Förordning (1976:1027) om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.

SFS nr
1976:1027
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1976-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1751
Upphävd
1992-07-01

1 § Denna förordning gäller arbetstagare som innehar eller uppehåller
statligt reglerad tjänst.

Med statligt reglerad tjänst avses tjänst för vilken
avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

2 § Arbetstagare, som deltager i strejk eller annan därmed jämförlig
stridsåtgärd eller omfattas av lockout, får icke under tid då
arbetskonflikten pågår

1. anställas på annan statligt reglerad tjänst eller vikariat på sådan
tjänst annat än om den nya anställningen skall gälla först från och
med den dag, då arbetskonflikten har bilagts,

2. tagas i anspråk för tjänstgöring som avses i Kungl. Maj:ts beslut
den 17 maj 1963 med bestämmelser om frivillig tjänstgöring vid
krigsmakten m.m.