Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar

SFS nr
1976:100
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:50

1 § Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen
(1970:498) om
skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar äger motsvarande
tillämpning i fråga om mellanstatlig organisations vapen, flagga,
emblem, benämning eller förkortning för benämning i den utsträckning som
framgår av bilaga till denna förordning.

Avbildning av vapen, flagga eller emblem skall av patent- och
registreringsverket publiceras i verkets registreringstidning för
varumärken.

2 § Fråga om sådant tillstånd att använda svensk officiell
beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen
(1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella
beteckningar prövas

1. av Patent- och registreringsverket såvitt gäller statsvapen,
statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller
garantibeteckning, annan beteckning, som hänsyftar på svenska
staten och därigenom ger mönstret eller kännetecknet en officiell
karaktär, eller beteckning som lätt kan förväxlas med de nu
angivna,

2. av vederbörande länsstyrelse såvitt gäller landskaps-, läns-,
härads- eller därmed jämförligt vapen eller beteckning som lätt kan
förväxlas med sådant vapen, och

3. av fullmäktige i vederbörande kommun eller nämnd som
kommunfullmäktige bestämmer såvitt gäller annat kommunalt
vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen.

Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är länsstyrelse som
har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som
innehåller den största delen av landskapet. Före avgörande av
ärende om landskapsvapen skall samråd äga rum med annan
länsstyrelse som ärendet rör. Förordning (1994:408).

3 § Ansökan om tillstånd som avses i 2 § göres skriftligen.
Ansökningshandlingen skall innehålla

1. sökandens namn eller firma samt adress,

2. tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökningen
avser,

3. uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller
kännetecknet skall användas eller om de förhållanden under vilka
statsvapen eljest skall användas i näringsverksamhet,

4. de skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

Till ansökningshandlingen skall fogas tydlig avbildning av mönstret
eller kännetecknet i minst tre exemplar.

4 § På begäran av myndighet som prövar ansökan enligt denna förordning
skall riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får ej bifallas utan att
sådant yttrande har inhämtats, om icke ärendet uppenbarligen saknar
heraldiskt intresse.

För yttrande som avses i första stycket skall den som har ansökt om
tillstånd erlägga en avgift på 600 kronor till riksarkivet. Avgiften
skall erläggas i förskott inom viss av riksarkivet förelagd tid vid
påföljd att ansökningen annars anses förfallen.

Riksarkivet skall erhålla avskrift av beslut rörande ansökan, över
vilken riksarkivet yttrat sig. Förordning (1983:265).

5 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 § 1. För
ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 skall
tillämpas. Förordning (1994:408).

5 a § Patent- och registreringsverkets samt länsstyrelsens
beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1141).

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 §
förordningen

Organisation Förordnandet i 1 § Anmärkning
förordningen avser
organisationens

Inom parantes anges organisationens flagga benämning
benämning på annat språk i de fall då och/ och/eller
svensk benämning inte är skyddad. eller förkortning
emblem

Afrikanska petroleumproducenters x
förening (African Petroleum
Producers Association)

Afrikanska unionen (African Union) x x

Afrikas och Madagaskars gemensamma x x
organisation (Afro-Malagasy Common
Organization)

Afrikas och Madagaskars organisation x
för industriell äganderätt (Office
Africain et Malgache de la Propriété
Industrielle)

Afrikas organisation för skydd av den x x
intellektuella äganderätten (African
Intellectual Property Organization)

Andinska gemenskapen (Andean x
Community)

Arabländernas gemensamma organisation x x
för kommunikationer via satellit
(Arab Satellite Communication
Organization)

Baselkonventionen om kontroll av x x
gränsöverskridande transporter och
slutligt omhändertagande av farligt
avfall (Basel Convention on the
Control of Transboundary Movements
of Hazardous Waste and their
Disposal)

Beneluxländernas byrå för mönster x x
och modeller (Bureau Benelux des
Dessins ou Modèles)

Beneluxländernas immaterialrättsbyrå x x
(Benelux Office for Intellectual
Property)

Beneluxländernas x x
immaterialrättsorganisation (Benelux
Organisation for Intellectual
Property)

Beneluxländernas varumärkesbyrå x x
(Bureau Benelux des Marques)

Bioversity International (Bioversity x x
International)

Centralbanken för västafrikanska x x
stater (Central Bank of West African
States)

De förenade internationella byråerna x x
för skydd av den intellektuella
äganderätten (United International
Bureaux for the Protection of
Intellectual Property)

Den förberedande kommissionen x x
vid organisationen för fördraget om
fullständigt förbud mot
kärnsprängningar (Preparatory
Commission for the Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)

Ekonomiska samarbetet i Asien och x x
Stillahavsområdet (Asia-Pacific
Economic Cooperation)

Eurasiska patentorganisationen x
(Eurasian Patent Organization)

Eureka (Eureka) x x

Europarådet (Council of Europe) x

Europeiska arbetsmiljöbyrån x x

Europeiska atomenergigemenskapen x x
(European Atomic Energy Community)

Europeiska centralbanken x x

Europeiska ekonomiska gemenskapen X
(European Economic Community)

Europeiska frihandelssammanslutningen x x

Europeiska frihandelssammanslutningens x
domstol (EFTA Court)

Europeiska frihandelssammanslutningens x x
övervakningsmyndighet (European Free
Trade Association Surveillance
Authority)

Europeiska gemenskapernas kommission x
(Commission of the European
Communities)

Europeiska investeringsbanken x x

Europeiska investeringsfonden x x

Europeiska kol- och stålgemenskapen x
(European Coal and Steel Community)

Europeiska läkemedelsmyndigheten x x

Europeiska miljöbyrån x x

Europeiska myndigheten för x x
livsmedelssäkerhet

Europeiska organisationen för x x
astronomisk forskning rörande södra
stjärnhimlen/Europeiska
sydobservatoriet

Europeiska organisationen för x x
kärnforskning (European Organization
for Nuclear Research)

Europeiska organisationen för säkrare x x
flygtrafiktjänst

Europeiska patentorganisationen x x
(European Patent Organization)

Europeiska patentverket (European x x
Patent Office)

Europeiska post- och telekonferensen x x
(European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations)

Europeiska programmet för x
radionavigation och positionering
per satellit, Galileo (GALILEO
Satellites and Services for
Positioning and Radio Navigation)

Europeiska rymdorganisationen x x
(European Space Agency)

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen x x

Europeiskt centrum för förebyggande x x
och kontroll av sjukdomar

Förenta nationernas barnfond (United x x
Nations Children’s Fund)

Förenta nationernas befolkningsfond x x
(United Nations Population Fund)

Förenta nationernas X X
flyktingkommissariat (United Nations
High Commissioner for Refugees)

Förenta nationernas gemensamma x x
program mot hiv/aids (Joint United
Nations programme on HIV/AIDS)

Förenta nationernas Global Compact x x
(The Global Compact)

Förenta nationernas konvention för x x
bekämpning av ökenspridning (United
Nations Convention to Combat
Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and/or
Desertification, Particularly in
Africa)

Förenta nationernas livsmedels- och x x
jordbruksorganisation (Food and
Agriculture Organization of the
United Nations)

Förenta nationernas miljöprogram x x
(United Nations Environment
Programme)

Förenta nationernas organisation för x x
undervisning, vetenskap och kultur
(United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

Förenta nationernas ramkonvention om
x x

klimatförändringar (United Nations
Framework Convention on Climate
Change)

Gemensamma fonden för råvaror x x
(Common Fund for Commodities)

Gemensamma organisationen för x x
samarbete om försvarsmateriel
(Organisation for Joint Armament
Cooperation)

Gemenskapens växtsortsmyndighet x x

Handels- och utvecklingsbanken för x x
Svartahavsområdet (Black Sea Trade
and Development Bank)

Högkvarteret för Natos Europakommando x x
(Supreme Headquarters Allied Powers
Europe)

Interamerikanska investeringsbolaget x x
(Inter-American Investment
Corporation)

Interamerikanska utvecklingsbanken x
(Inter-American Development Bank)

Internationella arbetsorganisationen x x
(International Labour Organization)

Internationella atomenergiorganet x x
(International Atomic Energy Agency)

Internationella brottmålsdomstolen x x
(International Criminal Court)

Internationella byrån för mått och x x
vikt (International Bureau of Weights
and Measures)

Internationella civila x x
luftfartsorganisationen
(International Civil Aviation
Organization)

Internationella energiorganet x x
(International Energy Agency)

Internationella finansieringsbolaget x x
(International Finance Corporation)

Internationella gemensamma x
kommissionen (International Joint
Commission)

Internationella institutet för x x
harmonisering av privaträtten
(International Institute for the
Unification of Private Law)

Internationella X
investeringsgarantiorganet
(Multilateral Investment Guarantee
Agency)

Internationella x x
jordbruksutvecklingsfonden
(International Fund for Agricultural
Development)

Internationella x x
kriminalpolisorganisationen
(International Criminal Police
Organization)

Internationella x x
migrationsorganisationen
(International Organization for
Migration)

Internationella olivoljerådet x x
(International Olive Oil Council)

Internationella organisationen för x x
ekonomiskt, vetenskapligt och
tekniskt samarbete på den
elektrotekniska industrins område
(Internatio­nal Organization for
Economic, Scientific and Technical
Cooperation in the Field of the
Electrotechnical Industry)

Internationella organisationen för x x
främjande av rättslig utveckling
(International Development Law
Organization)

Internationella organisationen för x x
mobila telekommunikationer via
satellit (International Mobile
Satellite Organization)

Internationella regleringsbanken x x
(Bank for International Settlements)

Internationella rådet för vin och x x
vinodling (Office International de
la Vigne et du Vin)

Internationella x x Förkortningen
sjöfartsorganisationen IMO skyddas
(International Maritime Organization) dock inte i
förhållande
till varumärkes-
rättigheter som
registrerades
före den 24
oktober 1982

Internationella x x
telesatellitorganisationen
(International Telecommunications
Satellite Organization)

Internationella teleunionen x x De särskilda
(International Telecommunication sektorerna är
Union) med de särskilda sektorerna inte skyddade
för radiokommunikation med avseende
(Radiocommunication Sector), på flagga
telekommunikationsstandardisering och/eller
(Telecommunication Standardization emblem
Sector) och utveckling av
telekommunikation (Telecommunication
Development Sector)

Internationella unionen för skydd av X
växtförädlingsprodukter
(International Union for the
Protection of New Plant Varieties)

Internationella utställningsbyrån X
(Bureau International des
Expositions)

Internationella utvecklingsfonden x x
(International Development
Association)

Internationella valutafonden x x
(International Monetary Fund)

Internationella vetenskapliga och x x
tekniska centrumet (International
Science and Technology Center)

Internationella återuppbyggnads­ x x
och utvecklingsbanken (Världsbanken)
(International Bank for
Reconstruction and Development)

Interparlamentariska unionen x x
(Inter-Parliamentary Union)

Karibiska gemenskapen (Caribbean x x
Community)

Kommissionen för kontroll av x x
Interpols register (Commission
for the Control of Interpol’s
Files)

Kontoret för harmonisering i den x x
inre marknaden (varumärken och
mönster) (Office for Harmonization
of the Internal Market (Trademarks
and Designs))

Konvention om skydd av flyttande x x
vilda djur (Convention of the
Con­servation of Migratory Species
of Wild Animals)

Konventionen för reglering av x x
handeln med vissa utrotningshotade
vilda djur och växter (Convention on
International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora)

Konventionen om skydd för Alperna x x
(Alpkonventionen) (Convention sur
la Protection des Alpes)

Konventionen om skydd för världens x x
kultur- och naturarv (Convention
Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage)

Konventionen om våtmarker av x x
internationell betydelse, i synnerhet
såsom livsmiljö för våtmarksfåglar
(Ramsarkonventionen) (Convention
on Wetlands of International
Importance Especially as Waterfowl
Habitat (Ramsar, 1971))

Latinamerikanska x
frihandelssammanslutningen
(Latin-American Free Trade
Association)

Latinamerikanska x x
integrationssammanslutningen
(Latin American Integration
Association)

Mellanstatliga byrån för x x
informationsbehandling
(Intergovernmental Bureau for
Informatics)

Meteorologiska världsorganisationen x x
(World Meteorological Organization)

Nordiska investeringsbanken x x

Nordiska ministerrådet (Nordic x
Council of Ministers)

Nya partnerskapet för Afrikas x x
utveckling (New Partnership for
Africa’s Development)

OECD:s kärnenergibyrå (OECD Nuclear x x
Energy Agency)

OPEC-fonden för internationell x x

utveckling (The OPEC Fund for
International Development)

Organisationen för bevarandet av x x
laxbestånden i Nordatlanten (North
Atlantic Salmon Conservation
Organization)

Organisationen för ekonomiskt x x
samarbete och utveckling
(Organisation for Economic
Cooperation and Development)

Organisationen för förbud mot x x
kemiska vapen (Organisation for
the Prohibition of Chemical Weapons)

Organisationen för industriellt x
rättsskydd för det engelskspråkiga
Afrika (Industrial Property
Organization for English-Speaking
Africa)

Organisationen för oljeexporterande x
länder (Organization of the
Petroleum Exporting Countries)

Organisationen för säkerhet och x x
samarbete i Europa (Organization
for Security and Co-operation in
Europe)

Organisationen för utvecklandet x x
av en europeisk bärraket (European
Space Vehicle Launcher Development
Organisation)

Panamerikanska hälsoorganisationen x x
(Pan American Health Organization)

Postunionen mellan Amerika, Spanien x x
och Portugal (Postal Union of the
Americas, Spain and Portugal)

Rotterdamkonventionen om förfarandet x x
med förhandsgodkännande sedan
information lämnats för vissa
farliga kemikalier och
bekämpningsmedel i internationell
handel (The Rotterdam Convention on
the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in
International Trade)

Rådet för ömsesidigt ekonomiskt x x
bistånd (Council for Mutual
Economic Assistance)

Samväldessekretariatet x
(Commonwealth)

Stillahavsgemenskapen (Pacific x x
Community)

Svartahavsländernas ekonomiska x x
samarbetsorganisation (Organization
of the Black Sea Economic
Co-operation)

Sydasiatiska sammanslutningen för x x
regionalt samarbete (South Asian
Association for Regional
Cooperation)

Sydostasiatiska nationers förbund x x
(Association of Southeast Asian
Nations)

Världshandelsorganisationen x x
(World Trade Organization)

Världshälsoorganisationen (World x x
Health Organization)

Världslivsmedelsprogrammet x x
(World Food Programme)

Världsorganisationen för den x x
intellektuella äganderätten (World
Intellectual Property Organization)

Världsorganisationen för djurens x x
hälsa, även Internationella byrån
för epizootiska sjukdomar (World
Organisation for Animal Health/
International Office of Epizootics)

Världspostföreningen (Universal x x
Postal Union)

Världstullorganisationen (World x x
Customs Organization)

Världsturismorganisationen (World x x
Tourism Organization)

Översättningscentrum för Europeiska x x
unionens organ
Förordning (2009:50).