Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

SFS nr
1976:1021
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:921

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller föreskrifter i kollektivavtal och
andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller
avtalsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under
regeringen. Förordning (2004:921).

Slutande av kollektivavtal

2 § Kollektivavtal slutes på statens vägnar av Arbetsgivarverket.
Förordning (1994:508).

3 § Arbetsgivarverket får till andra myndigheter under
regeringen eller till arbetsgivaren lämna över sådana uppgifter som
ankommer på verket. Förordning (1994:1937).

4 § Arbetsgivarverket får medverka i förhandling om kollektivavtal
som föres av annan myndighet. Förordning (1994:508).

5 § Huvudavtal och avtal om medbestämmande vid beredningen av
regeringsärenden skall slutas under förbehåll om regeringens
godkännande. Förordning (1994:1937).

Uppsägning av kollektivavtal

6 § Kollektivavtal säges upp av den myndighet som får sluta
motsvarande avtal. Annan myndighet än Arbetsgivarverket skall
samråda med Arbetsgivarverket innan den beslutar att säga upp
kollektivavtal. Förordning (1994:508).

Tillämpningen av kollektivavtal

7 § Myndighet som är bunden av kollektivavtal skall inom
yrkesgrupp och område som avses i avtalet tillämpa detta även på
arbetstagare som ej omfattas av avtalet eller annat tillämpligt
kollektivavtal. Gäller mer än ett kollektivavtal för samma
yrkesgrupp och område, bestämmer den myndighet som får sluta
kollektivavtal för gruppen och området vilka villkor som skall
tillämpas för arbetstagare som ej omfattas av kollektivavtal.

7 a § När en fråga för en arbetstagare enligt kollektivavtal
skall prövas av arbetsgivaren, får ett sådant beslut inte
överklagas. Förordning (1999:898).

Beslut om stridsåtgärd

8 § Beslut om lockout eller annan stridsåtgärd mot arbetstagare hos
staten meddelas av Arbetsgivarverket. Förordning (1994:508).

Företrädare för staten i vissa tvister

9 § Arbetsgivarverket företräder staten såväl vid som utom domstol
i tvist som rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och
arbetstagare hos staten, om tvisten skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Första stycket gäller ej tvist, som avser krav att förmån, som har
utgått i anledning av anställning, skall gå åter, om icke kravet
grundar sig på kollektivavtal.

I lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och
i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn finns föreskrifter
om behörighet för Riksdagens ombudsmän respektive för
Justitiekanslern att föra talan i tvist som avses i första stycket.
Förordning (1994:508).

Avslutande bestämmelse

10 § Arbetsgivarverket meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs i de frågor som avses i denna förordning eller i
kollektivavtal som verket har slutit.

Innan myndighet som företrädare för staten som arbetsgivare
utfärdar föreskrift, som rör förhållandet mellan staten och dess
arbetstagare och som skall gälla utanför myndigheten eller dess
underlydande organ, skall myndigheten samråda med
Arbetsgivarverket, om inte Arbetsgivarverket bestämmer annat.
Förordning (1994:508).

Övergångsbestämmelser

1999:898

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.