handlingar i ärendet återställes till haveridelägare eller
sakägare eller överlämnas till domstol. Förordning (1995:170).

7 § Dispaschören skall föra dispaschbok för varje kalenderår. I
dispaschboken skall alla dispascher tagas in i nummerföljd. Varje
dispasch skall där vara underskriven av den som utfärdat dispaschen.

8 § Dispaschören skall föra brevbok för varje kalenderår. I brevboken
skall alla brev, kungörelser och skrivelser i ärenden tagas in i löpande
följd.

9 § Generaldispasch skall, utom uppgift om när den utfärdats samt om
fartyget och haveridelägarna, innehålla redogörelse för

1. haveriet och de omständigheter varunder det ägt rum,

2. besiktningar och värderingar av fartyg och last,

3. ingivna handlingar av betydelse för dispaschen,

4. de särskilda skade- och kostnadsposterna i haveriet, för var och en
med uppgift om de belopp som skall ersättas i gemensamt haveri samt, om
så påfordras, skada och kostnad som skall drabba haveridelägare enskilt,

5. för varje haveridelägare de värden på vilka skadan eller kostnaden
skall fördelas samt den därpå grundade fördelningen.

Har dispaschen klandrats och domstol med ändring av dispaschen
fastställt ändrade grunder för denna, skall ny dispasch upprättas i
överensstämmelse därmed. Sådan dispasch skall upptagas i dagboken under
nytt nummer och tillika utfärdas under nytt nummer. Detsamma gäller
tilläggsberäkning enligt 17 kap. 8 § sjölageen (1994:1009).
Förordning (1995:170).

10 § Bestämmelserna i 9 § har motsvarande tillämpning på
partikulärdispasch och annan dispasch.

11 § Handlingar i dispaschärende får ej återställas till haveri
delägare eller sakägare förrän dispaschen vunnit laga kraft. Klandras
denna, skall dispaschören på tingsrättens begäran överlämna handlingarna
till rätten.

12 § Dagbok, dispaschbok och brevbok skall förvaras av dispaschören och
bindas i lämplig ordning.

Handlingar i dispaschärende skall dispaschören förvara till dess de
återlämnas till haveridelägare eller sakägare eller överlämnas till
domstol.

Dispascharvode

13 § Dispaschör har rätt till skälig ersättning för befattning med
dispaschärende. Den som är missnöjd med betingat arvode kan påkalla
domstols prövning därav i den ordning som gäller för klander av
dispasch.

Förordnande av dispaschör m.m.

14 § Dispaschör och biträdande dispaschör förordnas av
regeringen för högst sex år efter förslag av Domarnämnden.
Förordning (2008:421).

15 § Dispaschör och biträdande dispaschör skall vara svensk medborgare
och får inte vara underårig eller försatt i konkurs eller ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han får inte driva sjöfart eller
sjöförsäkringsverksamhet och ej heller eljest befatta sig med tjänst,
uppdrag eller verksamhet som kan hindra hans befattning med
dispaschörsgöromålen. Förordning (1988:1351).

16 § Då uppdraget som dispaschör eller biträdande dispaschör
blir ledigt, utfärdar Domstolsverket kungörelse om ledigheten i
Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande av tre veckors
ansökningstid räknat från dagen för införandet i tidningen.
Kungörelsen anslås på Domstolsverkets anslagstavla. Vad nu
sagts gäller inte vid förlängt förordnande för dispaschör eller
biträdande dispaschör.

Innan Domarnämnden avger förslag, ska nämnden lämna de
sammanslutningar som främst berörs av dispaschörsverksamheten
tillfälle att yttra sig.

Är dispaschören och biträdande dispaschören förhindrad att
fullgöra uppgiften som dispaschör eller finns det annars
särskilda skäl, förordnar Domstolsverket en annan lämplig
person att fullgöra uppgiften såsom särskilt förordnad
dispaschör. Förordning (2008:421).

17 § Om särskilda skäl föreligger får domstolsverket efter framställning
från dispaschören förordna annan person att såsom dispaschör handlägga
visst ärende.

18 § Förordnande för dispaschör och biträdande dispaschör upphör med
utgången av den månad, under vilken han fyller 67 år. Om han
dessförinnan mister sitt svenska medborgarskap, försätts i konkurs eller
får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken upphör dock
förordnandet genast. Förordning (1988:1351).

Övergångsbestämmelser

1975:932

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976, då stadgan
(1911:113) s. 1) angående dispaschörväsendet skall upphöra att gälla.

Bestämmelserna i 14 och 18 §§ gäller ej den nuvarande dispaschören i
Göteborg.