Lag (1975:985) om tillfällig handel

SFS nr
1975:985
Departement/myndighet
Civildepartementet MA
Utfärdad
1975-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1183
Upphävd
1991-04-01

1 § Med tillfällig handel förstås i denna lag att någon på ett av honom
tillfälligt begagnat försäljningsställe eller under kringföring
yrkesmässigt salubjuder varor som han för med sig.

Som tillfällig handel anses icke

1. försäljning till näringsidkare,

2. torghandel eller handel på mässa eller utställning eller på sådan
marknad som avses i kungörelsen (1941:206) med vissa bestämmelser
angående marknader,

3. handel anordnad i samband med sådan offentlig tillställning som avses
i 9 § allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller i samband med sådan
allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk som avses i 1 §
lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. Lag (1978:767).

2 § Vad som i denna lag sägs om svensk medborgare gäller även svensk
juridisk person och vad som sägs om utlänning även utländsk juridisk
person.

För tillfällig handel gäller utöver bestämmelserna i denna lag de
föreskrifter som gäller om drivande av handel i allmänhet eller vissa
slag av handel.

3 § Tillfällig handel får drivas endast efter särskilt tillstånd.

Tillstånd fordras dock icke för

1. kringförings- eller utomhushandel, vilken utgör ett underordnat led i
en eljest på stadigvarande driftställe bedriven rörelse och avser sådana
varor som regelmässigt saluföres eller framställes där,

2. sedvanlig auktionsförsäljning av lösöre som tillhör dödsbo eller
enskild person.

Svensk medborgare och utlänning som är bosatt här i riket och som har
permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland,
Island eller Norge får utan tillstånd driva även tillfällig handel med
livsmedel, blommor och alster av inhemsk hemslöjd. Vidare får, förutom
svensk medborgare, utlänning som nu har nämnts utan tillstånd driva
tillfällig handel med tryckt skrift. Lag (1978:767).

4 § Tillstånd enligt 3 § får lämnas för handel med varor som tillhör
konkursbo eller för handel, vilken utgör ett underordnat led i en eljest
på stadigvarande driftställe bedriven rörelse och avser sådana varor som
regelmässigt framställes där. I fråga om annan handel får tillstånd
lämnas om den avsedda handeln är av väsentlig betydelse från
konsumentsynpunkt eller om annars särskilda skäl föreligger. Lag
(1978:767).

5 § Fråga om tillstånd för svensk medborgare och utlänning som är bosatt
här i riket och som har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare
i Danmark, Finland, Island eller Norge prövas av länsstyrelsen i det län
där försäljningen skall äga rum.

Fråga om tillstånd för annan utlänning prövas av den myndighet som har
att pröva fråga om tillstånd för utlänning att här i riket idka näring i
allmänhet. Lag (1975:1363).

6 § Den som ansöker om tillstånd skall lämna uppgift om

1. de varuslag handeln skall avse samt om tid och ort för handeln,

2. försäljningsstället om handeln är avsedd att helt eller delvis drivas
på visst ställe.

Sökanden skall vidare visa, att han ej är obehörig att driva handel i
allmänhet.

I fall som avses i 5 § andra stycket inges ansökningshandlingarna till
länsstyrelsen i det län där verksamheten är avsedd att huvudsakligen
drivas. Länsstyrelsen skall, i tillståndsärende som prövas av annan
myndighet, med eget yttrande sända handlingarna till
tillståndsmyndigheten. Lag (1982:512).

7 § Om tillstånd till tillfällig handel beviljas juridisk person, skall
för verksamheten finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten har
godkänt. Vid ansökan om godkännande av föreståndare skall beträffande
denne förebringas utredning som avses i 6 § andra stycket.

8 § Tillstånd skall avse ett eller flera varuslag samt gälla för bestämt
tillfälle eller under viss tid, ej över tre år. Tillstånd kan förbindas
med särskilda villkor och föreskrifter.

Tillstånd kan återkallas, när särskilda skäl till det föreligger.

9 § Den som driver tillfällig handel skall vid handelns utövande genom
anslag i eller vid försäljningsställe eller på annat sätt lämna tydlig
uppgift om sitt namn samt fast adress och telefonnummer.

Om tillstånd fordras för handeln enligt denna lag, skall vid försäljning
uppgift som avses i första stycket lämnas till köparen i skriftlig form.
Vidare skall tillståndsbevis eller styrkt avskrift av det medföras vid
handelns utövande och visas upp vid anfordran. Lag (1978:767).

10 § Den som driver tillfällig handel utan vederbörligt tillstånd eller
utan att godkänd föreståndare finns eller i strid mot villkor eller
föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag dömes till böter.
Till samma straff dömes den som för annans räkning driver eller förestår
sådan olovlig handel.

Den som bryter mot 9 § dömes till böter, högst femhundra kronor.

11 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
kommerskollegium genom besvär.

Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas hos regeringen genom
besvär.

Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat
föreskrivs. Lag (1983:648).

Övergångsbestämmelser

1990:1183

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1975:985) om
tillfällig handel skall upphöra att gälla.

2. Sådana tillstånd för försäljning av kläder, skor eller livsmedel som
har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. I fråga om
sådana tillstånd skall föreskrifterna i den lagen tillämpas.