Förordning (1975:954) om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.

SFS nr
1975:954
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:592
Upphävd
1987-07-01

Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de
procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av arbetsgivares
avgifter för sjöman till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och
tilläggspensioneringen samt vid beräkning av allmän arbetsgivaravgift
för sjöman enligt 19 kap. 4 § andra stycket repsektive 4 a § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:481) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och 2 §
första stycket lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift.