Förordning (1976:103) om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfas- tighet m.m.

SFS nr
1976:103
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-03-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Utan hinder av vad som är föreskrivet i 2 § första stycket lagen
(1972:742) om ikraftträdande av lagen (1972:741) om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) angående bl.a. tidpunkten för övergång
till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet
senare än vid 1977 års taxering, skall följande gälla.

Bestämmelserna i 21–23 och 41 §§ samt anvisningarna till 21, 22, 35,
36 och 41 §§ kommunalskattelagen (1928:370), i dess lydelse efter
utgången av år 1972, skall beträffande sådan skattskyldig, som avses i
det i första stycket nämnda lagrummet, tillämpas

från och med 1978 års taxering, om bruttointäkten av
jordbruksfastighet, vilken utgör särskild förvärvskälla, för
beskattningsåret 1975 enligt taxeringsnämndens beslut uppgått till
eller överstigit 35 000 kronor,

från och med 1979 års taxeringom bruttointäkten av jordbruksfastighet,
vilken utgör särskild förvärvskälla, för beskattningsåret 1976 enligt
taxeringsnämndens beslut uppgått till eller överstigit 20 000 kronor,

från och med 1980 års taxering, i övriga fall.