Elinstallatörsförordning (1975:967);

SFS nr
1975:967
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1975-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:806
Upphävd
1990-10-01

1 § Denna förordning äger tillämpning på utförande, ändring och
reparation av elektrisk starkströmsanläggning, på anslutning av
anordning som är avsedd att fast anslutas till starkströmsanläggning och
på losskoppling av anordning som är fast ansluten till sådan anläggning
(elinstallationsarbete).

I den omfattning det är särskilt föreskrivet gäller förordningen även
arbete på anordning som är avsedd att anslutas till
starkströmsanläggning. Regeringen överlåter åt statens energiverk att
meddela föreskrifter härom.

Förordningen gäller ej arbete på fartyg, luftfartyg, trådbuss eller
spårbundet fordon och ej heller arbete på annat fordon, om ej fordonets
elektriska utrustning är avsedd att anslutas direkt till ledningssystem
för högre spänning än 50 volt eller fordonet är eldrivet och används i
explosionsfarligt rum. Förordning (1983:542).

2 § Byte av uttagsorgan samt installationsströmställare och liknande
installationsapparat som ingår i fast anläggning för högst 600 volt i ej
explosionsfarligt utrymme samt byte av smältpatron i säkringsapparat och
annan därmed jämförlig förbrukningsmateriel får utföras av den som har
nödig kännedom om sådant arbete.

3 § Annat elinstallationsarbete än som avses i 2 § får utföras endast av
den som har meddelats behörighet till detta (elinstallatör) eller av
yrkesman, om arbetet utföres under överinseende av elinstallatör hos
vilken yrkesmannen är anställd eller vilken är anställd i samma företag
som yrkesmannen.

Elinstallatör skall tillse att yrkesman som utför installationsarbete
under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för
arbetet samt att den anläggning eller anordning som arbetet har avsett
ej tages i bruk förrän den blivit kontrollerad i behövlig omfattning
genom elinstallatörens försorg.

Statens energiverk får medge undantag från vad som föreskrives i första
stycket om yrkesmans anställning. Förordning (1983:542).

4 § Behörighet meddelas för alla slag av elinstallationsarbeten med
eller utan angivande av viss högsta systemspänning (allmän behörighet)
eller för visst slag av sådant arbete (begränsad behörighet).

Behörighet meddelas för viss tid.

Frågor om meddelande av behörighet prövas av statens energiverk. Ansökan
om behörighet görs skriftligen hos verket. För täckande av energiverkets
kostnader för handläggning av behörighetsärenden skall för varje
meddelad behörighet en avgift betalas. Närmare föreskrifter om avgiften
meddelas av energiverket. Förordning (1983:542).

5 § Allmän behörighet meddelas den som uppfyller fordringarna i fråga om
utbildning och praktik enligt 6 och 7 §§.

Om särskilda skäl föreligger får även annan meddelas allmän behörighet.

6 § Utbildning för erhållande av allmän behörighet enligt 5 § första
stycket skall den anses ha som enligt de närmare föreskrifter som
statens energiverk meddelar i fråga om betyg och utbildningens
inriktning och omfattning har genomgått

1. teknisk högskola,

2. gymnasieskola,

3. kurs för behörighet som elinstallatör,

4. utbildning avslutad med särskild prövning, vilken visar kunskaper som
svarar mot kurs som anges under 3,

5. annan utbildning som kan anses i huvudsak likvärdig med utbildning
som anges under 1-3. Förordning (1983:542).

7 § Praktik på det elektriska starkströmsområdet skall för erhållande av
allmän behörighet enligt 5 § första stycket vara allsidig och ha
förvärvats under sakkunnig ledning och med goda vitsord under minst
följande antal år av den som har genomgått

högskoleutbildning eller i huvusak likvärdig utbildning 3 år

gymnasieskolans fyraåriga utbildning eller i huvudsak lik- 5 år
värdig utbildning

annan i 6 § 2-4 angiven utbildning eller i huvudsak lik- 6 år.
värdig utbildning

8 § Regeringen överlåter åt statens energiverk att meddela föreskrifter
om de fordringar som skall gälla för erhållande av begränsad behörighet.
Förordning (1983:542).

9 § Statens energiverk får återkalla eller inskränka meddelad behörighet
om elinstallatör visar oskicklighet eller försummelse vid
elinstallationsarbete eller brister i tillsynsskyldighet som åvilar
honom enligt 3 §.

Återkallelse eller inskränkning av behörighet får ske för viss tid.
Förordning (1983:542).

10 § Statens energiverk skall föra förteckning över dem som har
meddelats behörighet som elinstallatör. Återkallas eller inskränkes
behörighet skall det antecknas i förteckningen. Förordning (1983:542).

11 § För elinstallationsarbete på abonnentanläggning som är ansluten
till eller avsedd att anslutas till distributionsanläggning för
lågspänning skall finnas de bestämmelser som är påkallade från teknisk
eller organisatorisk synpunkt (installationsbestämmelser).

Statens energiverk fastställer installationsbestämmelser för varje
distributionsområde. Förordning (1983:542).

12 § Annat elinstallationsarbete än som avses i 2 § skall skriftligen
anmälas till vederbörande elleverantör innan arbetet påbörjas. Anmälan
skall göras av den elinstallatör som avser att utföra arbetet eller
under vars överinseende arbetet är avsett att utföras.

Anmälningsskyldighet som avses i första stycket får i installations
bestämmelserna begränsas till vissa slag av arbeten.

13 § Elleverantör har rätt att besiktiga elinstallationsarbete på
anläggning som är ansluten till eller avsedd att anslutas till hans
distributionsanläggning.

Elleverantör är skyldig att på anläggningsägares begäran mot ersättning
besiktiga enligt 12 § anmält elinstallationsarbete för lågspänning. Den
närmare omfattningen av och villkoren för besiktning anges i
installationsbestämmelserna.

14 § Finner elleverantör vid besiktning att åtgärd behöver vidtagas för
att den besiktigade anläggningen skall uppfylla gällande föreskrifter om
utförande och skötsel av elektrisk starkströmsanlägg ning skall
protokoll över besiktningen upprättas. Avskrift av protokollet skall
överlämnas till anläggningens ägare och till den elinstallatör som har
utfört arbetet eller under vars överinseende arbetet har utförts.

När åtgärd som avses i första stycket har vidtagits skall
elinstallatören skriftligen underrätta elleverantören härom.

Vidtages ej åtgärd inom skälig tid skall elleverantören genast anmäla
det till statens energiverk. Förordning (1983:542).

15 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. utför elinstallationsarbete i strid mot vad som föreskrives i 3 §,

2. underlåter att utöva tillsyn som åligger honom enligt 3 § eller att
göra anmälan enligt 12 §,

3. åsidosätter besiktningsskyldighet enligt 13 § eller underlåter att
göra anmälan enligt 14 § tredje stycket.

16 § Beslut av statens energiverk i ärenden om behörighet enligt 4 eller
9 § får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Andra beslut av energiverket enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen genom besvär. Förordning (1983:542).

17 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens energiverk. Förordning (1983:542).

Övergångsbestämmelser

1990:806

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990, då
elinstallatörsförordningen (1975:967) skall upphöra att gälla.

Ett beslut om behörighet enligt den upphävda förordningen gäller
fortfarande.