Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.

SFS nr
1975:994
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1975-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1248
Upphävd
1994-10-01

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att förebygga att
till riket införes växtskadegörare som kan vålla allvarliga skador på
inhemska odlingar eller på växtprodukter som har lagrats inom landet.

2 § Beteckningarna växt och växtskadegörare har i denna förordning
samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318). I övrigt förstås i
denna förordning med

utförselland: det land varifrån utförseln har skett direkt till
Sverige utan omlastning,

odlingsland: det land där växten har uppdragits eller, då omplantering
har skett, under den senaste växtsäsongen odlats och, i fråga om
sticklingsförökad växt, även det land där sticklingen har rotats,

odlingsplats: plantskola, handelsträdgård eller annan fastighet där
växten har odlats,

odlingsjord: fält eller annat område inom odlingsplatsen där växten
har odlats eller, i fråga om krukväxter, den använda jorden,

karantänsodling: odling under statens jordbuksverks kontroll på plats
som verket föreskriver,

varuhavare: den som vid det tillfälle som det är fråga om har rätt att
förfoga över godset därför att han äger det eller på annan grund.
Förordning (1991:1311).

Införselförbud

3 § Det är förbjudet att till riket införa

1. växter som är angripna av eller behäftade med någon av de för
växtodlingen särskilt farliga växtskadegörare som finns angivna under
A i den bilaga som är fogad till denna förordning,

2. växter som är i ej endast ringa grad angripna av eller behäftade
med annan farlig växtskadegörare som finns angiven i bilagan under B,

3. levande växter av

a. almarnas familj (Ulmaceae) jämte bark eller virke med kvarsittande
bark av sådana växter, utom frön,

b. kinesisk kastanj (Castanea mollissima),

c. stenfruktsväxter (Prunus spp.) från land utanför Europa,

d. ek (Quercus spp.) från Nord- eller Sydamerika,

e. barrträd (Coniferae) från land utanför Europa samt sådana växters
bark och kottar, utom frön,

4. levande berberisväxter och värdväxter för päronpest, som har
upptagits i förteckning utfärdad av jordbruksverket,

5. i naturen insamlade levande vilda växter, utom frön,

6. plantor med rot av gurka, sallat, tomat, Chrysanthemum och Gerbera
samt avskurna blommor av Chrysanthemum,

7. levande nematoder, insekter och kvalster i varje utvecklingsstadium
med undantag av dels sådana som är avsedda till foder åt akvariefiskar
eller fåglar och särskilt har angetts av jordbruksverk, dels
bin,

8. kulturer av virus, bakterier eller svampar som uppträder på växter
eller skall användas för bekämpning,

9. jord, kompost och animalisk gödsel med undantag av jord
som avses i 10 § och jord för tekniskt bruk,

10. ved, flis, virke och virkesprodukter av barrträd (Coniferae)
från Amerikas Förenta Stater, Canada, Japan och Kina samt de
nämnda varorna med kvarsittande bark även från övriga länder
utanför Europa.

Är växt angripen av eller behäftad med växtskadegörare som ej
är upptagen i bilagan men är skadegöraren enligt
jordbruksverks bedömande att anse som i lika hög grad
farlig för växtodlingen som där angiven skadegörare, får
verket förbjuda införsel av den angripna varan.

Då skadegörare som avses i denna paragraf kan påvisas i viss
del av en sändning, får jordbruksverk förbjuda införsel av
hela sändningen.

Jordbruksverket får också förbjuda införsel av sådan växt,
som vid ankomsten till riket är förvarad i samma lastutrymme
eller ankommer med samma transportmedel som vara, vilken
enligt bestämmelserna i denna paragraf ej får införas.

Om införsel till riket av vissa växter och av
förpackningsmaterial samt om desinfektion av införda växter
gäller utöver denna förordning särskilda bestämmelser. Förordning
(1991:1311).

Särskilda införselvillkor

4 § Jordbruksverket får föreskriva att växt, som ej är underkastad
införselförbud enligt denna förordning, får införas till riket endast
under förutsättning att vid införseltillfället företes i 13 § omnämnt
sundhetscertifikat, vilket av verket har granskats och godkänts
samt försetts med påteckning att hinder mot införsel ej föreligger.

Det åligger jordbruksverket att efter samråd med
generaltullstyrelsen upprätta och offentliggöra förteckning över de
varuslag för vilka sundhetscertifikat kräves vid införseln.

Sundhetscertifikat får godkännas endast om av dess lydelse eller annan
utredning framgår att villkoren för införsel av växter som anges i 5 –
– 8 §§ är uppfyllda. Vid sampackning av varor för vilka skilda
införselvillkor gäller skall de mest restriktiva villkoren gälla för
hela sändningen. Förordning (1991:1311).

5 § Alla växter som har upptagits i den i 4 § andra stycket nämnda
förteckningen skall ha undersökts av odlingslandets
växtskyddsmyndighet högst femton dagar före avsändandet. Växter
avsedda för vidare odling eller förökning skall dessutom ha stått
under uppsikt av denna myndighet under växttiden.

Vid undersökning enligt första stycket skall växterna ha visat sig
icke vara angripna av skadegörare på sådant sätt att de är
underkastade införselförbud enligt 3 § första stycket 1 eller 2.

6 § Växter som är upptagna i den i 4 § andra stycket nämnda
förteckningen får införas endast om i andra – fjärde styckena upptagna
villkor är uppfyllda.

Koloradoskalbagge (Leptinotarsa decemlineata) eller japanbagge
(Popillia japonica) får ej förekomma på odlingsplatsen. Denna måste
vara belägen inom ett område där antingen skadegörarna ej förekommer
eller där en officiellt övervakad bekämpning äger rum. Sorterings- och
lastningsplatserna samt de för växterna avsedda lastutrymmena skall ha
inspekterats av vederbörande växtskyddsmyndighet omedelbart före in-
eller omlastningen och därvid ha befunnits fria från nämnda
skadegörare.

Potatiscystnematoder (Heterodera rostochiensis och Heterodera pallida)
skall vid företagen jordundersökning enligt av Europeiska
växtskyddsorganisationen (EPPO) förordad standardmetod ej ha kunnat
påvisas i odlingsjorden eller ha påträffats på odlingsplatsen.

Potatiskräfta (Synchytrium endobioticum) får ej förekomma på
odlingsplatsen. Från område som tidigare har varit infekterat får
import ske endast om landets växtskyddsmyndighet har enligt av EPPO
förordad standardmetod påvisat att potatiskräfta ej längre förekommer
i odlingsjorden.

7 § Införsel av värdväxter för päronpest får ske endast från område
som av jordbruksverket har angetts vara fritt från denna sjukdom.

Införsel av värdväxter för sjarkasjuka är tillåten endast om
odlingsplatsen och dess närmaste omgivningar har stått under uppsikt
av odlingslandets växtskyddsmyndighet under de senaste två åren och
under denna tid har visat sig fria från skadegöraren.
Införsel av värdväxter för San José-sköldlus är ej tillåten under
tiden den 16 april – den 30 september. Under annan tid är införsel
tillåten endast om odlingsplatsen och dess närmaste omgivningar har
stått under uppsikt av vederbörande växtskyddsmyndighet under de
senaste två åren och under denna tid har visat sig fria från
skadegöraren. Vid införsel från område där skadegöraren förekommer kan
jordbruksverket kräva att särskilda åtgärder vidtas med växterna.

Förteckning över värdväxter för päronpest, sjarkasjuka och San José-
sköldlus utfärdas av jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

8 § Oavsett slag får potatis ej införas om det på odlingsplatsen har
förekommit ljus ringröta (Corynebacterium sepedonicum) eller mörk
ringröta (Pseudomonas solanacearum) under de senaste två åren. Från
land där sådana sjukdomar förekommer får införsel av potatis ske
endast om vederbörande växtskyddsmyndighet enligt utfärdade
bestämmelser övervakar och bekämpar sjukdomarna inom landet.

Införsel av utsädespotatis är tillåten endast om importör och odlare
förbinder sig att odla potatisen i karantän.

Införsel av matpotatis från land utanför Europa får ske endast om
potatisen har behandlats med groningshämmande medel. Sådan behandling
skall ske under kontroll av exportlandets växtskyddsmyndighet och
anges i sundhetscertifikat enligt 13 §. Förordning (1976:961).

Packmaterial m.m.

9 § Växter får införas endast om de är förpackade i
förpackningsmaterial som från växtskyddssynpunkt har godkänts av
jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

10 § Växter skall vid införsel till riket vara i möjlig mån fria från
jord.

11 § Kolli med växter som har upptagits i den i 4 § andra stycket
omnämnda förteckningen skall vara märkt och åtföljas av lätt åtkomlig,
specificerad uppgift om innehållet.

12 § Föreskrifterna i 4 – 9 och 11 §§ skall ej äga tillämpning på

1. kommersiella prov utan värde av annat än levande växter,

2. blomsterlökar, färska frukter, bär, grönsaker eller
grönsaksfrukter, om varorna intill en sammanlagd vikt av fem kilogram
medföres av resande för eget bruk,

3. enstaka krukväxter och enstaka buketter av snittblommor, som
resande medför,

4. krukväxter som medföres som flyttgods och ej är avsedda för
försäljning eller utplantering.

Utöver vad som följer av första stycket får vid gränshandel med Norge
och Finland gälla särskilda lättnader i den mån överenskommelse härom
träffas med dessa länders växtskyddsmyndigheter.

Sundhetscertifikat

13 § Sundhetscertifikat för växt skall vara utfärdat av odlingslandets
växtskyddsmyndighet i överensstämmelse med Internationella
växtskyddskonventionens certifikatmodell.

Utföres vara från annat land än odlingslandet, skall återutförselintyg
fogas vid sundhetscertifikatet eller vid en av utförsellandets
växtskyddsmyndighet bestyrkt fotokopia därav. Intyget skall vara
utfärdat av sistnämnda myndighet i överensstämmelse med formulär som
fastställes av jordbruksverket.

Har i utförsellandet endast omlastning skett från ett transportmedel
till ett annat skall i stället för återutförselintyg som avses i andra
stycket omlastningsintyg fogas vid sundhetscertifikatet.
Omlastningsintyget skall vara utfärdat av behörig myndighet i
utförsellandet och innehålla uppgift att varan har omlastats från i
sundhetscertifikatet angivet transportmedel till transportmedel som
anges i omlastningsintyget. Förordning (1991:1311).

Växtskyddsklarering

14 § För granskning skall till jordbruksverket i så god tid som
möjligt före sändningens ankomst till riket överlämnas dels
sundhetscertifikat och, om sådant finnes, återutförsel- eller
omlastningsintyg, dels beträffande växtmaterial avsett för vidare
odling eller förökning samt potatis av alla slag faktura eller
förteckning, specificerad med avseende på varuslag. Handlingarna skall
vara försedda med den certifikatutställande myndighetens
tjänstestämpel. De skall överlämnas i original och en kopia.

Första stycket gäller ej i fråga om enstaka gåvoförsändelser. Såvitt
avser sändning från land som jordbruksverket anger gäller första
stycket ej heller postpaket som innehåller lökar, stamknölar,
rotknölar eller rhizomer av blomsterväxter intill en sammanlagd vikt
av högst fem kilogram per sändning.

Konstateras vid granskning som avses i första stycket att vara ej får
införas i riket, skall växtinspektör förse till varan hörande
sundhetscertifikat eller intyg med påstämpling om avvisning från
riket. Förordning (1991:1311).

15 § Jordbruksverket får undersöka till riket inkomna växter, de
förpackningsmaterial och transportmedel som har använts vid forsling
av dessa samt de lokaler i vilka varorna förvaras eller har förvarats.
Sådan undersökning skall, om ej särskilda skäl föreligger, äga rum
genast efter varornas ankomst till riket.

Finns anledning antaga att annat transportmedel än sådant som avses i
första stycket vid ankomsten till riket medför skadegörare som avses i
3 § första eller andra stycket får jordbruksverket undersöka detta
transportmedel och det gods som har förts med det.

Om särskilda skäl föreligger, får jordbruksverket föreskriva att
växt som är uppförd på den i 4 § andra stycket omnämnda förteckningen
skall odlas i karantän under viss av verket bestämd tid, dock högst
två år.

Den som innehar odling av växter som har införts till riket är under
två år från införseln skyldig att lämna tillträde till odlingen eller
till utrymme där växt från odlingen förvaras för undersökning angående
förekomsten av skadegörare som avses i 3 § första eller andra stycket.
Sådan skyldighet åvilar även innehavare av närbelägen odling av
liknande växtslag. Förordning (1991:1311).

16 § Konstateras vid undersökning eller karantänsodling enligt 15 §
förekomst av skadegörare som avses i 3 § första eller andra stycket,
får jordbruksverket meddela de föreskrifter som är påkallade för
att förhindra vidare spridning av sådan skadegörare. Förordning
(1991:1311).

17 § För sådan granskning eller undersökning som avses i 14 eller 15 §
får jordbruksverket utan att ersättnng lämnas till varuhavaren
uttaga prov i den utsträckning verket finner behövligt. Varuhavaren
har därvid att i enlighet med förrättningsmannens anvisningar låta
framforsla samt upp- och inpacka varor som omfattas av
undersökningen. Förordning (1991:1311).

18 § I fråga om rätt att hantera oförtullad vara som enligt denna
förordning ej får införas gäller lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Jordbruksverket får föreskriva begränsning av rätten enligt första
stycket att hantera vara. Förordning (1991:1311).

Avgifts- och ersättningsbestämmelser

19 § För att täcka statsverkets kostnader för jordbruksverkets
granskning av sådana handlingar som anges i 14 § och för den
inspektionsverksamhet som avses i 15 § skall tas ut en avgift
(växtskyddsavgift). Den som enligt 10 eller 80–82 §§ tullagen
(1987:1065) är tullskyldig svarar för att avgiften betalas. Avgiften
fastställs av jordbruksverket efter samråd med riksrevisionsverket.

Växtskyddsavgift utgår ej för

1. avvisade sändningar,

2. sändningar för vetenskapligt ändamål,

3. skogsplantsändningar, som i “Tilläggsdeklaration” på
sundhetscertifikatet intygas vara undersökta i fråga om sundhet före
avsändandet från utförsellandet av person som jordbruksverket
bemyndigat,

4. enstaka gåvoförsändelser.

Avgiften uppbäres av tullverket. Förordning (1991:1311).

19 a § Har undantag medgivits från förbud mot införsel enligt 25 § och
är 19 § ej tillämplig, skall den för vilken undantag har medgivits
erlägga särskild avgift som fastställes och uppbäres av
jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

20 § Om ekonomisk förlust uppkommer för varuhavare på
grund av beslut som jordbruksverket meddelar med stöd av 3
§ andra stycket eller 16 §, kan varuhavaren få ersättning för
förlusten av allmänna medel. Ersättning lämnas dock ej, om ett
sådant beslut som avses i 3 § andra stycket meddelas mer än
30 dygn före varans avgång från odlingslandet.

Frågor om ersättning prövas av jordbruksverket. Skriftlig ansökan
om ersättning skall ha kommit in till verket inom sex månader från
utgången av det kalenderår då skadan uppkom.

Ersättning kan även lämnas ägare eller brukare av
transportmedel vilka drabbas av ekonomisk förlust på grund av
beslut som har meddelats med stöd av 16 §.
Förordning (1991:1311).

Ansvarsbestämmelser m.m.

21 § Om ansvar för införsel av vara i strid mot denna förordning eller
föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen och för försök
därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling.

Jordbruksverket meddelar föreskrifter om vilka försiktighetsmått
som skall iakttagas beträffande vara som har tagits i beslag.
Förordning (1991:1311).

22 § Den som utan att vara förfallen till ansvar enligt lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot bestämmelse i denna förordning eller mot föreskrift som har
meddelats med stöd av förordningen dömes till böter.

Övriga bestämmelser

23 § Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket
tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, skall
övervaka att varor inte införs i strid mot 3 § första stycket 3 e eller
5–10 eller 9 § eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av 4 §
första stycket.

Övervakningen av efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som
har meddelats med stöd av förordningen ankommer i övrigt på
jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

24 § Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket
tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, samt
innehavare av tullupplag, tullager och frihamn skall på begäran lämna
jordbruksverket uppgift om sändningar av växter som har inkommit till
riket. Förordning (1991:1311).

25 § Jordbruksverket får medge undantag från införselbestämmelserna
i denna förordning, om verket finner att så kan ske utan att det i
1 § angivna syftet eftersättes. Förordning (1991:1311).

26 § En förvaltningsmyndighets beslut i ett särskilt fall enligt
förordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1990:848).

27 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av jordbruksverket. Uppkommer därvid fråga som berör annan
myndighets verksamhetsområde, skall samråd ske med den myndigheten.

Övergångsbestämmelser

1990:848

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1994:1248

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Genom
förordningen upphävs kungörelsen (1974:713) om intyg vid utförsel
av växter och förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut enligt kungörelsen om intyg vid utförsel av växter och
förordningen om införsel av växter m. m. som har meddelats före
den 1 oktober 1994.